Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1501. Odlok o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača, stran 3388.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS – UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, odločba US, 14/10 – odl. US: U-I-267/209-19, 84/10 – odl. US: U-I-176/08-10, 27/08, 76/08), Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS) (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 48/11) je Občinski svet Občine Divača na 13. redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
1. člen
V 5. členu se besedilo, ki je podano pod točko »8. ŠPORTNE PRIREDITVE«, črta.
2. člen
V 6. členu se na koncu besedila doda naslednje besedilo:
»Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov športa in na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa, lahko pridobijo tudi sofinancerska sredstva za izvajanje športnih prireditev v tekočem letu, skladno z Merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
Obseg finančnih sredstev, ki se v tekočem letu namenijo za sofinanciranje športnih prireditev, se določi vsako leto v proračunu Občine Divača kot samostojna postavka v okviru programov športa.«
3. člen
Besedilu 8.h člena se kot tretji odstavek v členu doda naslednje besedilo:
»Komisija lahko, kolikor ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, le-to izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s sklepom zavrže.«
4. člen
Besedilo 17. člena se delno črta, tako, da novo besedilo glasi:
»S sprejetjem tega Odloka preneha veljati obstoječi sistem zagotavljanja sredstev za izvajanje letnega programa športa v Občini Divača.«
5. člen
V področje »IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se doda nov člen, ki se umesti za obstoječim 17. členom in glasi:
»Na javni razpis za pridobitev proračunskih finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev se lahko prijavijo tudi društva/klubi, ki izpolnjujejo pogoje Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in bi ustrezali kriterijem javnega razpisa s področja turizma (TŠKD, TD, RAZVOJNA DRUŠTVA), in sicer za organizacijo športnih prireditev (npr. pohodov), ki niso izvedene v okviru redne dejavnosti. To določilo velja v prehodnem obdobju do sprejetja pravilnikov, ki bodo uredila to področje.«
Besedilo se oštevilči kot 18. člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
Besedilo 19. člena glasi:
»Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 032-0003/2012-05
Divača, dne 23. aprila 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r

AAA Zlata odličnost