Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1498. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3385.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na 10. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s
parc. št. 2739/6, katastrska občina 1676 Cerknica (ID 5912218) (ID znak 1676-2739/6-0), s parc. št. 993/56, katastrska občina 1659 Rakek (ID 1519799) (ID znak: 1659-993/56-0) in za zemljišče s parc. št. 993/57, katastrska občina 1659 Rakek (ID 3199690) (ID znak: 1659-993/57-0) in parc. št. 3516/6, katastrska občina 1677 Dolenja vas,
vknjižene kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedena nepremičnina zgubi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2012
Cerknica, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost