Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1505. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik, stran 3411.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 25. 4. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Kamnik
1. člen
Spremeni se naslov 43. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10), ki se po novem glasi »(letni program dela)«.
Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 43. člena.
2. člen
Črta se zadnji odstavek 45. člena.
3. člen
57. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave, ki jih imenuje in razrešuje župan, pooblasti direktor občinske uprave za posamezne naloge v zvezi z vodenjem teh enot.«
4. člen
Prvi in drugi odstavek 60. člena se spremenita tako, da se glasita:
»V sporih o pristojnosti med notranjimi organizacijskimi enotami občinske uprave odloča župan.
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve vodje notranje organizacijske enote ali zaposlenega v občinski upravi, če je pooblaščen za odločanje o upravnih stvareh, o stvari tudi odloči.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2007
Kamnik, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost