Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2530/12 , Stran 943
Ob-2530/12
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07, 61/08) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12) Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško objavlja
javni razpis
sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Krško. II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev Splošni pogoji kandidiranja: 1. Upravičenci po tem razpisu so: – fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Krško, – društva s sedežem v Občini Krško, ki predložijo Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu. 2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka: – veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, – pogoji za individualni hišni priključek morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1, – pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko omrežje, – na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija so se lastniki stanovanjskih hiš, na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško (Uradni list RS, št. 34/07, 45/09), obvezni priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v 12 mesecih po tem, ko izvajalec gospodarske javne službe v občini obvesti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno kanalizacijo; za lastnike stanovanjskih hiš, na območjih, kjer se je zgradila javna kanalizacija v letih od 2008 do 2011, je skrajni rok za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje do zaprtja tega razpisa. 3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave: – veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, – mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), – čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10), – čistilna naprava mora biti izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško (Uradni list RS, št. 34/07, 45/09) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo, – z dnem objave tega javnega razpisa se v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08) malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo. 4. Deleži sofinanciranja Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06) so določena naslednja merila: – v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravičenih stroškov investicije; – v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upravičenih stroškov investicije; – ostali v območju Občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije. III. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2012, pod proračunsko postavko 4055 – ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120 v višini 90.000,00 EUR. Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so namenjena za: – sofinanciranje individualnih hišnih priključkov v okvirni višini 60.000,00 EUR in – sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni višini 30.000,00 EUR. Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2010 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov. Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.800,00 EUR z DDV. Upravičeni stroški za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje: – stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov je navedena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov, – stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela – max. 15,00 EUR z DDV na tekoči meter). Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je: – nakup in montaža male čistilne naprave. V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki so navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. V. Vsebina vloge Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko aktualni javni razpisi ter na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi. VI. Rok in način prijave Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško. Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge prvi delovni dan po objavi v Uradnem listu RS in do prvega delovnega ponedeljka v mesecu juniju. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. VII. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II Splošni pogoji za pridobitev sredstev. Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od prejetja zahtevka. VIII. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca Kostak d.d. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost