Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1519. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin, stran 3444.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) ter 48. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 110/05) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
T A R I F N I S I S T E M
za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim sistemom se določajo elementi za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse uporabnike infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Miren - Kostanjevica in ki so dani v poslovni najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna, določi Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica in jih javno objavi.
II. DEFINICIJE
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
– omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– kanalščina (cena odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode),
– stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
– stroški vezani na greznice.
5. člen
Omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica. Zaračunava jo izvajalec javne službe mesečno glede velikosti vodomera v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
6. člen
Omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica. Zaračunava jo izvajalec javne službe mesečno glede velikost vodomera v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
7. člen
Kanalščina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
III. TARIFNE POSTAVKE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun omrežnine – odvajanje
– tarifna postavka za obračun omrežnine – čiščenje
– tarifna postavka za obračun kanalščine
– tarifna postavka za obračun stroškov čiščenja
– tarifna postavka za obračun stroškov greznic.
9. člen
Omrežnine se zaračunavajo glede na velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu.
10. člen
Mesečni znesek omrežnin se izračuna kot zmnožek faktorja omrežnine, določenega v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, glede na velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu in cene za vodomer DN15 mm, ki znaša:
– omrežnina – odvajanje       2,0566 EUR,
– omrežnina – čiščenje       4,0676 EUR.
11. člen
Cene omrežnin so:
+------------------+--------+-----------+----------+------------+
|  Vodomer DN  | Pretok | Faktor  |Odvajanje | Čiščenje |
|         |    | omrežnine +-----------------------+
|         |    |      |na priključek na mesec |
+-------+----------+--------+      +-----------------------+
|  mm |  cole  | m3/h |      |     EUR     |
+---------------------------+-----------+----------+------------+
|brez vodomera       |  1,67  |  3,4345|   6,7929|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
|  15 |  1/2  |  3  |   1   |  2,0566|   4,0676|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
|  20 |  3/4  |  5  |  1,67  |  3,4345|   6,7929|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
|  25 |  1   |  7  |  2,5  |  5,1415|   10,1690|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
|  30 |  5/4  |  12  |   4   |  8,2264|   16,2704|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
|  40 |  6/4  |  20  |  6,67  |  13,7175|   27,1309|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
|  50 |  2   |  30  |  10   |  20,5660|   40,6760|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
|  80 |  3   | 100  |  33,33  |  68,5465|  135,5731|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
| 100 |  4   | 150  |  50   | 102,8300|  203,3800|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
| 150 |  5   | 300  |  100  | 205,6600|  406,7600|
+-------+----------+--------+-----------+----------+------------+
12. člen
Omrežnino plačujejo uporabniki mesečno oziroma po obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.
13. člen
Sredstva, zbrana z obračunom omrežnine, so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo naslednje stroške javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
– stroške najemnine infrastrukture posamezne javne službe,
– stroške storitev povezane z zavarovanjem infrastrukture posamezne javne službe,
– stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo posamezne javne službe,
– finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem izgradnje infrastrukture posamezne javne službe.
14. člen
Odvedeno količino komunalne odpadne vode se ugotavlja glede na porabljeno količino vode na osnovi odčitkov vodomera, vgrajenega na merilnem mestu oziroma glede na določila 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo Občine Miren - Kostanjevica.
15. člen
Za odvedeno količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno površino ali streho, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, glede ne povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj na območju Občine Miren - Kostanjevica.
16. člen
Sredstva, zbrana z obračunom, so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega sistema za odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z veljavno zakonodajo.
17. člen
Kanalščina za m3 odvedene komunalne oziroma padavinske vode znaša 0,4063 EUR.
18. člen
Za količino čiščenja komunalne odpadne vode se šteje količino odvedene komunalne odpadne vode.
19. člen
Za količino čiščenja padavinske odpadne vode se šteje količino odvedene komunalne padavinske vode.
20. člen
Sredstva, zbrana z obračunom, so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega sistema za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z veljavno zakonodajo.
21. člen
Cena čiščenja za m3 komunalne oziroma padavinske vode znaša 0,9600 EUR.
22. člen
Cene stroškov praznjenja in čiščenja greznic so:
+------------------------+-----+-----------+---------+----------+
|Opis          |EM  |    Cena|   DDV| Skupaj z|
|            |   |  brez DDV|     |    DDV|
+------------------------+-----+-----------+---------+----------+
|Čiščenje greznic –   |m3  |   21,82|  8,50 %|   23,67|
|prevoz do 6 m3     |   |      |     |     |
+------------------------+-----+-----------+---------+----------+
|Čiščenje greznic –   |m3  |   16,37|  8,50 %|   17,76|
|prevoz do 10 m3     |   |      |     |     |
+------------------------+-----+-----------+---------+----------+
|Deponija ČN       |m3  |   23,10|  8,50 %|   25,06|
+------------------------+-----+-----------+---------+----------+
Stroški čiščenja na čistilnih napravah (Ajdovščina, Domžale) se zaračunajo glede na dejanske stroške, ki jih izvajalci zaračunajo, povečane 5 % manipulativnih stroškov.
O začetku mesečnega zaračunavanja tarifne postavke stroškov praznjenja in čiščenja greznic odloča občinski svet.
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost in drugih morebitnih davščin.
24. člen
Cene za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in cene omrežnin se sprejema na način, kot ga določajo predpisi na državnem nivoju.
25. člen
Do izdelave evidence streh, s katerih se odpadna padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, se cene za storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh ne oblikuje in ne zaračunava.
26. člen
Ta tarifni sistem se objavi na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-0011/2012-2
Miren, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost