Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2579/12 , Stran 975
Ob-2579/12
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 5880734, ID št. za DDV: SI14067765, ki jo zastopa župan dr. Peter Verlič (v nadaljevanju tudi »prodajalec«). 2. Predmet zbiranja ponudb 2.1. Stanovanje (počitniški apartma) z oznako D17, površine 24,90 m2 v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe – blok A-2 v Novigradu, Konzula Stipana Istrijana 1, 52466 Novigrad, Hrvaška, ki stoji na parcelah št. 317/1 in 316/1, k.o. Novi grad (podatki so iz kupoprodajne pogodbe). Etažna lastnina ni urejena. 2.2. Stanovanje (počitniški apartma) z oznako 9, površine 27,48 m2 v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, zgrajene na parceli št. 809 v naselju Červar Porat, Park Maestral 5, Hrvaška, vpisano v zemljiški knjigi Občinskega sodišča Poreč v načrtu posebnih delov zgradbe, označeno kot posebni del »9« kot lastnina Občine Grosuplje. Oba zgoraj navedena predmeta zbiranja ponudb se v nadaljevanju tega razpisa navajata z besedo »stanovanji«, v ponudbi pa mora ponudnik nedvoumno navesti, za katero stanovanje velja njegova ponudba. Ponudbo je treba vložiti ločeno za vsako stanovanje, tudi če en ponudnik ponuja nakup obeh stanovanj. Na ovoju (kuverti) ponudbe mora biti pripis: »Ponudba za nakup počitniškega apartmaja, Ne odpiraj«. 3. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je treba oddati najkasneje do 31. 5. 2012. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je najkasneje na prej navedeni dan oddana v sprejemni pisarni (pritličje) Občine Grosuplje, Taborska 2, Grosuplje ali do takrat oddana priporočeno po pošti. 4. Varščina Ponudnik mora kot pogoj za veljavno ponudbo najkasneje do poteka roka za vložitev ponudbe vplačati varščino za resnost ponudbe na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na številko: – za stanovanje (počitniški apartma) z oznako D17, v Novigradu: SI00 2010-17, – za stanovanje (počitniški apartma) z oznako 9, v Červar Porat: SI00 2010-09, namen vplačila: plačilo varščine za resnost ponudbe in sicer mora biti višina varščine najmanj 10 % od ponujene neto kupnine (kupnina brez davkov in stroškov). Če en ponudnik ponudi nakup obeh stanovanj, mora biti varščina vplačana za vsako stanovanje posebej in tako, da bo razvidno, katera varščina je vplačana za katero stanovanje. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 5. Pogoji prodaje 5.1. Stanovanji se prodajata po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije od vložitve ponudbe in vplačila varščine ne bodo upoštevane. 5.2. Organizator tega zbiranja ponudb si pridržuje pravico pogajanja s ponudnikom za dosego višje cene. 5.3. Če bosta za določeno stanovanje dve ali več popolnih ponudb za isto ceno, bo za to stanovanje med takimi ponudniki izvedena še dražba. Dražba bo izvedena neposredno po odpiranju ponudb, če bosta oziroma bodo prisotni vsi ti ponudniki-dražitelji, sicer pa jih bo organizator na to dražbo posebej povabil. Izhodiščna dražbena cena bo njihova ponujena cena, najmanjši dvig dražbene cene bo 250,00 EUR. Če noben ponudnik ne bo hotel dražiti, lahko komisija na sami dražbi določi tudi nižji minimalni dražbeni dvig cene. Če tudi v tem primeru noben ponudnik ne bo hotel dražiti, se kot najugodnejši ponudnik šteje tisti ponudnik, ki je prej dal popolno ponudbo. 5.4. Izbrani ponudnik (kupec) mora prodajno pogodbo podpisati v 5 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Če pogodbe ne podpiše, organizator tega zbiranja ponudb prejeto varščino zadrži kot skesnino. Kupec mora kupnino po prodajni pogodbi plačati v 15 dneh od podpisa prodajne pogodbe. Račun ter sklic za plačilo kupnine bo naveden v prodajni pogodbi. Vplačana varščina se šteje kot delno plačilo kupnine. 5.5. Plačilo celotne kupnine v roku iz sklenjene prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec v roku iz prodajne pogodbe ne plača kupnine, ima prodajalec pravico, da – potem, ko je kupcu postavil dodatni 10-dnevni plačilni rok, kupec pa tudi v tem roku ne plača kupnine – odstopi od prodajne pogodbe, prejeto varščino pa zadrži kot skesnino. 5.6. Če izbrani ponudnik za določeno stanovanje pravočasno ne sklene prodajne pogodbe ali če kupec ne plača kupnine v roku iz prodajne pogodbe, bo tisto stanovanje prodano naslednjemu (drugemu) najugodnejšemu ponudniku, varščino pa prodajalec zadrži kot skesnino. 5.7. Stanovanje preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo stanovanja. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec kupcu izstavi po celotnem plačilu kupnine. 5.8. Vse davke ter stroške s pogodbo plača kupec. 5.9. Za zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe mora poskrbeti kupec, če pa kupec tega ne naredi v razumnem roku, pa lahko to na stroške kupca naredi tudi prodajalec. 6. Ponudnik, oblika in vsebina ponudbe 6.1. Ponudbe lahko vložijo fizične in pravne osebe, ki so po predpisih Republike Hrvaške lahko imetniki lastninske pravice na teritoriju Republike Hrvaške. 6.2. Ponudba mora biti pisna. 6.3. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek oziroma firmo kupca ter njegov naslov; matično in davčno številko; navedbo stanovanja, za katerega se daje ponudba; ponujena neto cena (kupnina). 6.4. Ponudbi mora biti priloženo: 6.4.1. Potrdilo o državljanstvu fizične osebe oziroma izpisek iz registra (Ajpes, sodni register ipd.) za pravno osebo; 6.4.2. Potrdilo o vplačani varščini (položnica, od banke potrjen izpisek ipd.). 6.5. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni. Če veljavnost ponudbe v ponudbi ne bo navedena, se bo štelo, da velja 60 dni od 31. 5. 2012 dalje. 6.6. Z vložitvijo ponudbe se šteje, da ponudnik sprejema vse pogoje tega razpisa, tudi vsebino prodajne pogodbe. Predlog prodajne pogodbe je objavljen na spletni strani organizatorja tega zbiranja ponudb (http://www.grosuplje.si/) v sklopu objave tega razpisa. 7. Postopek izbire in sklenitve pogodbe 7.1. Celoten postopek s prispelimi ponudbami (odpiranje, izbor, dražba idr.) vodi s strani župana imenovana komisija. 7.2. Odpiranje ponudb bo 6. 6. 2012 ob 14. uri, v sejni sobi v pritličju Občine grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Odpiranje ponudb je javno. 7.3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. 7.4. Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da nobenega ponudnika ne izbere kot najugodnejšega ponudnika oziroma da tudi z že izbranim najugodnejšim ponudnikom ne sklene prodajne pogodbe. 8. Informacije o predmetih zbiranja ponudb ter ogledi Informacije o stvarnem in pravnem stanju stanovanj ter informacije o ogledih stanovanj dobijo interesenti na Občini Grosuplje, Urad za splošne zadeve, do zaključka tega razpisa pri Eriki Radi Podobnik, tel. 01/788-87-54, vsak ponedeljek, sredo in petek od 8.30 do 11. ure. Za ogled se je treba dogovoriti. Priloga: Predlog prodajne pogodbe (objavljen samo na spletni strani Občine Grosuplje).
Občina Grosuplje

AAA Zlata odličnost