Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1526. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1, stran 3448.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007 (Uradni list RS, št. 65/11) je za enoto urejanja OP 5 ZS 37 – Jerman načrtovana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Podane so usmeritve za izdelavo OPPN:
– Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno, upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in oblikovno identiteto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih za posamezne urbanistične načrte.
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno energetsko oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote in električne energije (toplotne črpalke z uporabo podtalnice, geosonde, sončni zbiralniki ipd.).
– Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgradnjo energetsko učinkovitih poslovnih objektov, v strnjenih naseljih tudi v stanovanjskih objektih (gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji).
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se preveri vpliv nove vsebine na navezavo prometnega omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število parkirnih mest.
– Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je pobuda lastnikov območja, da pristopijo k izdela OPPN, kot izvedbenega prostorski dokument za načrtovano novo naselje enodružinskih hiš.
Enota urejanja z oznako OP-5 ZS 37 – Jerman zavzema relativno veliko področje, katerega investitor trenutno ne namerava v celoti odprodati za gradnjo, zato se bo OPPN pripravil le za smiselno zaokroženi del navedene enote urejanja.
V 53. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi je opredeljeno, da je OPPN možno izvesti v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno enoto. V primeru, da se OPPN izvaja le za del območja, je potrebno izdelati strokovne podlage za celotno območje OPPN, ki bodo celovito reševale prometno in gospodarsko javno infrastrukturo.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Na ureditvenem območju se načrtuje novo naselje individualnih stanovanjskih hiš. Ureditveno območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
Predvidene so enodružinske hiše na samostojnih gradbenih parcelah. Do posameznega objekta bodo omogočeni dostopi in dovozi. Na vsaki gradbeni parceli je predvideno zadostno število parkirnih prostorov. Območje urejanja se navezuje na javno pot, ki v smeri SJ prečka območje. OPPN se bo izdelal zaradi želje po izgradnji treh eno stanovanjskih hiš na severnem delu območja pod občinsko cesto in eneenostanovanjske atrijske hiše na zahodnem delu območja, kjer so tudi predvidene površine za konje z vadbenim prostorom – manežo nad občinsko cesto. Vse hiše so postavljene vzporedno s platnicami, smiselno razporejene glede na teren.
OPPN OP 5 ZS 37 – Jerman 1 obsega travniško pobočje v izmeri 8.647 m2 in vključuje zemljišča parc. št. 1076/1, 1077, 1078, 1080, 1079, 1091, 1090/9 in 1090/1, vse k.o. 1886 – Zagorje-mesto.
Za preostali del se pripravi strokovna podlaga – idejna zasnova pozidave s prometno in gospodarsko infrastrukturo na parc. št. 1102/1, 1104, 1103, 1115/1, 1091, vse k.o. 1886 – Zagorje-mesto. Površina območja je v naravi travnik, cca 13.740,00 m2. Na območju je predvideno 9 stanovanjskih hiš, ki so smiselno postavljene v prostor glede na možnost priključkov na predvideno cesto in na teren – plastnice. V osrednjem delu celotne pozidave je predviden skupni prostor na katerem bo ekološki otok za odpadke, otroško igrišče, ostali del pa je predviden kot površine za sprehode – »park«.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analizo naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, lastništvo zemljišč;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova individualnih stanovanjskih objektov;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw (geolocirano), dwg in jpg.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu in obvestilo MOP
– Priprava osnutka OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga OPPN
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, Trbovlje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Kerstnikova 3, Ljubljana.
MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vlivov na okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki so ga izbrali investitorji oziroma lastniki zemljišč, je podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krijejo investitorji oziroma lastniki zemljišč, ki v ta namen sklene pogodbo z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2012
Zagorje ob Savi, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost