Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič, stran 3466.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena o Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08 in 18/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB8, Uradni list RS, št. 29/11 in 43/11), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09 in 26/10) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 13. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 43/09 – v nadaljevanju: odlok) se spremeni in dopolni v naslednjih členih:
1. člen
(1) V 2. členu odloka se v 10. točki prve alineje črta tekst »do nadmorske višine 1.500 m«.
(2) V 2. členu odloka se v 14. točki prve alineje zamenja besedilo celotne točke z novim besedilom in se 14. točka prve alineje 2. člena odloka glasi:
14. kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene objekta.
2. člen
(1) V prvem odstavku 4. člena odloka se črta besedilo »za posamezne stavbe ali skupino stavb na nadmorski višini nad 1.500 m« tako, da se spremenjeni prvi odstavek 4. člena odloka glasi:
»Izvajalec javne službe mora izvajati javno službo v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: program) na vseh obstoječih območjih poselitve v občini, razen v primerih, ko se lahko odpadna komunalna voda, ki nastaja v več stavbah na geografsko zaokroženem območju in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne komunalne vode manjša od 50 PE, odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, čisti v mali KČN, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb ali če se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici in je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe.«
(2) V drugem odstavku 4. člena odloka se črta besedilo: »17. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« in se ga nadomesti z besedilom: »18. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode« tako, da se spremenjeni drugi odstavek 4. člena odloka glasi:
»Program izvajalec javne službe pripravi po določbah 18. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.«
V tretjem odstavku 4. člena odloka se črta besedilo: »v tekočem letu za naslednje leto in ga posreduje občini v uskladitev najkasneje do 31. oktobra v tekočem letu ter ga nato usklajenega z občino posreduje Ministrstvu za okolje in prostor najpozneje do 31. decembra tekočega leta v elektronski obliki v skladu z navodili ministrstva.« in se ga nadomesti z besedilom: »za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.« tako, da se spremenjeni tretji odstavek glasi:
»Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.«
(3) Za tretjim odstavkom 4. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru sprememb v času veljavnosti programa izvajalec javne službe program spremeni in ga pošlje občini v potrditev. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.«
(4) Besedilo četrtega odstavka 4. člena odloka se preštevilči v peti odstavek 4. člena odloka in se ga v celoti črta ter nadomesti z besedilom:
»Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za okolje, poslati program, ki sta ga potrdili občina in odgovorna oseba izvajalca javne službe najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti ali njegovo spremembo v roku 30 dni po njenem sprejemu. Program izvajalec javne službe pošlje v elektronski obliki v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.«
(5) Za petim odstavkom 4. člena odloka se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»Program mora izvajalec javne službe javno objaviti na svetovnem spletu ter uporabnikom javne službe omogočiti vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne službe.«
(6) Za petim odstavkom 4. člena odloka se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»Načrt gospodarjenja z blatom iz 16. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode je sestavni del programa.«
3. člen
(1) V prvem odstavku 5. člena odloka se v 3. točki beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri« ter doda besedilo »do izteka roka za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti« tako, da se 3. točka prvega odstavka 5. člena glasi:
3. »prevzem blata iz malih KČN ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelava prevzetega blata najmanj enkrat na tri leta do izteka roka za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti;«.
(2) V drugem odstavku 5. člena odloka se v drugi alineji beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri« tako, da se druga alineja drugega odstavka 5. člena odloka glasi:
– »prevzem blata iz malih KČN pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta;«.
4. člen
V 7. členu odloka črta besedilo »(do roka prilagoditve)« in se ga nadomesti z besedilom: »do roka za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenost«, beseda »štiri« se nadomesti s »tri« in doda v drugem stavku tega člena doda besedilo: »javne službe« tako, da se 7. člen odloka glasi:
»Praznjenje greznic in prevzem blata iz malih KČN je obvezno in se opravlja za obstoječe pretočne greznice do roka za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti, in male KČN najmanj enkrat na tri leta. Za nepretočne greznice se praznjenje opravlja redno glede na volumen greznice, najmanj pa enkrat na 6 mesecev. Uporabniki storitev so dolžni izvajalcu javne službe za namen praznjenja omogočiti in dopustiti dostop do greznic in malih KČN s specialnimi vozili.«
5. člen
(1) Za prvim odstavkom 16. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»Priključitev obstoječe stavbe na javno kanalizacijo se lahko izvede po izvršljivosti odločbe o odmeri komunalnega prispevka in plačilu komunalnega prispevka ali plačilu prvega obroka komunalnega prispevka, če je v odločbi tako določeno.«
(2) Dosedanji drugi odstavek 16. člena se preštevilči v tretji odstavek 16. člena, v katerem se besedilo: »enega leta« nadomesti z besedilom: »šestih mesecev« in drugem stavku tretjega odstavka 16. člena doda besedilo: »ki o izvedenih priključkih vodi evidenco in ustrezne tehnične podatke« tako, da se spremenjeni tretji odstavek 16. člena glasi:
»Lastnik stavbe mora kanalizacijski priključek za priključitev obstoječe stavbe na javno kanalizacijo zagotoviti v roku šestih mesecev po prejemu obvestila izvajalca javne službe, da je priključitev obvezna. Priključitev se izvede pod nadzorom izvajalca javne službe, ki o izvedenih priključkih vodi evidenco in ustrezne tehnične podatke.«
(3) Dosedanji tretji odstavek 16. člena se preštevilči v četrti odstavek 16. člena, v katerem se spremeni številčenje navedenega drugega odstavka v tretji odstavek tako, da se glasi:
»Če lastnik objekta ne priključi na javno kanalizacijo, nastane po preteku roka iz tretjega odstavka tega člena obveznost plačevanja storitev javne službe na podlagi tega odloka.«
(4) Dosedanji četrti odstavek 16. člena se preštevilči v peti odstavek 16. člena odloka.
6. člen
V tretjem stavku 17. člena odloka se črta besedilo: »kateremu je lastnik stavbe dolžan predložiti projekt kanalizacijskega priključka in potrdilo o plačilu komunalnega prispevka« in doda besedilo: »Izvajalec javne službe je pred priključitvijo stavbe na javno kanalizacijo dolžan na Občini Tržič preveriti, ali je komunalni prispevek plačan« tako, da se 17. člen odloka glasi:
»Stroški izvedbe kanalizacijskega priključka bremenijo lastnika stavbe. Izvedbo kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik stavbe pri strokovno usposobljenemu izvajalcu. Ustreznost izvedbe kanalizacijskega priključka pred priključitvijo na javno kanalizacijo preveri strokovno usposobljen predstavnik izvajalca javne službe. Izvajalec javne službe je pred priključitvijo stavbe na javno kanalizacijo dolžan na Občini Tržič preveriti, ali je komunalni prispevek plačan.«
7. člen
V drugem stavku 20. člena odloka se črta besedilo: »pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka« in doda besedilo: »v postopku izdaje soglasja za priključitev na podlagi drugega odstavka 30. člena tega odloka« ter beseda »objektov« nadomesti z besedo »stavb« tako, da se 20. člen odloka glasi:
»Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in je last vsakokratnega lastnika stavbe. Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, ko se v postopku izdaje soglasja za priključitev na podlagi drugega odstavka 30. člena tega odloka ugotovi, da samostojen kanalizacijski priključek ni možen ali to ni racionalno, je dovoljena priključitev več stavb preko enega – to je skupnega kanalizacijskega priključka. S tako rešitvijo morajo pisno soglašati vsi lastniki stavb.«
8. člen
V prvem odstavku 26. člena odloka se pri peti alineji v besedilu 2. točke črta beseda »štiri« in se jo nadomesti z besedo »tri« ter črta besedilo: »za prilagoditev« in se ga nadomesti z besedilom: prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno, oziroma najmanj enkrat na štiri leta, vendar le do izteka roka za prilagoditev« nadomesti z besedilom: »za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti« tako, da se peta alineja 2. točke prvega odstavka 26. člena glasi:
»– prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno, oziroma najmanj enkrat na tri leta, vendar le do izteka roka za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti;«
9. člen
V drugem odstavku 30. člena odloka se črta besedilo prve alineje: »projekt kanalizacijskega priključka« in v drugi alineji beseda »ali« ter doda besedilo: »ali drugo ustrezno dokazilo, ki potrjuje legalnost gradnje stavbe« tako, da se drugi odstavek 30. člena odloka glasi:
»Za izdajo soglasja za priključitev obstoječe stavbe (objekta) na javno kanalizacijo mora lastnik izvajalcu javne službe predložiti:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje ali drugo ustrezno dokazilo, ki potrjuje legalnost gradnje stavbe;
– načrt interne kanalizacije, razen za individualno stanovanjsko stavbo;
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode;
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijsko odpadno vodo;
– projekt izvedenih del za naprave za predčiščenje industrijske odpadne vode.«
10. člen
V 71. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – drug izvajalec javne službe, ki ni koncesionar v Občini Tržič, samostojni podjetnik posameznik, fizična oseba ali uporabnik storitev, če v nasprotju z zakonom, ki ureja varstvo okolja in njegovimi podzakonskimi akti, izvaja storitve iz 5. člena tega odloka.«
11. člen
V 74. členu odloka se za besedo »uporabnik« doda še beseda »storitev« tako, da se stavek glasi: »Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik storitev:«
12. člen
V 75. členu odloka se za besedo »uporabnik« doda še beseda »storitev« tako, da se stavek glasi: »Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik storitev:«
13. člen
V 78. členu odloka se črta celotno besedilo in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Obstoječe pretočne greznice so lastniki stavb dolžni najkasneje do 31. 12. 2017 oziroma izteka roka za izvedbo načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti nadomestiti z malimi KČN ali nepretočnimi greznicami v tistih naseljih ali delih naselja, za katera po državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ne izhaja obveznost občine po opremljenosti z javno kanalizacijo in KČN, in v tistih naseljih ali delih naselja, v katerih občina do rokov za prilagoditve iz državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ne bo zagotovila opremljenosti z javno kanalizacijo.«
14. člen
V celoti se črta besedilo 80. člena odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0029/2009-31
Tržič, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost