Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1514. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012, stran 3424.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 11. seji dne 25. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012
1. člen
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Rebalans proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |                     |   v eurih|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |    Znesek|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  2.743.550|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.488.162|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  2.193.912|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |  1.887.282|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |   205.630|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |   101.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   294.250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |   150.200|
|   |PREMOŽENJA                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    1.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |    80.350|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |     100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |    62.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   159.840|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |   159.840|
|   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |     100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |     100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |    95.448|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH      |    95.448|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  2.988.881|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |   776.477|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |   154.787|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |    24.338|
|   |VARNOST                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   551.378|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 REZERVE                |    45.974|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.097.028|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |    20.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |   459.736|
|   |GOSPODINJSTVOM              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN|    83.800|
|   |USTANOVAM                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |   533.492|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  1.086.376|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  1.086.376|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |    29.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |      0|
|   |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI   |       |
|   |UPORABNIKI                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |    29.000|
|   |UPORABNIKOM                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |   –245.331|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I-II)           |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN   |      0|
|   |FINANČNIH NALOŽB             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)        |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE (50)             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA (55)           |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –245.331|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        |   245.331|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   245.331|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
2. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-5/2012
Dragomer, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost