Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2519/12 , Stran 943
Ob-2519/12
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12) Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško objavlja
javni razpis
za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je delna povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško na podlagi sprejetega sklepa o potrditvi koncepta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško, katerega je sprejel Občinski svet Občine Krško na svoji 39. seji, dne 17. 5. 2010 (povezava: http://www.krsko.si/994). II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev 1. Splošni pogoji kandidiranja: – upravičenci po javnem razpisu so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Krško, ki so lastniki stanovanjske stavbe, do katere so izvedli zemeljska dela na priključku oziroma na sekundarnem omrežju v skupni dolžini več kot 50 m v lastni režiji. 2. Pogoji pri izvedbi odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij: – podeljena pravica graditi za kar se šteje notarsko overjena pogodba o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice, s katero se dovoljuje gradnja oziroma izvajanje del na vseh nepremičninah v lasti vlagatelja oziroma v lasti članov gospodinjstva, ki bodo potrebne za gradnjo širokopasovnega omrežja, – zapisnik o prevzemu del, – skica izvedbe (pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, razen v primeru, da bi bila izvedba odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij nesorazmerno draga). 3. Povračilo stroškov izvedenih del: – vračilo se izvede v višini 3 EUR/m izvedenih del, vendar se kot osnova za izračun upoštevajo dolžine priključkov in sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo 50 m. III. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2012, po programu 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, pod proračunsko postavko 4426 – Gradnja odprtega širokopasovnega omrežje elektronskih telekomunikacij, v višini 130.000,00 EUR. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali v zvezi z gradbenimi in eventualno obrtniškimi deli ter se povrnejo v višini 3 EUR/m izvedenih del, pri čemer se kot osnova za izračun upoštevajo dolžine priključkov in sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo 50 m. Uporabniki oziroma lastniki stanovanjskih stavb na področju naselij, kjer se je v preteklosti gradilo kanalizacijsko omrežje in jim je bilo omogočeno sofinanciranje kabelske kanalizacije v okviru javnega razpisa za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, niso upravičeni do kakršnekoli refundacije. Navedeno velja tudi za uporabnike v naseljih, kjer je v tem trenutku predvideno brezžično širokopasovno omrežje in se bo v prihodnjih letih optično omrežje gradilo sočasno s kanalizacijskim ter za tiste lastnike stanovanjskih stavb, ki imajo omogočen priklop na omrežje kabelske televizije. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko Aktualno in na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi. VI. Rok in način prijave Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško. Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega delovnega ponedeljka v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi torek v mesecu po roku za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge do prvega delovnega ponedeljka v mesecu juniju, vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. VII. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno in sicer vsak prvi delovni torek v mesecu po roku za oddajo vlog. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v 2. točki II Splošni pogoji za pridobitev sredstev. Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od začetka veljavnosti pogodbe. VIII. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri izvedbi priključitve na širokopasovno omrežje pa izvaja predstavnik upravljavca Kostak d.d. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost