Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1657. Odlok o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002 (OdLPVA2002)

MINISTRSTVA

1658. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla
1659. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log
1660. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško
1661. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica
1662. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko
1663. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora
1664. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo
1665. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer
1666. Odredba o posebnih taksah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1667. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
1668. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
1669. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov
1670. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij
1671. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
1672. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bolezni modrikastega jezika
1673. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

USTAVNO SODIŠČE

1674. Odločba o razveljavitvi sodb vrhovnega sodišča in upravnega sodišča ter o odpravi odločb Ministrstva za okolje in prostor in Upravne enote Ljubljana, izpostave Center
1675. Odločba o razveljavitvi odlokov o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem, ter o razveljavitvi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Cerklje, Vašca in Pšenična Polica za Kranjsko in Sorško polje ter za ureditveno območje Krvavca

BANKA SLOVENIJE

1676. Sklep o obveznih rezervah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1677. Poročilo o gibanju plač za februar 2002

OBČINE

Ajdovščina

1678. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina
1679. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina
1680. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina
1681. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina

Braslovče

1682. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2001
1683. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
1684. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
1685. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče

Brežice

1686. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice
1687. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: območje "izkoriščenja mineralne surovine tehničnega kamna v kamnolomu Bizeljsko " k.o. Bizeljsko, območje "čistilne naprave Globoko", k.o. Globoko, območje širitve poslovnega območja, k.o. Dečno selo - sprememba 2001/3

Cankova

1688. Sklep o določitvi cene programov vzgojno-varstvenih storitev

Celje

1689. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2001
1690. Odlok o uskladitvi organiziranosti Javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje
1691. Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
1692. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1693. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Cerkno

1694. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2002
1695. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2002

Črnomelj

1696. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2001
1697. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o tržnem redu in prometu blaga na drobno v Občini Črnomelj
1698. Odlok o spremembi odloka o plaketah Občine Črnomelj
1699. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
1700. Program priprave za lokacijski načrt za zahodno obvozno cesto Črnomelj
1701. Tržni red trga v Črnomlju

Dobje

1702. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2001
1703. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2002

Dol pri Ljubljani

1777. Statut Občine Dol pri Ljubljani
1778. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001
1779. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

Dolenjske Toplice

1704. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2002
1705. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Dolenjske Toplice
1706. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
1707. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1708. Sklep o prenehanju funkcije člana občinskega sveta
1709. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 966/2, k.o. Toplice

Grosuplje

1710. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grosuplje
1711. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Grosuplje

Hrastnik

1712. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik-Most čez Savo pri "Riklovem mostu" v Hrastniku
1713. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku "Ob Bobnu"
1714. Sklep o javni razgrnitvi osnutka PUP 5 - za območje Dirmajerjev hrib
1715. Sklep o javni razgrnitvi osnutka PUP 6 - za območje bivši Petrol
1716. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta ZN 11 - Industrijska cona Podkraj

Idrija

1717. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Idrija

Kamnik

1718. Program priprave ureditvenega načrta območja M 1 Pod Skalco
1719. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja K5, K16 Žale

Kočevje

1720. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje
1721. Odlok o prepovedi delitve obstoječih parcel na območjih, ki se bodo urejala s prostorsko izvedbenimi načrti
1722. Sklep o prepovedi izgradnje novih parkirnih prostorov za tovorna vozila na določenih območjih v Občini Kočevje
1723. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje
1724. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Kočevje
1725. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Kočevje
1726. Pravilnik o spremembi pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Kočevje

Kuzma

1727. Odlok o režijskem obratu v Občini Kuzma
1728. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma
1729. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2002

Laško

1730. Sklep o določitvi cene programov v javnem zavodu Vrtec Laško

Lenart

1731. Sklep o elektronskem naslovu Občine Lenart

Ljubljana

1732. Sklep o razglasitvi železniških delavnic v Šiški in postajnega poslopja železniške postaje Ljubljana-Šiška za kulturna spomenika lokalnega pomena
1733. Sklep o razglasitvi stanovanjskega bloka Meksika na Njegoševi cesti v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
1734. Sklep o spremembi sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Pržanom za kulturni spomenik lokalnega pomena
1735. Sklep o spremembi sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega pomena
1736. Sklep o spremembi sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik lokalnega pomena
1737. Sklep o dopolnitvi sklepa o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1738. Sklep o spremembi sklepa o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena

Markovci

1739. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2001
1740. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2002
1741. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Markovci
1742. Sklep o višini sorazmernega deleža komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v obrtni coni Novi Jork - I. faza

Metlika

1743. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika

Mežica

1744. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2001
1745. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2002

Mozirje

1746. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2001
1747. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002
1748. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mozirje
1749. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje
1750. Sklep o pomoči za novorojence

Novo mesto

1751. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2002

Oplotnica

1752. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2002
1753. Odlok o priznanjih Občine Oplotnica

Polzela

1754. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2001

Postojna

1755. Odlok o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja z vojaškimi vajami na območju poligona Poček

Prebold

1756. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2002

Rogaška Slatina

1757. Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rogaška Slatina
1758. Spremembe in dopolnitve tržnega reda tržnice v Rogaški Slatini

Rogatec

1759. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2001

Semič

1760. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2001
1761. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič
1762. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič

Sevnica

1763. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2001
1764. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov
1765. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-1990
1766. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

1767. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2001

Veržej

1768. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2001
1769. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Veržej
1770. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2002

Videm

1771. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Videm

Vipava

1772. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

Vitanje

1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2001
1774. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2002

Zreče

1775. Sklep o zvišanju cene toplotne energije

Žalec

1776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2001
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti