Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2002 z dne 19. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2002 z dne 19. 4. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Poslovniki

1599. Poslovnik državnega zbora (PoDZ-1)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1601. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
1602. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
1603. Ukaz o odpoklicu veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
1604. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1605. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki

Odloki

1600. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1606. Uredba o spremembi uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Sklepi

1615. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske pokojnine družinskima članoma osebe, ki ima posebne zasluge na področju kulture
1651. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2002/2003
1652. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2002/2003
1653. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Turistici - visoki šoli za turizem v Portorožu v študijskem letu 2002/2003
1654. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 2002/2003
1655. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu v študijskem letu 2002/2003
1656. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Fakulteti za humanistične študije v Kopru v študijskem letu 2002/2003

Drugi akti

1607. Odločba o napredovanju Marjetke Krevs
1608. Odločba o imenovanju Maje Ulčar
1609. Odločba o imenovanju Mateje Gregorčič
1610. Odločba o imenovanju Blanke Žgajnar
1611. Odločba o imenovanju Mojce Vidrih
1612. Odločba o imenovanju Judite Vižintin Hribar
1613. Odločba o imenovanju Mojce Gruden
1614. Odločba o imenovanju Stanislava Pintarja

MINISTRSTVA

1616. Odredba o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2001
1617. Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu izračuna določenih pristojbin na področju telekomunikacij
1618. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije
1619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja
1620. Navodilo za vpis v register pokojninskih načrtov
1621. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 16. 3. 2002 do 10. 4. 2002 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

1622. Odločba, da drugi odstavek 45. člena zakona o dohodnini ni bil v neskladju z ustavo
1623. Odločba o razveljavitvi druge alinee drugega odstavka 4. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja J3 Srednje Jarše "Ob razbremenilniku" in J4 Jarše center in o odpravi njegovega 13. člena ter o ugotovitvi, da akt Občine Domžale, št. 35101-193/00-36 z dne 14. 9. 2000, je bil izdan k zasnovi izrabe prostora na območju morfološke enote ZO 2, skupaj s to zasnovo, ni predpis in se ni smel uporabljati

BANKA SLOVENIJE

1624. Sklep o spremembi sklepa o sistemu zajamčenih vlog
1625. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
1626. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 22. 4. do 28. 4. 2002

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1627. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 7. aprila 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1628. Sprememba sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2000 in 2001
1629. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2002
1630. Razlaga kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti

OBČINE

Horjul

1631. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

Ilirska Bistrica

1632. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2001

Kamnik

1633. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Kamnik prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije v 3. volilni enoti

Kranj

1634. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2001
1635. Odlok o oprostitvi plačevanja komunalne takse
1636. Odlok o spremembah odloka o zavarovanju jezerc v Bobovku pri Kranju

Medvode

1637. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2001
1638. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik
1639. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode

Novo mesto

1640. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Nova Komunala Novo mesto, d.o.o.
1641. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
1642. Odlok o ureditvenem načrtu za romsko naselje Ruperčvrh
1643. Odlok o ureditvenem načrtu za romsko naselje Šmihel
1644. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni občini Novo mesto

Slovenska Bistrica

1645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1646. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1647. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica
1648. Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo "Bistrica"
1649. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro
1650. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

34. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju med Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje Romunije
35. Uredba o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slovenija - EFTA št. 1/2000: spremembe in dopolnitve Protokola B
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti