Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1700. Program priprave za lokacijski načrt za zahodno obvozno cesto Črnomelj, stran 3529.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 30. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave za lokacijski načrt za zahodno obvozno cesto Črnomelj
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja s tem programom določenega akta, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki za posamezne faze naloge ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilce aktivnosti v postopku sprejemanja.
PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Mesto Črnomelj je upravno, kulturno in industrijsko središče Bele Krajine. Mesto leži ob sotočju rek Lahinje in Dobličice ter v stičišču dveh pomembnejših cest, ki vodita iz Novega mesta in Suhe krajine proti Kanižarici in Vinici ter nadalje do mejnega prehoda z Republiko Hrvaško.
Zaradi značilne srednjeveške zasnove mesta prihaja zaradi naraščanja prometa v mestu do prometnih zastojev, saj le ta dosega 11.000 do 12.000 vozil dnevno. Prečni prerez ceste v strnjenem delu starega mestnega jedra ni možno razširiti zato je predvidena ureditev obvozne ceste, ki bi razbremenila središče mesta, hkrati pa bi se nanjo priključevala načrtovana stanovanjska območja Čardak I. in Čardak II ter proizvodno območje Danfossa in Livarja.
Trasa predvidene obvozne ceste poteka ob zahodnem obrobju urbaniziranih površin naselja in povezuje regionalno cesto Črmošnjice–Črnomelj z regionalno cesto Črnomelj–Kanižarica. Na predvideni trasi so predvidena štiri cestna križišča, izven nivojsko križanje z železniško progo in most preko reke Dobličice.
3. člen
Osnova za pripravo lokacijskega načrta je projektna dokumentacija, ki jo je izdelalo podjetje Topos d.o.o. iz Novega mesta, pod št. projekta:
– IP-08/01 – Zahodna obvozna cesta Črnomelj, odsek povezava med cestama R1 216/1178 Črmošnjice–Črnomelj in R1 218/1213 Črnomelj–Kanižarica.
4. člen
Za območje lokacijskega načrta je veljavna naslednja občinska planska dokumentacija, ki bo v postopku priprave lokacijskega načrta preverjena in po potrebi spremenjena in dopolnjena:
– dolgoročni plan Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90 in Uradni list RS, št. 57/95 ter 43/00) in družbeni plan Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91, 11/91 in Uradni list RS, št. 37/93, 45/95, 57/95 in 43/00).
5. člen
Lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
Lokacijski načrt obsega:
a) Tekstualni del
I. Odlok o lokacijskem načrtu
II. Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
III. Pogoji organov in organizacij določenih v 8. členu tega programa
IV. Soglasja in mnenja organov in organizacij določenih v 8. členu tega programa
b) Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in družbenega plana za obravnavano območje M 1:5000,
– ureditvena situacija v merilu 1:500 ali 1:1000 (na topografsko katastrski osnovi), ki vsebuje:
idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristični prečni in vzdolžni profil ceste,
– faznost izgradnje,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnični elementi za zakoličenje.
STROKOVNE PODLAGE
6. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati že izdelane strokovne podlage oziroma pridobiti še druge potrebne strokovne podlage in študije predvsem pa:
– ustrezne geodetske podlage,
– idejni projekt prometne ureditve,
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je potrebno za delovanje predvidenega objekta z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih površin,
– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev in so potrebne za realizacijo predvidenega objekta,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja z ukrepi za preprečitev in sanacijo,
– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin,
– rešitve v zvezi z urbanističnim, arhitekturnim in krajinskim oblikovanjem ceste in obcestnega prostora,
– drugo, po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajalcev.
SOGLASODAJALCI IN MNENJEDAJALCI
7. člen
V postopku izdelave lokacijskega načrta se od soglasodajalcev in mnenjedajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih zakonov in se nanašajo na obravnavano območje. Posredovani pogoji se upoštevajo v celoti, v primeru različnih interesov in neuspešnega usklajevanja se v tem delu osnutek izvedbenega načrta pripravi variantno.
Soglasodajalci in mnenjedajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje oziroma mnenje ni potrebno.
8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Novo mesto, Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava policije, Ljubljana, Štefanova 1,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za varstvo okolja, sektor za vodno gospodarstvo, Ljubljana, Vojkova 1b,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, področje varstva voda, Izpostava Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 9,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enota Novo mesto, Novo mesto, Skalickega ulica 1,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Novo mesto, Skalickega ulica 1,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
– Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Novo mesto, Novo mesto, Gubčeva 15,
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto, Novo mesto, Ljubljanska 7,
– Cestno podjetje Novo mesto, Področje vzdrževanja cest, Novo mesto, Ljubljanska 47,
– JP Komunala Črnomelj – vodovod, Črnomelj, Belokranjska cesta 24,
– JP Komunala Črnomelj – kanalizacija, Črnomelj, Belokranjska cesta 24,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a,
– Slovenske železnice d.d., Center za nepremičnine, Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
– Občina Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3.
9. člen
Na dopolnjen osnutek izvedbenega načrta morajo soglasjedajalci in mnenjedajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje, sicer se šteje, da je soglasje oziroma mnenje dano.
Pri izdaji soglasja oziroma mnenja se preverja upoštevanje postavljenih pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti.
NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
10. člen
Občinska uprava občine Črnomelj vodi postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta.
Naročnik lokacijskega načrta je Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, Ljubljana.
Investitor posega v prostor je Občina Črnomelj in Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, Ljubljana.
Izdelovalec lokacijskega načrta se izbere na osnovi predhodno zbranih ponudb.
Naloga izdelovalca lokacijskega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega načrta v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetim programom priprave,
– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,
– pridobivanje predhodnih pogojev in soglasij,
– priprava gradiva za javno razgrnitev,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
TERMINSKI PLAN
11. člen
Postopek se prične s sprejemom tega programa nakar si sledijo faze izdelave, katerih trajanje zavisi od pogodbeno dogovorjenih rokov in zakonsko določenih postopkov. Okvirni roki so naslednji:
– izdelava osnutka lokacijskega načrta, ki je vezana na pridobitev pogojev – rok 75 dni po sprejemu programa priprave in prejemu podlog,
– sočasno se po potrebi pripravi tudi presoja vplivov na okolje,
– župan Občine Črnomelj obravnava osnutek lokacijskega načrta in sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta – rok 30 dni od prejema osnutka,
– javna razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni od dneva objave,
– javna obravnava se izvede v času javne razgrnitve,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah in predlogih iz javne razgrnitve in obravnave – rok 10 dni po prejemu pripomb,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve – rok 30 dni po prejemu strokovnega mnenja,
– po prejemu stališč se pripravi usklajen osnutek oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere se nanašajo utemeljene pripombe in predlogi – rok 10 dni,
– izdelava predloga lokacijskega načrta, ki je vezana na pridobitev soglasij (v obrazložitev LN so vključena tudi stališča do pripomb) – 35 dni,
– predlog lokacijskega načrta se posreduje Občinskemu svet občine Črnomelj v obravnavo in sprejem – rok 8 dni po prejemu zadnjega soglasja.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za pripravo naloge zagotovi sredstva Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
13. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne osmi dan po objavi.
Št. 34402-1/2002
Črnomelj, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost