Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2001, stran 3647.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 ter odločb US, 45/97 in 67/97), 20., 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve, upoštevane so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 47/99) in 15. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 26. redni seji dne 26. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2001 (Uradni list RS, št. 30/01) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov          (v tisoč SIT)
I.   Prihodki                       278.079
II.  Odhodki                      274.856,00
III.  Proračunski presežek oziroma primanjkljaj        3.223
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil              2.672
V.   Dana posojila
VI.  Prejeta minus dana posojila               2.672
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga                     3.223
IX.  Neto zadolževanje                   –3.223
X.   Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev na računih    2.672
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka določajo obseg javne porabe Občine Vitanje in urejajo način izvrševanja proračuna Občine Vitanje od 1. 1. do 31. 12. 2001 in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-020/01-023
Vitanje, dne 26. decembra 2001.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost