Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1744. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2001, stran 3589.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99) in na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 30. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Mežica za leto 2001 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
                                SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Prihodki skupaj                362,340.602
II.  Odhodki skupaj                 353,206.156
III.  Proračunski presežek               9,134.446
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
    kapitalskih deležev                 33.000
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev  3,399.000
VI.  Dana minus prejeta posojila in sprememba 
    kapitalskih deležev               –3,366.000
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                       –
VIII. Odplačilo dolga                 10,910.338
IX.  Neto odplačilo dolga              –10,910.338
X.   Zmanjšanje sredstev na računih 
    (III.+IV.–V.–VIII.)               –5,141.892
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek odhodkov v znesku 5,141.892 SIT se prenese v splošni sklad Občine Mežica.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 2001 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-03-1/01/02-1
Mežica, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost