Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1740. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2002, stran 3584.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), odloka o proračunu Občine Markovci (Uradni list RS, št. 110/01) 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 29. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Markovci za leto 2002 (Uradni list RS, št. 110/01) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
-----------------------------------------------------------------
                         v tisoč tolarjih
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Prihodki                      770.284
II.  Odhodki                      826.785
III.  Proračunski primanjkljaj              –56.501
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
    kapitalskih deležev                   –
V.   Dana posojila in povečanje kapital. deležev     18.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba 
    kapitalskih deležev                –18.000
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                       –
VIII. Odplačila dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu 
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             –74.501
X.   Stanje sredstev na računih ob koncu 
    preteklega leta                   74.501
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Za prvim odstavkom 4. člena se namesto pike postavi vejica in se stavek nadaljuje z naslednjim besedilom: ..., vendar le znotraj posameznih dejavnosti, pri čemer se ne prerazporeja sredstev iz redne dejavnosti v investicijske odhodke in obratno.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-2
Markovci, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost