Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1680. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina, stran 3505.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 35 in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 2. člena uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00), 60. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) sta sprejela Občinski svet občine Ajdovščina na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99), na seji dne 26. 3. 2002 in Občinski svet občine Vipava na podlagi 16. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99) na seji dne 21. 3. 2002
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ustanavljata Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina in Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava (v nadaljevanju: ustanoviteljici) javni zavod Pilonova galerija Ajdovščina (v nadaljevanju: javni zavod).
2. člen
Javni zavod se ustanavlja z razdružitvijo organizacijskih enot Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina na štiri samostojne zavode. Organizacijska enota Pilonova galerija Ajdovščina se s tem odlokom ustanovi kot samostojni javni zavod.
Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je bil ustanovljen z odlokom o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št 7/91). Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod št. 1-1808-00.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime javnega zavoda je Pilonova galerija Ajdovščina.
Sedež javnega zavoda je v Ajdovščini, Prešernova ulica 3.
Javni zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanoviteljic.
4. člen
Javni zavod opravlja galerijsko dejavnost kot javno službo za območje občin Ajdovščina in Vipava. S soglasjem ustanoviteljic in skladno s predpisi o vzpostavitvi muzejske mreže, se dejavnost javne službe zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
5. člen
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določajo zakoni, ta odlok in statut javnega zavoda.
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
6. člen
Javni zavod je pravni naslednik organizacijske enote Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina – Pilonova galerija, in prevzame vse pravice in obveznosti te organizacijske enote.
7. člen
Javni zavod zastopa in predstavlja direktor, brez omejitev.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun javnega zavoda, v okviru dejavnosti zavoda sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, v okviru pooblastil, ki mu jih da direktor.
8. člen
Javni zavod ima pečat. Njegovo velikost, obliko, vsebino, način uporabe in hranjenja določa statut javnega zavoda.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
9. člen
Javni zavod opravlja naslednje naloge:
– zbira, hrani, proučuje, razstavlja in popularizira dela likovne umetnosti, v okviru tega posebej likovna dela in dediščino Vena Pilona,
– iz zbranega gradiva oblikuje stalne razstave, pripravlja razstave domačih in tujih umetnikov upodabljajoče umetnosti,
– vodi register umetniških del,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri vzgoji in popularizaciji likovne umetnosti,
– sodeluje s strokovnimi institucijami in posameznimi strokovnjaki,
– nudi strokovne storitve pravnim in fizičnim osebam v zadevah, ki se nanašajo na sodobno likovno umetnost,
– izdaja strokovne publikacije s svojega področja,
– izposoja, prodaja in odkupuje likovna dela,
– opravlja in razvija restavratorske, fotografske in druge tehnične dejavnost za potrebe likovne umetnosti,
– izvaja dokumentacijsko, informacijsko in svetovalno dejavnost s področja dejavnosti zavoda,
– daje svoje prostore na razpolago za razstave in druge kulturne prireditve.
Javni zavod izvaja v skladu z uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev javno službo, v sodelovanju s pristojnimi državnimi in pokrajinskimi muzeji, za likovne zbirke 20. stoletja.
10. člen
Dejavnosti javnega zavoda se po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščajo v:
O/92.521 Dejavnost muzejev,
O/92.511 Dejavnost knjižnic,
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
DE/22.110 Izdajanje knjig,
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
DE/22.150 Drugo založništvo,
DE/22.220 Drugo tiskarstvo,
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov,
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov,
G/ 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/71.403 Izposojanje drugih predmetov široke uporabe,
K/72.300 obdelovanje podatkov,
K/72.400 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami,
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
K/74.400 Oglaševanje,
K/74.810 Fotografska dejavnost,
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
Javni zavod lahko razširi ali spremeni dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
11. člen
Organi javnega zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Javni zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom, v skladu z zakonom.
12. člen
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
Direktorja javnega zavoda imenuje ustanoviteljica Občina Ajdovščina, s soglasjem ustanoviteljice Občine Vipava, na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda. Postopek javnega razpisa in izbire kandidata vodi ustanoviteljica Občina Ajdovščina.
13. člen
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko izobrazbo, humanistične usmeritve,
– strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela.
14. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, imenuje svet javnega zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev javnega zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
15. člen
Javni zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenujeta občinska sveta občin Ajdovščina in Vipava, vsak po enega,
– dva predstavnika delavcev, ki ju izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ju imenuje Občinski svet občine Ajdovščina, izmed zainteresiranih institucij in obiskovalcev galerije.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
16. člen
Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda razpiše svet s sklepom najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta javnega zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Volilna komisija ima tri člane. Člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki v javnem zavodu niso zaposlene.
17. člen
Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.
Predlogi kandidatov za svet javnega zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
18. člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico.
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v javnem zavodu.
Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
19. člen
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta, najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta in vodi sejo do izvolitve novega predsednika sveta.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta, skupaj z direktorjem javnega zavoda skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik, ki ga izvoli svet zavoda na prvi seji.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov, o proceduralnih vprašanjih pa z večino prisotnih na seji.
20. člen
Svet zavoda sprejema statut javnega zavoda, programe dela, letni finančni načrt, zaključni račun, poročila o delu in dejavnosti, splošne akte javnega zavoda in opravlja druge naloge določene s tem odlokom in statutom.
Svet zavoda opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem javnega zavoda.
Akt o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu sprejme svet zavoda na predlog direktorja, s soglasjem ustanoviteljic in ministrstva za kulturo, po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu.
21. člen
Strokovni svet javnega zavoda šteje pet članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev javnega zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela javnega zavoda.
Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda, daje direktorju in svetu mnenja, predloge in pobude.
Sestavo članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta določi statut javnega zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
V. SREDSTVA ZA DELO
22. člen
Javni zavod prevzame v upravljanje vse premoženje, nepremičnine, opremo in umetniška dela, s katerimi je upravljala organizacijska enota Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina – Pilonova galerija.
Premoženje iz prvega odstavka tega člena je last ustanoviteljic, v deležih določenih s sklepi o razdelitvi premoženja bivše Občine Ajdovščina med novonastalima občinama Ajdovščina in Vipava, z dne 16. 2. 1996. Ustanoviteljici preneseta premoženje v upravljanje javnemu zavodu s posebno pogodbo, v kateri se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem s premoženjem ter lastništvo premoženja posamezne občine ustanoviteljice.
Javni zavod upravlja s premoženjem kot dober gospodar. Za upravljanje s premoženjem je javni zavod odgovoren ustanoviteljicam.
Javni zavod vodi inventurno knjigo muzealij, s katerimi upravlja in se hranijo v javnem zavodu. Vpogled v inventurno knjigo imata ustanoviteljici in člani sveta zavoda. Iz inventurne knjige mora biti razvidno lastništvo muzealij.
23. člen
Sredstva za delo javnega zavoda so poleg premoženja iz 22. člena tega odloka še sredstva, ki jih javni zavod pridobi:
– iz proračunov občin ustanoviteljic,
– iz državnega proračuna,
– iz drugih javnih virov,
– s prodajo storitev uporabnikom,
– s prodajo publikacij in drugih del, za katero je registriran,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva, določenimi z zakonom in statutom,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom.
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za izvajanje dejavnosti javnega zavoda na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta, ki ga predloži javni zavod. Z letno pogodbo o financiranju, ustanoviteljici in javni zavod določita obseg in vsebino dela programa, ki se financira iz občinskih proračunov in delež sofinanciranja posamezne občine ustanoviteljice.
24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja javni zavod za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet javnega zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, v okviru dejavnosti, za katere je ustanovljen. Za odločitve, ki vplivajo in imajo posledice na nepremičnine je potrebno soglasje ustanoviteljic. Muzealije, ki jih hrani javni zavod ne sme odtujiti, razen če gre za izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev spomeniške zbirke, o čemer odločata ustanoviteljici.
Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
Organi javnega zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
26. člen
Ustanoviteljici sta odgovorni za obveznosti javnega zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih javnemu zavodu zagotavljata za njegovo delo iz občinskih proračunov.
Ustanoviteljici krijeta primanjkljaj sredstev javnega zavoda le, če javni zavod dokaže, ustanoviteljici pa ugotovita, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in sprejetem letnem programu financirata. Pri tem mora javni zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.
Primanjkljaj sredstev iz programov javnega zavoda, ki se financirajo iz državnega proračuna, zagotavlja pristojno ministrstvo, v skladu z pogodbo o financiranju.
Ustanoviteljici bosta javnemu zavodu zagotavljali sredstva iz proračuna z letno pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta.
27. člen
Ustanoviteljici imata do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– dajeta soglasje k statutu zavoda in aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– odločata o statusnih spremembah zavoda, ustanavljanju organizacijskih enot in spremembah dejavnosti javnega zavoda,
– imenujeta direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta,
– imenujeta predstavnike ustanovitelja in predstavnike zainteresirane javnosti v svet zavoda,
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– dajeta soglasje k odločitvam o premoženju in muzealijah iz zbirke del Vena Pilona,
– in druge pravice in obveznosti določene z zakoni, drugimi predpisi in tem odlokom.
28. člen
Ustanoviteljici ustanovita na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe in izvajanjem druge dejavnosti javnega zavoda. Z ustanovitvenim aktom skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic se določijo naloge organa, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje javne službe in dejavnosti javnega zavoda ter delitev stroškov med občinama.
29. člen
Javni zavod vsako leto pripravi program dela, finančni načrt, letni program investicij in upravljanja s premoženjem in jih posreduje pristojnemu ministrstvu in ustanoviteljicam. Javni zavod je dolžan predložiti ustanoviteljicam poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje dejavnosti z zaključnim računom za preteklo leto, do 28. februarja tekočega leta.
Javni zavod pripravi enkrat letno vsebinsko poročilo o izvajanju dejavnosti javne službe in drugih dejavnostih zavoda.
Javni zavod je dolžan dajati ustanoviteljicam druge podatke, potrebne za spremljanje poslovanja, izvajanja dejavnosti in v statistične namene.
VIII. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA
30. člen
Javni zavod ima statut in druge splošne akte, temelječe na statutu in zakonih.
Javni zavod s statutom ureja zlasti:
– organizacijo in način poslovanja,
– dejavnost zavoda in lokacije, na katerih zavod opravlja dejavnost,
– način odločanja, pooblastila za zastopanje in podpisovanje, vsebino, uporabo in hranjenje pečatov,
– postopek in način izvolitve oziroma imenovanja organov zavoda, trajanje mandata in njihove pristojnosti,
– delovna razmerja in disciplinsko odgovornost delavcev,
– druge zadeve, pomembne za organizacijo in dejavnost javnega zavoda, v skladu z zakoni.
Statut in druge splošne akte sprejme svet javnega zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme direktor.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Svet javnega zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve sveta javnega zavoda in imenovanja strokovnega sveta v skladu s tem odlokom, opravlja naloge sveta in strokovnega sveta dosedanji svet Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in strokovni svet organizacijske enote Pilonova galerija.
32. člen
Do imenovanja direktorja javnega zavoda po tem odloku opravlja naloge direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Občinski svet občine Ajdovščina, za dobo šestih mesecev. Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse potrebno, da se javni zavod registrira, uskladi organizacija dela, sprejme statut ter oblikujejo organi v skladu s tem odlokom.
33. člen
Javni zavod prevzame v delovno razmerje delavce Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, ki so opravljali galerijsko dejavnost v enoti Pilonova galerija. O prevzemu ostalih delavcev sprejmejo dogovor vršilci dolžnosti direktorjev novih zavodov, nastalih iz Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, v soglasju z ustanoviteljem. V dogovoru o prevzemu delavcev se uredijo tudi razmerja, pravice in obveznosti v primeru reševanja presežnih delavcev.
Delavci uprave Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina opravljajo vse naloge vodenja, računovodske in tajniške naloge povezane z zaključkom delovanja Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, do njegove ukinitve oziroma izbrisa iz sodnega registra, in računovodske naloge za novoustanovljene zavode, dokler niso novoustanovljeni zavodi dokončno oblikovani, ne glede na to, v katerem javnem zavodu imajo sklenjeno delovno razmerje.
34. člen
Javni zavod prevzame premoženje, druga sredstva za delo in muzealije, ki jih je uporabljala enota Pilonova galerija v Zavodu za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in del premoženja in sredstev, s katerimi je upravljala uprava tega zavoda, na osnovi popisa in razdelitve premoženja in sredstev Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina med novoustanovljene javne zavode. Ustanoviteljici potrdita popis in razdelitev premoženja.
35. člen
Z vpisom novoustanovljenih javnih zavodov v sodni register in posebne registre preneha delovati Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in veljati odlok o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št. 7/91).
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 026/00-1/2002
Ajdovščina, dne 10. aprila 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
Št. 02200-3/01
Vipava, dne 10. aprila 2002.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost