Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1713. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku "Ob Bobnu", stran 3563.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 19. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu«
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu«, nosilec strokovnih aktivnosti in subjekti oziroma organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN ter način njihovega sodelovanja oziroma njihove naloge in obveznosti; določijo se tudi roki za posamezne faze priprave ter zagotovitev sredstev za njihovo izdelavo.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu« se pripravijo z vsebino in v obsegu, ki jo predpisuje zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (v nadaljevanju: ZUNDPP) in s smiselnim upoštevanjem 12. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). Spremembe in dopolnitve ZN bodo obsegale izdelavo tekstualnega (odlok) in grafičnega dela, ter faze osnutka in predloga. V postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu«:
a) Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN bo izbran v skladu z določili zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
b) Naročnik sprememb in dopolnitev ZN je Občina Hrastnik. Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije, ki morajo za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu« podati svoje pogoje (in posebne strokovne podlage za posamezna področja), so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS enota Ljubljana, izpostava Trbovlje, Ul. 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana (vodno gospodarstvo; varstvo pred visokimi vodami in zaščito pred erozijo),
– Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje (distribucija električne energije),
– Telekom Slovenije, d.d., PE Trbovlje, Trg revolucije 27a, 1420 Trbovlje (t.k. omrežje in naprave),
– Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d. (javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, odpadki), Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odplak),
– Elstik d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik (KRS – KKS sistem),
– Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana (zemeljski plin),
– Mestni plinovodi d.o.o. Koper, Kolodvorska 2, Koper (zemeljski plin),
– Občina Hrastnik (cestno omrežje v pristojnosti občine),
– Rudnik Trbovlje–Hrastnik d.o.o., Trg revolucije12, 1420 Trbovlje (pridobivalni prostor),
– Toplarna Hrastnik d.o.o., Ulica prvoborcev 5a, 1430 Hrastnik.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu« ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, oziroma organizacij, ki niso navedena v tem členu programa, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga sprememb in dopolnitev ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če jih posreduje po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma organa, ki jih je povzročil.
5. člen
Terminski plan
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN dostavi izdelovalec občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku enega meseca po prejemu vseh pogojev in strokovnih podlag pristojnih organov in organizacij.
Župan Občine Hrastnik osnutek sprememb in dopolnitev posreduje v obravnavo Občinskemu svetu občine Hrastnik s predlogom sklepa o javni razgrnitvi; sprejet sklep se objavi v uradnem glasilu.
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN se izvede na sedežu občine in traja najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve sprememb in dopolnitev ZN.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN, na podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe pristojne za prostor. Po sprejemu stališč izdelovalec v roku 30 dni pripravi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN in nanj pridobi soglasja sodelujočih organov in organizacij iz 4. člena tega programa.
Predlog sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu« se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku 10 dni po prejemu vseh soglasij pristojnih organov in organizacij.
Občinski svet bo obravnaval in z odlokom sprejel usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu«. Odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi Občina Hrastnik.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-3/01
Hrastnik, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost