Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1719. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja K5, K16 Žale, stran 3568.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 26. seji dne 13. 3. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja K5, K16 Žale
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje K5, K16 Žale.
Skupščina občine Kamnik je na 31. seji dne 31. maja 1989 sprejela odlok o sprejetju ureditvenega načrta K5 Žale in K16 Žale (Uradni list SRS, št. 34/89). Območje, ki je bilo predvideno z ureditvenim načrtom za pokope je izkoriščeno, zato se uredi rezervat za pokope, ki je trenutno travna površina. Dokument ne ustreza več današnjim potrebam. Predlaga se sprememba ureditvenega načrta, ki bo povzel obstoječo izrabo prostora in meje območja, funkcijo območja s pogoji za izrabo; pogoje za oblikovanje območja, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor; pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja; merila in pogoje za bivanje in delo; etapnost izvedbe posegov ter obveznosti investitorja, lastnikov zemljišč in izvajalcev.
Poleg veljavnega ureditvenega načrta so izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev še: dolgoročni plan Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 – popravek 16/89, sprememba 39/89); sklep o sprejetju družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 31/86, sprememba 39/89); spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1992 in uskladitev grafičnega dela družbenega plana občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 22/92); odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik (Uradni list RS, št. 30/95, sprememba št. 14/96) in izhodišča ter usmeritve strokovne službe Občine Kamnik.
Glavni razlog za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je potreba po dodatnih grobnih poljih in ureditev poslovilnega objekta.
2. člen
Določitev vsebine in obsega ter predmeta sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K5, K16 Žale.
V kompleks obravnave se zajame celotno območje zazidalnega otoka K5 in K16 Žale. To območje je namenjeno pokopališču, sakralnim in spremljajočim dejavnostim.
Vsebina, obseg in predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta so vezana na:
– zapolnitev prostih površin na območju urejanja s klasičnimi in žarnimi grobovi, dozidava poslovilnega objekta, ureditev peš poti in parkovne površine,
– zagotovitev potrebnih parkirnih površin za funkcioniranje uporabe prostora,
– opredelitev možnih odstopanj pri gabaritih in namembnosti, kjer so ta odstopanja možna.
Realizacija tovrstnih sprememb in dopolnitev je možna, če se s predlaganimi rešitvami ne poslabšujejo pogoji za bivanje in delo ter kolikor so pridobljena vsa soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki sodelujejo kot soglasodajalci.
3. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta za območje K5, K16 Žale in način pridobitve strokovnih rešitev.
Za organizacijo priprave prostorskega izvedbenega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik. Strokovna rešitev se izdela na podlagi idejnih rešitev uporabnika oziroma vzdrževalca prostora glede na dejanske potrebe. Izvajalec se izbere na podlagi določil zakona o javnih naročilih.
Sredstva za izdelavo zazidalnega načrta se zagotovijo iz naslova zainteresiranega investitorja in proračunske postavke sofinanciranje izdelave PIA.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki oblikujejo pogoje in izdajo soglasja na predlog ureditvenega načrta K5, K16 Žale, so:
– Oddelek za okolje in prostor občine Kamnik,
– Adriaplin d.o.o.,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d.,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, izpostava Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj,
– ZVKD Slovenije, območna enota Kranj,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana,
– Zavod za satelitsko kabelski sistem Kamnik.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo podati svoje pogoje za pripravo predloga ter svoja soglasja oziroma mnenja na dopolnjeni predlog v tridesetih dneh od prejema zahteve.
5. člen
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih podlag in drugih stokovnih gradiv.
Izdela se posnetek sedanjega stanja realizacije ureditvenega načrta K5, K16 Žale.
Uporabnik oziroma vzdrževalec prostora pripravi idejne tehnološke rešitve z vsemi prometnimi in komunalnimi zahtevami v skladu s svojimi potrebami za predvideno dejavnost v prostoru.
Za predviden poseg se izdela presojo vplivov na okolje.
Pridobi se ažurne podatke za identifikacijo posestnega stanja in podatke o izvedenih in načrtovanih infrastrukturnih objektih in napravah.
6. člen
Določitev rokov ureditvenega načrta K5, K16 Žale.
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni roki:
– pridobitev pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti v aprilu 2002,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev v juniju 2002,
– javna razgrnitev in javna razprava v juliju, avgustu 2002,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v septembru 2002,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v oktobru 2002,
– izdelava dopolnjenega predloga v novembru 2002,
– pridobivanje soglasij v decembru 2002, januarju 2003,
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v Uradnem listu RS v marcu, aprilu 2003.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-1/02
Kamnik, dne 13. marca 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost