Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1762. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič, stran 3604.

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski svet občine Semič na 29. redni seji dne 2. 4. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev finančnih sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič (v nadaljevanju: sredstva za ohranjanje in razvoj).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Semič:
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi Občinski svet občine Semič z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Semič se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s osebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi Komisija za kmetijstvo občine Semič.
5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
– pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in imajo stalno prebivališče v Občini Semič ter bodo sredstva investirali v Občini Semič;
– društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Semič na področju kmetijstva,
– Kmetijska svetovalna služba Črnomelj za delo na področju Občine Semič.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo kot subvencije, regresi in premije.
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi:
– javnega razpisa (subvencioniranje realne obrestne mere namenskih kreditov) v skladu s sprejetim pravilnikom;
– javna objave za regrese in premije;
– potrjenega plana akcij kmetijske svetovalne službe;
– sklepov župana ali Komisije za kmetijstvo občine Semič;
– obravnave posameznih vlog v skladu s tem pravilnikom.
Javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja za finance pristojna služba Občinske uprave občine Semič.
V primeru nenamenske porabe sredstev je koristnik sredstev dolžan takoj vrniti sredstva z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje povečane za 50%.
II. UKREPI
9. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in premije v kmetijstvu,
– investicije v kmetijstvu.
10. člen
1. Plačila storitev
Strokovne in izobraževalne naloge kmetijske svetovalne službe
Namen: sredstva so namenjena za izvajanje izobraževanja kmetov, kmečkih žena in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, predavanj, demonstracij, raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga Kmetijska svetovalna služba na sedež Občine Semič. K prošnji mora biti priložen program za posamezno dejavnost in račun stroškov za opravljene storitve po posameznih programih.
Projekti CRPOV
Namen: sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov CRPOV. Občina mora zagotoviti 50% sredstev, da je potrjeno sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji MKGP.
Projekt Belokranjska vinska turistična cesta
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti Projektnega sveta Belokranjske vinske turistične ceste na področju izvajanja projekta in s tem pospeševanje realizacije projekta ter izvajanje projekta Belokranjske vinske turistične ceste.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinanciranje aktivnosti: prošnje vlaga na sedež Občine Semič Projektni svet belokranjske vinske turistične ceste, na podlagi priloženega programa, aktivnosti in priloženih računov stroškov za opravljanje storitve za posamezni program,
– izvajanje projekta: upoštevajo se pogoji MKGP.
Projekt “Blagovna znamka Bele krajine”
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti za pripravo in izvajanje projekta.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo na podlagi pogodbe sklenjene o sofinanciranju z Občino Semič in drugih dokazil o izvajanju in financiranju projekta.
2. Subvencije
Regresi
Urejanje katastra kmetijskih zemljišč
Namen: namen ukrepa je spodbuditi urejanje katastra kmetijskih zemljišč v skladu z dejanskim stanjem – dejanska raba zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri je potrebno priložiti kopijo odločbe o določitvi nove rabe kmetijskih zemljišč in original račun.
Regresira se do 50% stroškov spremembe rabe zemljišča – ki je v prostorskih aktih opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, osnova je račun geodetske uprave ali od njih pooblaščene osebe.
Združevanje kmetijskih zemljišč
Namen: namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo rabo za kmetijske namene.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri je potrebno priložiti kopijo overjene menjalne pogodbe za kmetijska zemljišča in/ali kopijo potrjenega predloga za vpis v zemljiško knjigo in original račun.
Regresira se do 50% notarskih stroškov in stroškov za vpis v zemljiško knjigo za izvedbo menjalne pogodbe za kmetijsko zemljišče. Najemna pogodba mora biti sklenjena za dobo najmanj 10 let.
Subvencije za ohranitev kulturne krajine
Namen: sredstva so namenjena za spodbujanje setve ajde in obnove visokodebelnih travniških sadovnjakov z namenom ohranitve kulturne krajine kot naravne dediščine.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič na podlagi javne objave, v kateri se določijo natančnejši pogoji in višina regresa oziroma subvencije, ki ne sme biti višja od 50% vrednosti stroškov.
Subvencioniranje dela zavarovalne premije za zavarovanje vinogradov in sadovnjakov
Namen: sredstva so namenjena za spodbujanje k zavarovanju vinogradov in sadovnjakov proti pozebi in toči, ki pomenita velik izpad dohodka v panogi vinogradništva in sadjarstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri predloži originalno zavarovalno polico za zavarovanje vinograda proti pozebi in toči. Krije se do 30% stroška zavarovanja po polici.
Regres za testiranje škropilnic, sejalnic, molznih naprav
Namen: testiranje omogoča optimalno porabo zaščitnih sredstev in s tem manjše onesnaževanje okolja, optimalno uporabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridobivanje higiensko neoporečnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: občina sklene pogodbo za opravljanje testiranja s pooblaščeno organizacijo in ji na podlagi zahtevka in dokazil o opravljenih testiranjih krije do 50% cene opravljene storitve.
Regres za osemenjevanje govejih plemenic
Namen: namen ukrepa je zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem – mlečna proizvodnja in mesne pasme.
Pogoji za pridobitev sredstev: občina sklene pogodbo za opravljanje osemenjevanja s pooblaščeno organizacijo in ji na podlagi zahtevka in dokazil o opravljenih osemenitvah krije do 50% cene opravljene storitve.
Regres za pripust kobil iz kmečke reje
Namen: namen ukrepa je spodbujati razvoj konjereje.
Pogoji za pridobitev sredstev: občina sklene pogodbo za opravljanje pripusta s pooblaščenim oskrbnikom žrebca in mu na podlagi zahtevka in dokazil o opravljenih pripustih krije do 50% cene opravljene storitve.
Regres za zdravljenje čebeljih družin
Namen: namen ukrepa je zatiranje bolezni in ohranjanje čebelarstva na področju Občine Semič.
Pogoji za pridobitev sredstev: Čebelarsko društvo Semič vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri priloži originalni račun za uporabljena zdravila. Višina regresa se določi v javni objavi za posamezno leto in ne sme biti višja od 50% vrednosti računa.
Pospeševanje dela društev in drugih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva
Namen: namen ukrepa je podpora za delovanje društev in se dodeljuje na podlagi izvedenih aktivnosti in strokovnosti posameznih aktivnosti. Finančno bo prvenstveno podprto programsko delo društev v kmetijstvu, ki delujejo na območju Občine Semič.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje za dodelitev sredstev vlagajo društva na sedež Občine Semič najkasneje do konca leta za naslednje leto. K prošnji mora biti priloženo poročilo o delu v preteklem letu in plan dela za prihodnje leto.
Elementarne nesreče
Namen: kmetom, ki jim bo dohodek iz kmetije zmanjšan zaradi viharja, udara strele ali požara širšega obsega, bo namenjena denarna pomoč za nabavo repro oziroma gradbenega materiala. Pri tem je potrebno upoštevati, da višina dodeljenih sredstev ne preseže dejanske škode in se kumulira z vsemi ostalimi sredstvi, ki jih je upravičenec že pridobil za ta namen tudi iz drugih virov, kar dokaže s podpisano izjavo o višini dodeljenih sredstev.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi ocene škode, ki jo izdela posebna komisija, pripravi Komisija za kmetijstvo občine Semič predlog rešitve prošenj.
3. Investicije
Subvencioniranje obrestne mere kreditov za investicije
Namen: sredstva so namenjena za subvencioniranje obrestne mere za namenska bančna investicijska posojila kmetom, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objektov kmetije;
– nakup in posodobitev opreme;
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti;
– za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč ter združevanje parcel;
– za programe predelave in trženja;
Pogoji za pridobitev sredstev:
Za sredstva lahko zaprosijo občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji, iz katere si plačuje kmečko zavarovanje najmanj en član ali imajo status kmeta in izvajajo investicijo na območju Občine Semič.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanja razvoja kmetijstva z amortizacijskim načrtom;
– mnenje posojilodajalca;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva banka, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– so kmetijski zavarovanci ali imajo status kmeta;
– so kmetje, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, so nasledniki oziroma imajo naslednika;
– kmetje, ki imajo ožjega družinskega člana s kmetijsko oziroma gostinsko izobrazbo;
– ekonomska upravičenost investicije.
Razpis za subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite razpiše občinski svet in razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
Subvencionira se do 6 odstotnih točk obrestne mere posojilodajalca.
Melioracije – agromelioracije
Namen: namen ukrepa je usposobiti zemljišča za povečanje proizvodne zmogljivosti in izboljšanje fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, krčenje drevesne zarasti in grmičevja na zemljišču, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče, ureditev kraških pašnikov, analiza zemlje.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedež Občine Semič, kateri mora biti priložena kopija katastrskega načrta s potrdilom lastništva ali zakupu zemljišča.
Ob izvajanju del odstranjevanja skalnih samic je potrebno javiti kmetijski svetovalni službi, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela mnenje. Subvencija za odstranitev skalnih samic se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksimalna priznana višina stroškov tega urejanja je 260.000 SIT/ha, subvencionira se do 50% vrednosti računa do maksimalne višine priznanih stroškov.
Subvencija za ureditev kraških pašnikov se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za nabavo materiala za ograjo minimalno 0,5 ha pašnih površin v višini v višini do 50% od priznane višine stroškov 60.000 SIT/ha.
Subvencija za analizo zemlje se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa v višini do 50% vrednosti računa.
Subvencija za krčenje drevesne zarasti in grmičevja se izplača v višini do 50% od priznane višine stroškov 60.000,00 SIT/ha.
Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
Namen: namen ukrepa je spodbuditi investicije in tehnološke posodobitve na najmanj dveh kmetijah letno na območju s težjimi pridelovalnimi pogoji. Prednost imajo kmetije, ki so vključene v projekt CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: pogoj je, da gre za ustvarjanje gospodarsko stabilne kmetije. Prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, s priloženim programom razvoja kmetije, katerega potrdi kmetijska svetovalna služba, ki poda tudi svoje mnenje. Upravičenec sredstev podpiše pogodbo, s katero zagotavlja namensko porabo sredstev. Višina podpore znaša do 150.000 SIT/kmetijo. Skupna interventna sredstva ne smejo presegati 30% predračunske vrednosti razvojnega programa kmetije.
Investicijska podpora razvoju ekoloških kmetijskih gospodarstev
Namen: namen ukrepa je spodbuditi razvoj ekološkega kmetovanja na najmanj dveh kmetijah letno.
Pogoji za pridobitev sredstev: pogoj je, da gre za usmeritev v ekološko pridelavo. Prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Semič, kateri priloži dokument pristojne institucije o usmeritvi v ekološko pridelavo. Upravičenec do sredstev podpiše pogodbo, s katero zagotavlja namensko porabo sredstev. Višina podpore znaša do 100.000 SIT/kmetijo.
Nove tehnologije
Namen: namen ukrepa je spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnjo vlaga posameznik na sedežu Občine Semič, kateri priloži originalni račun oziroma potrdilo o nakupu ter mnenje kmetijske svetovalne službe. Regresira se do 30% vrednosti mehanizacije.
Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen: namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, strukturnih sprememb v kmetijstvu, konkurenčne usposobitve kmetijskih proizvajalcev, pomoč pri promocijah in sejmih ter širitev obstoječih ali novih dejavnosti, kot so: turizem na kmetiji, predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, ki temelje na lastni proizvodnji, domača obrt, predelava sadja in zelenjave ipd.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva v višini do 30% vrednosti vlaganj v naložbe za dopolnilne dejavnosti lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo prošnje na sedežu Občine Semič na podlagi javne objave. Prošnji mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja nove dejavnosti in originalne račune za nakup ali opravljeno delo vezano na naložbo ter druga dokazila o plačilu računov; če gre za gradnjo, je potrebno priložiti tudi gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Za vse subvencije na področju investicij v kmetijstvo velja določba, da subvencija na sme presegati 50% vrednosti investicije. Upravičenec mora zato vlogi priložiti podpisano izjavo o višini že prejetih sredstev.
Projekt CRPOV
Namen: izvajanje projektov CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji MKGP.
11. člen
Komisija za kmetijstvo občine Semič po sprejetju proračuna Občine Semič za proračunsko leto na podlagi le-tega pripravi javni razpis v skladu s 7. členom tega pravilnika, s katerim se določi vrsta regresa oziroma premije in višina razpoložljivih sredstev za posamezni regres oziroma premijo za posamezno leto.
12. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto subvencije ali investicije se le-ta namenijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča župan v skladu s odlokom o proračunu in s soglasjem Komisije za kmetijstvo.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 67/01).
Št. 320-01-03/2002-1
Semič, dne 3. aprila 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost