Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1725. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Kočevje, stran 3572.

Na podlagi 21. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) in 74. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje na 28. redni seji dne 25. 3. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet pravilnika za sofinanciranje programov na področju turizma je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja Občina Kočevje za uresničevanje javnega interesa za dvig kvalitete na področju turizma.
2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Kočevje določa pogoje, merila in postopke za izvajanje, vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Kočevje, v okviru vsakoletno določenih sredstev sprejetega občinskega proračuna.
3. člen
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe turističnih dejavnosti imajo:
a) društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
b) krajevne skupnosti in šole (vrtci, osnovna in srednja šola) Občine Kočevje.
c) podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, za izdelke domače obrti in za predstavitev na sejmih s turistično tematiko, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kočevje,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma oziroma imajo obrtno dovoljenje za izdelke domače in umetne obrti,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
d) gostinski lokali za predstavitev na sejmih s turistično tematiko, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kočevje,
– odločbo Upravne enote Kočevje za opravljanje gostinske dejavnosti v Občini Kočevje,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
4. člen
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
5. člen
Predmet javnega razpisa, objavljenega v lokalnih medijih, so programi, ki sodijo med turistične dejavnosti, in sicer za naslednje namene:
– za organizacije in izvajanje čistilnih akcij društev v sodelovanju z vrtci in šolami ali/in drugimi društvi,
– organiziranje in izvedba prireditev, razstav turističnega značaja,
– sodelovanje z drugimi društvi v Občini Kočevje (skupne delavnice, predstavitve tem povezanih s turistično dejavnostjo),
– izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe Občine Kočevje,
– sodelovanje in promocija na sejmih, razstavah in drugih predstavitvah.
Predmet javnega razpisa se ne nanaša na stalne neprogramske stroške društev in drugih prosilcev za sofinanciranje programov na področju turizma. Programi, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa kandidirati z istim programom za druga sredstva iz proračuna Občine Kočevje.
6. člen
Sredstva se bodo razdelila na podlagi sprejetih meril za vrednotenje programov na področju turizma. Merila so sestavni del pravilnika in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z višino proračunskih sredstev.
Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
7. člen
Za pripravo in izvedbo razpisa, vrednotenje programov po merilih in kriterijih in izbiro ovrednotenih programov za sofinanciranje je pristojna komisija, ki jo imenuje župan Občine Kočevje.
Osnova za pridobitev sredstev je pravnomočni sklep o dodelitvi sredstev in sklenitev pogodbe.
8. člen
Strokovni delavec občinske uprave za področje turizma je tudi skrbnik pogodbe in spremlja izvrševanje stikov z izvajalci ter zaključnih poročil o potekanju in rezultatih projektov in programov.
Odobrena sredstva se nakažejo prosilcu v roku 30 dni po podpisu pogodbe, kot akontacija v višini 50% odobrenih sredstev. Poročila pošiljajo občini izvajalci skladno z določili v pogodbi.
V primeru, da upravičenec ne izpolni meril in ne dokaže stroškov, se mu pri poračunu akontacije število točk sorazmerno zniža z doseženim obsegom dejavnosti, večji obseg pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka.
Če do 31. 10. v letu niso porabljena vsa sredstva na osnovi tega izhodišča, lahko ob izkazanih višjih stroških, občina proporcionalno razdeli ostanek sredstev na program do višine izkazanih sredstev.
9. člen
Če občina ugotovi, da izvajalec ne izvršuje pogodbe mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev in z njim ne sklepa novih pogodb.
Če izvajalec sredstev ni porabil namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko uporabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila prvega in drugega odstavka, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu občine.
10. člen
Izvajalci morajo podati svoje programe v skladu z razpisnimi pogoji, na predpisanih razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva razpis.
Merila so priloga tega pravilnika in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z višino odobrenih proračunskih sredstev za tekoče leto.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-2/02-135
Kočevje, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost