Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1712. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik-Most čez Savo pri "Riklovem mostu" v Hrastniku, stran 3560.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 22. člena statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 5/95) je Občinski svet občine Hrastnik na seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik-Most čez Savo pri “Riklovem mostu” v Hrastniku
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo križišča cest R1-221, odsek 1221, R1-221, odsek 1222 in R1-224 odsek 1230 pri “Riklovem mostu” v Hrastniku, ki ga je izdelal OZZING d.o.o. Trbovlje, Mestni trg 5/a, pod št. 386/01 v avgustu 2001.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
Tekstualni del
– splošno,
– veljavna urbanistična dokumentacija,
– obstoječe razmere in pogoji,
– opis prostora,
– prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
– načrt parcel oziroma geodetsko tehnična dokumentacija,
– tehnični elementi za zakoličevanje objektov in parcel,
– ocena stroškov,
– odstopanja od določil tega lokacijskega načrta in inšpekcijsko nadzorstvo,
– soglasja predhodnih mnenj in pogojev soglasodajalcev ter usklajenost podane rešitve,
– mnenja in pogoji pristojnih soglasodajalcev in upravljavcev komunalnih vodov,
– odlok o lokacijskem načrtu.
Grafični del
– izrez iz prostorskega plana,
– katastrski posnetek z vrisano mejo območja lokacijskega načrta,
– pregledna situacija,
– geodetska podlaga z vrisano mejo območja lokacijskega načrta,
– situacija obstoječih komunalnih vodov,
– prometna situacija,
– situacija predvidenih komunalnih vodov,
– prometna situacija,
– vzdolžni profili,
– karakteristični profili krakov križišča,
– tloris prekritja potoka Boben,
– vzdolžni profil prekritja potoka Boben,
– karakteristični profil prekritja potoka Boben,
– karakteristični profil regulacijskih zidov potoka Boben,
– tloris in karakteristični profili Riklovega mostu (predviden za rušenje).
II. MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA, NJEGOVA FUNKCIJA IN POGOJI ZA IZRABO
3. člen
Območje, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se v celoti nahaja v Občini Hrastnik, in sicer v k.o. Hrastnik-mesto in k.o. Hrastnik
Rekonstrukcija križišča pri “Riklovem mostu” vključno z regulacijo in prekritjem potoka Boben, zajema naslednje parcele oziroma dele parcel:
k.o. Hrastnik-mesto
1074, 1100/1, 1100/2, 1105, 1106/1, 1106/2, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1232, 1233, 1482/2, 1483/1, 1485, 1506, 1512, 1513, 1514, 1516;
k.o. Hrastnik
840/5.
4. člen
Območje, ki se ureja z lokacijskim načrtom, sestavljata dve funkcionalni območji:
– območje križišča s priključnimi kraki,
– območje regulacije potoka Boben s prekritjem.
Trase komunalnih vodov potekajo v cestnem telesu ali tik ob njem.
Osnovna raba v prostoru se z izvedbo lokacijskega načrta ne bo bistveno spremenila. Sprememba rabe v prostoru je predvidena za tiste dele zemljišč, ki so potrebni za širitev za dodatne pasove na krakih križišča ter razširitev v samem ustju križišča za zagotovitev prevoznosti tovornih vozil s prikolico. Regulacija Bobna s prekritjem poteka v trasi obstoječega potoka.
5. člen
V območju so predvidene naslednje ureditve:
– izgradnja križišča s priključnimi kraki in hodniki za pešce ter uvozi,
– izgradnja cestnega priključka za Frtico,
– ureditev avtobusnih postajališč, opreme ceste, zavarovanja in horizontalne ter vertikalne signalizaije,
– izgradnja prekritja potoka Boben s priključno dolvodno in gorvodno regulacijo,
– izgradnja in prestavitev komunalnih vodov v cestnem telesu in ob njem (elektro vodi, TK vodi, vodovod, toplovod, fekalni kolektor, CATV ter mestni plinovod).
6. člen
Za realizacijo predvidenih posegov je potrebno:
– porušiti stanovanjski objekt na parceli 1107,
– porušiti stanovanjski objekt na parceli 1108,
– porušiti stanovanjski objekt na parceli 1110,
– porušiti gostinski objekt na parcelah 1112 in 1113,
– porušiti viadukt “Riklov most”,
– porušiti je potrebno dotrajano prekritje z regulacijskimi zidovi potoka Boben, gorvodno brv ter konzolo na gorvodnem regulacijskem zidu,
– predvidena so tudi manjša rušenja obstoječih opornih zidov predvsem v območju priključka Frtice in ob kraku proti centru Hrastnika.
III. POGOJI URBANISTIČNEGA OBLIKOVANJA OBMOČJA, OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN DOVOLJENE TOLERANCE
7. člen
Ukrepi in izboljšave pri rekonstrukciji križišča
Namen rekonstrukcije križišča pri “Riklovem mostu” je v prvi vrsti izboljšanje prometne varnosti in zagotovitev prevoznosti vseh vozil v javnem prometu (merodajno je tovorno vozilo s prikolico). V ta namen je na kraku za center Hrastnika (R1-221/1221) predviden dodatni pas za levo razvrščanje vozil, kar bo omogočilo zavijanje vozil v smeri Dola. Na kraku za Dol (R1-221/12222) je predviden dodatni pas za desno zavijanje v smeri centra Hrastnika. Vsi zavijalni radiji omogočajo nemoteno vožnjo tovornim vozilom s prikolico. Za kanaliziranje prometa na ustju priključka dolskega kraka, sta predvidena otoka v obliki kaplje in trikotnika. Otok v obliki kaplje, je predviden tudi na ustju priključka kraka proti mostu čez Savo (R1-224/1230). Na kraku za Dol je predviden tudi čakalni pas za levo zavijanje za vozila, ki zavijajo na priključek Frtice.
Predvidena je tudi situativna korekcija priključka za Frtico, ki bo omogočila zavijanje merodajnemu tovornemu vozilu za odvoz smeti. S pomikom opornega zidu v breg, smo na tem priključku pridobili ustrezno preglednost za Vr = 50 km, to je ca. 45 m, v smeri Dola. Za zagotovitev horizontalne preglednosti v križišču je predvideno rušenje treh stanovanjskih objektov v trikotniku med potokom Boben in krakom za center. Križišče bo potrebno, glede na rezultate prometne študije, po letu 2016 tudi semaforizirati, seveda ob pogoju, da bo promet naraščal s predvideno dinamiko.
Trasirni elementi rekonstrukcije križišča
Krak z Dola se priključuje na glavno cesto os Hrastnik – center – most čez Savo, pod kotom 80. Na osi Hrastnik center – most čez Savo je uporabljen min. horizontalni radij 75 m, na osi Dol pa 45 m, kar ustreza računski hitrosti 50 km/uro, oziroma 40 km/uro.
Minimalno uporabljena je predhodnica A = 33,90. Predhodnice so zaradi prostorske utesnjenosti krajše, kot pa jih predpisuje pravilnik.
Predvideni zavijalni radiji 12,5 m omogočajo ob ustrezni širini pasu zavijanje tovornim vozilom s prikolico. Minimalna enostranska razširitev Lz na glavni cesti znaša za hitrost 50 km/uro 50 m, zaradi krivin pa je uporabljena daljša. Levo zavijalni pas na kraku za center Hrastnika je dolžine 70 m, desnozavijalni pas na kraku za Dol pa 45m.
Niveleta križišča je dvignjena za ca. 0,8-1,3 m, zaradi predvidenega novega prekritja, ki bo prevajalo visoke vode Bobna. Na kraku za Dol je predvidena korekcija neugodne vertikalne zaokrožitve v območju priključka za Frtico, z znižanjem nivelete za ca. 0,6 m. Maksimalni vzdolžni sklon na kraku za Dol znaša 11%, na kraku proti mostu čez Savo pa 5%. Minimalna uporabljena konveksna zaokrožitev je R = 550 m, maks. prečni sklon pa 5,5%.
Normalni profil krakov križišča je naslednji:
– vozni pas 2 x 2,95 m                  5,90 m
– pas za levo (desno) zavijanje 3,00 m          3,00 m
– hodniki 2 x 1,55 m                   3,10 m
– bankine (berma) ob hodniku 2 x 0,3 m          0,60 m
Skupaj                          12,60 m
V krivinah so upoštevane razširitve za srečanje osebnega vozila s tovornim vozilom s prikolico.
Na priključnih krakih križišča ter na avtobusnih postajališčih je predvidena dvoslojna asfaltna utrditev zgornjega ustroja, na hodnikih pa enoslojna.
8. člen
Ureditev avtobusnih postajališč
Na kraku križišča proti centru Hrastnika sta locirani obojestranski avtobusni postajališči, pri čemer levo ostaja na istem mestu, desno pa se pomakne nekoliko proti centru Hrastnika in proti bregu. Avtobusni postajališči sta predvideni za uvozno hitrost 40 km/h.
Ureditev peš in kolesarskega prometa
Kolesarski promet se bo odvijal na vozišču, peš promet pa na nivojsko ločenih hodnikih, širine 1,55 m. Obojestranski hodniki so predvideni na smeri Hrastnik center – most čez Savo, enostranski pa na kraku za Dol, ki predstavlja podaljšek že izgrajenega hodnika na rekonstruiranem delu ceste proti Dolu. Predvideni hodniki so navezani na peš pot do naselja Frtice, oziroma peš pot iz smeri glasbene šole na krak proti Dolu.
Uvozi
V km 0.090 kraka za Dol je predvidena rekonstrukcija priključka za Frtice. Nov priključek je oblikovan tako, da omogoča normalno zavijanje tovornemu vozilu za odvoz smeti. Preglednost v smeri Dola bo izboljšanja z odpiranjem pregledne berme, na glavni cesti pa je predviden čakalni pas za levo zavijanje.
V km 8.994 kraka Hrastnik center je predviden stanovanjski priključek prek avtobusnega postajališča.
Na kraku most čez Savo je v km 9.925-levo obstoječ individualni priključek, v km 9.213-desno pa je predviden individualni uvoz, pri čemer se bo ukinil priključek za mostom v A16-desno.
9. člen
Nagibi brežin in zavarovanja
– nasipi in ukopi so v naklonu 1: 2 do 1: 1,5,
– nasipi ob potoku Boben so podprti z regulacijskimi zidovi,
– vse brežine bodo humuzirane in zatravljene,
– zaradi preglednosti v križišču je možna le zasaditev z nizkimi grmovnicami.
Oprema ceste in zavarovanje
– na cesti je predvidena vertikalna in horizontalna signalizacija,
– na regulacijskih zidovih, ki direktno podpirajo hodnik in pa na končnih parapetih prekritja, je predvidena tipska cevna ograja za pešce. Ta je predvidena tudi nad strmo brežino nad regulacijo potoka Boben,
– na bermah so predvideni plastični smerniki,
– predvidena je izgradnja javne razsvetljave celotne ureditve križišča.
10. člen
V območju ureditve novega križišča so predvideni naslednji objekti:
– AB oporni zid 89 m na kraku proti centru Hrastnika od km 8.943 do km 9.030,
– kamnita zložba 44 m od km 9.070 do km 9.118,
– kamnita zložba 29 m od km 9.147 do 9.175,
– kombinirana oporna konstrukcija na priključku za Frtice dolžine 62 m,
– kamnita zložba 32 m na kraku za Dol od km 0.045 do km 0.078,
– novo stopnišče ob stanovanjskem objektu na priključku za Frtice.
11. člen
Regulacija in prekritje Bobna
Obstoječe križišče pri “Riklovem mostu” v Hrastniku leži tik pod sotočjem dveh hudourniških potokov, Bobna in Brnice, ki se združita v potok Boben. S hidravlično analizo je bila predhodno definirana nova premostitev (prekritje) potoka Boben, pri čemer so bile privzete visoke vode Q100 = 88 m3/s po Hidrološki študiji povodja pritokov Save od izliva Kamniške Bistrice do izliva Savinje. Pri regulaciji potoka Boben so predvideni naslednji objekti:
– AB prekritje potoka Boben, dolžine 72 m, s svetlo odprtino 8 x 3,0–3,5 m,
– novi AB regulacijski zidovi gorvodno in dolvodno od prekritja dolžine ca. 160 m.
Dno v območju prekritja bo v vzdolžnem naklonu 1,1% in predvidoma obloženo z lomljencem v betonu. Osnovno dno se izvede v širini b = 6,0 m, do opornikov, ki so na razdalji B = 8,0 m, pa se izvedejo vute v naklonu 1: 2.
12. člen
Vsi objekti v območju urejanja imajo horizontalne in vertikalne gabarite določene v grafičnem delu lokacijskega načrta.
Tolerance so možne v okvirih, ki ne slabšajo funkcionalnosti posameznih naprav.
Samo križišče in regulacijo potoka Boben je možno na terenu minimalno premakniti, če na to kažejo terenske prilike, ali če v času gradnje pride do nepredvidene ovire in delna sprememba ne vpliva na tehnično pravilno izvedbo.
IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
13. člen
Odvodnjavanje križišča
Odvodnjavanje križišča bo zagotovljeno prek vzdolžnih in prečnih sklonov vozišča. Voda se bo zbirala v vtočnih jaških in se prek predvidene meteorne kanalizacije odvajala v potok Boben. Pred izpustom v Boben sta na obeh kanalskih vejah predvidena lovilca olj s predhodnima razbremenilnikoma.
14. člen
Območje rekonstrukcije križišča tangirajo komunalni vodi. Glede na predhodne zahteve upravljavcev le-teh bo potrebno:
– prestaviti in zaščititi TH vode,
– prestaviti in zaščititi CATV,
– ukiniti vejo toplovoda do stanovanjskega objekta predvidenega za rušenje,
– prestaviti in zaščititi vodovod, pri čemer naj se upoštevajo vsi predpisani odmiki od ostalih komunalnih vodov,
– poleg obnove kolektorja iz centra Hrastnika proti mostu čez Savo (obstoječi se bo delno porušil pri izgradnji prekritja Bobna), izgraditi tudi kolektor iz smeri Dola pri Hrastniku,
– prestaviti in zaščititi elektro vode,
– izgraditi javno razsvetljavo celotnega območja križišča (obstoječa se odstrani),
– zaradi rušenja “Riklovega mostu” se bo plinovod prestavil v povsem novo traso mimo spomenika NOB, čez potoka Boben in Brnico ter nato na cesto Pot Franca Pušnika in se priključil na reducirno postajo pri “Riklovem mostu”.
Za vse novogradnje, prestavitve in zaščite komunalnih vodov je potrebno izdelati ustrezno izvedbeno tehnično dokumentacijo. Vse tangirane vode je potrebno navezati na obstoječe. Med izgradnjo je potrebno zagotoviti čim krajši čas izpada delovanja posameznega komunalnega voda.
15. člen
Pri projektiranju in izvedbi komunalnega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku tras in dimenzioniranju, ki so potrebni zaradi toleranc gabaritov objektov in naprav, etapnosti gradnje ali ekonomskih razlogov.
V. PROTIPOŽARNO UREJANJE
16. člen
Interventni dovozi
Z rekonstrukcijo ceste se bo bistveno povečala prevoznost skozi križišče, kar bo omogočilo tudi hitrejši dostop urgentnim vozilom. Razen ukinitve enega uvoza pod “Riklovim mostom” so na istih mestih ohranjeni vsi uvozi oziroma priključki. Urgentnim vozilom bo z rekonstrukcijo priključka omogočen tudi dostop do naselja Frtica.
Hidrantno omrežje
Pri projektiranju in izgradnji prestavitve in zaščite vodovodnega omrežja je potrebno predvideti hidrante
VI. VARSTVO OKOLJA
17. člen
Hrup
Varstvo pred hrupom je opredeljeno v študiji presoje vplivov na okolje.
Dovoljeni nivoji hrupa bodo po izgradnji križišča verjetno preseženi, zato bo potrebno v času funkcioniranja novega križišča ponovno izvesti meritve hrupa in ob ugotovitvi preseženega dovoljenega nivoja hrupa, predpisati tudi ukrep pasivne zaščite stanovanjskih objektov (zamenjava oken in fasade).
Zrak
Obremenjenost zraka z izpušnimi plini se bo po izgradnji rekonstrukcije križišča bistveno zmanjšala, saj se bo promet odvijal bolj tekoče, brez večjih zastojev.
Kulturna krajina
Lokacija rekonstrukcije križišča se ne nahaja v zavarovanem območju, oziroma območju naravne vrednote. Za zagotovitev celovite podobe ploščadi s spomenikom NOB je predvidena hortikulturna in ambientalna ureditev območja, kjer so predvidena rušenja objektov.
Voda
Izpusti meteorne vode s ceste v Boben so predvideni prek lovilcev olj. Predvidena je izgradnja, oziroma obnova fekalnega kolektorja.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA NAČRTA
18. člen
Gradnja rekonstrukcije križišča in regulacije potoka Boben bo morala biti časovno in operativno usklajena, predvidoma pa bo potekala v naslednjih etapah:
1. V prvi etapi bo potrebno porušiti individualne objekte v trikotniku med Bobnom in krakom za center Hrastnika.
2. V drugi etapi se bo dogradila gorvodna regulacija ter ca. 24 m prekritja.
3. V tretji etapi se bo promet preusmeril prek tega delnega prekritja in izgradil spodnji del prekritja z regulacijskimi zidovi. Še prej bo potrebno podreti Riklov most.
4. Sočasno z izgradnjo prekritja v tretji fazi, bi se izvajale tudi oporne konstrukcije in delne prestavitve komunalnih vodov.
5. V četrti fazi bi se križišče v celoti dogradilo, izvedle pa bi se tudi dokončne prestavitve in zaščite komunalnih vodov.
6. V peti fazi se celotno območje rekonstrukcije križišča opremi s prometno signalizacijo, javno razsvetljavo ter uredi v končno podobo s humuziranjem.
19. člen
Kolikor najde izvajalec v terenu in območju trase ceste kakršnokoli neevidentirano komunalno napravo ali drugo oviro, je dolžan gradnjo ustaviti in o tem obvestiti pristojne organe.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
20. člen
Investitor in izvajalci so dolžni sočasno z izgradnjo posameznih objektov arhitektonsko, komunalno in z ozelenitvijo zaključiti tangirane prizadete površine med gradnjo, oziroma vzpostaviti enako stanje kot pred posegi ob celotni trasi.
IX. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo križišča cest pri “Riklovem mostu” v Hrastniku, je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu Občine Hrastnik.
22. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna občinska inšpekcijska služba.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-01-9/01
Hrastnik, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost