Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1756. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2002, stran 3602.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 15., 93. in 94. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 30. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Prebold za leto 2002 (Uradni list RS, št. 3/02) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Prebold za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
                               V SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Prihodki (70+71+72+73+74)           437,810.000
II.  Odhodki (40+41+42+43)             597,810.000
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)       160,000.000
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in 
    prodaja kapitalskih deležev               –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in 
    sprememba kapitalskih deležev (IV.–V.)          –
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna             89,784.000
VIII. Odplačilo dolga                     –
IX.  Neto zadolževanje (VII.–VIII.)         89,784.000
X.   Povečanje (zmanjševanje) denarnih 
    sredstev na računih (III.+VI.–X.)        70,216.000
-----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov ter računa financiranja, ki je sestavni del odloka.«.
2. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
“Občina Prebold v letu 2002 najame dolgoročni kredit za izgradnjo telovadnice v Osnovni šoli Prebold v skupni višini 89,784.000 SIT.”.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/ 02 /2002-01
Prebold, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost