Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1666. Odredba o posebnih taksah na področju zdravstvenega varstva rastlin, stran 3457.

Na podlagi petega odstavka 58. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o posebnih taksah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
S to odredbo se določa višina posebnih taks za inšpekcijske preglede pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, za katere je v skladu s fitosanitarnimi predpisi, obvezen inšpekcijski pregled.
2. člen
Višina posebnih taks se določa v točkah in je odvisna od vrste in količine rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov. Vrednost točke se usklajuje v skladu s predpisi, ki urejajo upravne takse.
3. člen
Za uvoz, tranzit in pretovor, izdajo fitosanitarnega spričevala pri izvozu ali ponovnem izvozu in izdajo spričevala o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču se za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov poleg upravne takse za vlogo in odločbo oziroma spričevalo, v skladu s predpisi, ki urejajo upravne takse, plača še posebna taksa za inšpekcijski pregled po tej odredbi:
------------------------------------------------------------------
1.  Za vagonske, kamionske in kontejnerske pošiljke
   a) do 10 ton                     133 točk
   b) za vsako nadaljnjo začeto tono           13 točk
2.  Za ladijske pošiljke
   a) za vsako začeto tono              1,67 točke
   vendar za vsako posamezno pošiljko najmanj      167 točk
3.  Za poštne pošiljke                  27 točk
4.  Za potniške pošiljke
   a) do 100 kg                     27 točk
   b) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg
   (do 500 kg)                    1,67 točke
5.  Za letalske pošiljke
   a) do 10 kg                      27 točk
   b) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg       1,67 točke
6.  Za pošiljke vseh vrst sadik, trsov in podlag
   a) do 1.000 kom                   133 točk
   b) za vsakih nadaljnjih 3.000 kom           13 točk
7.  Za pošiljke cepičev, sadik jagod,
   sadik vrtnin, neukoreninjenih potaknjencev
   in sejančkov okrasnih rastlin
   a) do 10.000 kom                   133 točk
   b) za vsakih nadaljnjih 10.000 kom          13 točk
8.  Za pošiljke lesa
   a) do 10 kubičnih metrov               133 točk
   b) za vsak nadaljnji začeti kubični meter     1,67 točke
------------------------------------------------------------------
Višina posebne takse za inšpekcijski pregled zbirnih pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se poveča za 50% posebne takse, določene v 1. do 8. točki prvega odstavka tega člena, če je pošiljka sestavljena iz več kot treh različnih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov.
Višina posebne takse za inšpekcijski pregled uvoženih rastlin, za katere je obvezno spremljanje zdravstvenega stanja pri končnem uporabniku v skladu s predpisom, ki ureja postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, se poveča za 200% posebne takse, določene v 6. oziroma 7. točki prvega odstavka tega člena.
Višina posebne takse za inšpekcijski pregled semena in čebulic se poveča za 100% posebne takse, določene v 1. do 5. točki prvega odstavka tega člena.
Za inšpekcijski pregled in izdajo fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se posebna taksa ne plača, če je bil za pošiljko ob uvozu že opravljen inšpekcijski pregled in plačana posebna taksa v skladu s tem členom, pod pogojem, da pošiljka na območju Republike Slovenije ni bila skladiščena več kot 14 dni.
Za inšpekcijski pregled in izdajo fitosanitarnega spričevala za izvoz ali ponovni izvoz pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki so bile pretovorjene iz ladje v skladišče ali silos in zanje v skladu s fitosanitarnimi predpisi ob uvozu ni bil obvezen inšpekcijski pregled, se pri izvozu ali ponovnem izvozu plača posebna taksa v skladu s 1. do 5. točko prvega odstavka tega člena glede na vrsto izvozne pošiljke.
Za inšpekcijski pregled lončnic se plača posebna taksa, določena v 1. do 5. točki prvega odstavka tega člena.
Višina posebne takse za inšpekcijski pregled pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se opravi ob nedeljah, državnih praznikih, ponoči ali izven uradnega delovnega časa, se poveča za 100%.
4. člen
V primeru zmotnega naročila pregleda ali nepravočasne priprave pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za inšpekcijski pregled mora naročnik plačati posebno takso v vrednosti 200 točk za vsako začeto uro inšpektorjevega čakanja. V primeru zmotnega naročila pregleda je naročnik poleg te takse dolžan plačati še stroške prevoza inšpektorja.
5. člen
Posebne takse iz 3. člena te odredbe se nakazuje v proračun Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja račune ter način vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov.
Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem mesecu, plačajo do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so nastale taksne obveznosti.
6. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-20/2002
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost