Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1754. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2001, stran 3601.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) je Občinski svet občine Polzela na 24. redni seji dne 26. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Polzela za leto 2001, katerega sestavni del sta zaključna računa rezervnega sklada in zaključnega računa sredstev krajevnega samoprispevka Andraž.
2. člen
I. Bilanca prihodkov in odhodkov          Znesek v SIT
1. Prihodki                    464,651.476,49
2. Odhodki                    460,556.877,90
3. Proračunski presežek (1–2)            4,094.598,59
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev             2,643.080,00
5. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
6. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (4–5)         2,643.080,00
II. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna
8. Odplačilo dolga
9. Neto zadolževanje (7 manj 8)
10. Sredstva na računu               6,737.678,59
 
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– prihodke                     2,389.593,05
– odhodke                      4,802.325,00
3. Zaključni račun sredstev krajevnega
samoprispevka izkazuje:
– prihodke                     7,889.964,11
– odhodke                      6,074.484,15
– presežek prihodkov                1,815.479,66
3. člen
Povečanje sredstev na računih v znesku 6,737.678,59 SIT se prenese v splošni sklad. Upoštevaje prenos sredstev po zaključnem računu iz leta 2000 je v zaključnem računu občinskega proračuna ob koncu leta 2001 izkazan ostanek sredstev v višini 22,175.753,69 SIT, ki se prenaša v leto 2002.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 933.837,07 SIT ostane na sredstvih rezerv Občine Polzela za leto 2002.
5. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu krajevnega samoprispevka Andraž v znesku 1,815.479,66 SIT se izkazuje na sredstvih izločenega računa.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2001 je sestavni del tega zaključnega računa.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/005/02
Polzela, dne 27. marca 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost