Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1751. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2002, stran 3596.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog župana na 36. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2002
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2002 (Uradni list RS, št. 108/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun za leto 2002 je določen v skupni višini 5.444,000.000 SIT in obsega:
----------------------------------------------------------------
                               SIT
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini                5.071,000.000
– odhodke v višini                 5.386,000.000
proračunski primanjkljaj              –315,000.000
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil           +143,000.000
c) v računu financiranja
– dolgoročno zadolževanje              230,000.000
– odplačilo dolgoročnega kredita           –58,000.000
razlika                       +172,000.000
----------------------------------------------------------------
Proračunski primanjkljaj v znesku 315,000.000 SIT, zmanjšan za presežek iz računa finančnih terjatev in naložb v znesku 143,000.000 SIT ter povečan za odplačilo dolgoročnega kredita v znesku 58,000.000 SIT, bo pokrit z dolgoročnim zadolževanjem proračuna v višini 230,000.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega dela občinskega proračuna. Posebni del proračuna sestavljajo pregled prihodkov in finančni načrti neposrednih uporabnikov.
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
Mestna občina Novo mesto se bo dolgoročno zadolžila za 230 mio SIT, in sicer za naslednje namene:
----------------------------------------------------------------
14.4.5 Prenova mestnega jedra           5,000.000 SIT
17.3.3 Komunalno opremljanje           115,000.000 SIT
24.1.4 Komunalni programi             65,000.000 SIT
24.1.6 SSZ – programi KS             45,000.000 SIT
----------------------------------------------------------------
3. člen
Sprememba, navedena v 2. členu tega odloka, začne veljati, ko Ministrstvo za finance RS izda soglasje za dolgoročni kredit. V primeru, da Ministrstvo za finance RS izda soglasje za skupno nižji znesek kredita, se v ustreznem znesku zmanjša postavka 17.3.3 Komunalno opremljanje.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.
Št. 015-05-19/2001-1200
Novo mesto, dne 28. marca 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost