Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1747. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002, stran 3592.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 56/98) in na podlagi statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 44/99, 1/00 in 1/01) je Občinski svet občine Mozirje na 26. seji dne 27. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Mozirje in se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov          V 000 SIT
I.   Skupaj prihodki                  737.638
II.  Skupaj odhodki                  727.038
III.  Proračunski presežki (I.–II.)           10.600
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in 
    vračilo depozitov                  2.900
V.   Dana posojila                      –
VI.  Skupni presežek – primanjkljaj (IV.–V.)       2.900
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna                 –
VIII. Odplačilo dolga                  13.500
IX.  Neto zadolževanje (VII.–VIII.)          –13.500
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 
    (III.+VI.+IX)                      –
----------------------------------------------------------------
2. člen
V 12. členu se črtata četrti in peti odstavek.
3. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
Poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko župan prerazporedi sredstva na posameznem proračunskem področju oziroma pri neposrednem porabniku s sklepom:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihove realizacije.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna in ob zaključnem računu.
4. člen
Za 12.a členom se doda nov 12.b člen, ki se glasi:
Župan lahko prevzema obveznosti na osnovi sklepa občinskega sveta, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer pri investicijskih odhodkih (skupina kontov 42 in 43). Obveznosti za leto 2003 ne smejo presegati 50% pravic porabe v proračunu za leto 2002, v naslednjih letih pa ne smejo presegati 25% pravic porabe v proračunu za leto 2002.
Že prevzete obveznosti za investicije so naslednje:
----------------------------------------------------------------
leto 2003                    54.283 tisoč SIT
leto 2004                    49.479 tisoč SIT
leto 2005                    29.677 tisoč SIT
obdobje 2006–2010                20.000 tisoč SIT
----------------------------------------------------------------
5. člen
Vsi ostali členi odloka o proračunu občine ostanejo nespremenjeni; spremenijo se le vrednosti proračunskih postavk v sintetičnem in analitičnem delu proračuna, ki je priloga tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 403-02/02-01
Mozirje, dne 27. marca 2002.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

AAA Zlata odličnost