Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1687. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: območje "izkoriščenja mineralne surovine tehničnega kamna v kamnolomu Bizeljsko " k.o. Bizeljsko, območje "čistilne naprave Globoko", k.o. Globoko, območje širitve poslovnega območja, k.o. Dečno selo - sprememba 2001/3, stran 3519.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990 za: območje “izkoriščenja mineralne surovine tehničnega kamna v kamnolomu Bizeljsko “ k.o. Bizeljsko, območje “čistilne naprave Globoko”, k.o. Globoko, območje širitve poslovnega območja, k.o. Dečno selo – sprememba 2001/3
I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE
1. člen
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Brežice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/88, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 10/99, 59/00; v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana – SDOPP) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP;
2. subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP, ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
3. organizacija priprave SDOPP;
4. terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP;
5. sredstva za izvedbo SDOPP.
II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP
2. člen
SDOPP se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89; v nadaljevanju: ZUPr) in zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90; v nadaljevanju: ZPUP) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85; v nadaljevanju: NPA), odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) in strokovno poročilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS.
Vsebina sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se nanaša na spremembe rabe zemljišč zaradi neusklajenosti planskih dokumentov z dejanskim stanjem, in to za namen:
– izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna v kamnolomu Bizeljsko, k.o. Bizeljsko,
– gradnja “čistilne naprave Globoko”, k.o. Globoko,
– širitev poslovnega obmičja v k.o. Dečno selo.
3. člen
Obseg priprave SDOPP:
– izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag z dopustitvijo možnosti za morebitne dodatne ali dopolnilne strokovne podlage,
– pridobivanje predhodnih strokovnih mnenj, stališč, pogojev, usmeritev,
– izdelava osnutka SDOPP ob upoštevanju vseh strokovnih mnenj, stališč, pogojev, usmeritev,
– javna razgrnitev,
– javna obravnava,
– izdelava dopolnjenega osnutka ob upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve,
– pridobivanje soglasij,
– izdelava usklajenega osnutka (po upoštevanju soglasij),
– vloga za pridobitev mnenja Vlade RS o usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS,
– sprejem na občinskem svetu,
– objava v Uradnem listu RS.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP
4. člen
1. Koordinator postopka priprave in sprejemanja SDOPP bo župan Občine Brežice, strokovna služba občine in odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta
2. Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv določi investitor.
IV. SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V PRIPRAVO SDOPP
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Zavod za gozdove RS – Območna enota Brežice;
– Ministrstvo za okolje in prostor – VGP Novo mesto;
– Uprava RS za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za varstvo narave; Agencija RS za okolje Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za rudarstvo;
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste – izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Elektro Celje, PE Krško;
– Ministrstvo za zdravstvo; Zdravstveni inšpektorat RS Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad RS za prostorsko planiranje;
– Ministrstvo za obrambo – Sektor za civilno obrambo;
– Ministrstvo za obrambo; inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– Komunalno podjetje Brežice;
– Telekom Slovenije – PE Novo mesto;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto;
– VGI Ljubljana;
– Občina Brežice;
– KS Bizeljsko;
– KS Globoko;
– KS Artiče.
Kolikor se v postopku priprave SDOPP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje, ter soglasja tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobi v postopku.
Pred pričetkom priprave SDOPP morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je predmet SDOPP, strokovne podlage, usmeritve, kriterije, strokovna mnenja, ki jih izdelovalec uporabi pri pri pripravi osnutka. Na osnutek SDOPP pa s soglasjem potrdijo da so upoštevani predhodni pogoji in usmeritve.
Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoja mnenja, pogoje ali soglasja v tridesetih dneh od sprejema pisne zahteve.
Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali soglasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami predmetnih planskih dokumentov.
V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA SDOPP
1. Sprejem programa priprave in objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sklenitvi dogovora med investitorjem in Občino Brežice;
2. Priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene projektne naloge za območje SDOPP Občine Brežice – 30 dni po sprejetju programa priprave;
3. Pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev subjektov iz 5. člena – 30 dni po izdelavi strokovnih podlag;
4. Izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava osnutka s koordinatorji postopka priprave – 20 dni po pridobitvi predhodnih pogojev, mnenj in usmeritev;
5. Sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka SDOPP Občine Brežice – 5 dni po prejemu osnutka na Občino Brežice;
6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Brežice, KS Artiče, KS Bizeljsko in KS Globoko – 30 dni od objave v Uradnem listu RS;
7. Javna obravnava se izvede na sedežu KS Artiče, KS Bizeljsko in KS Globoko – v času trajanja javne razgrnitve;
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka SDOPP Občine Brežice;
9. Priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za sprejem na občinskemu svetu – 10 dni po končani javni razgrnitvi;
10. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
11. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu se izdela dopolnjeni osnutek SDOPP oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 5. člena tega programa priprave – 15 dni po opredelitvi občinskega sveta do pripomb iz javne razgrnitve;
12. Pridobivanje soglasij od subjektov iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni po prejemu vloge;
13. Po sprejetju soglasij župan usklajeni osnutek SDOPP pošlje na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS – 5 dni po sprejetju soglasij;
14. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana – 45 dni po prejemu vloge;
15. Župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s sklepom Vlade RS občinskemu svetu v sprejem;
16. Objava v Uradnem listu RS.
VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP
Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.
VII. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-777/01
Brežice, dne 5. aprila 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost