Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1676. Sklep o obveznih rezervah, stran 3495.

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o obveznih rezervah
1. Definicije pojmov
‘Obveznik’ je banka, hranilnica in hranilno kreditna služba s sedežem v Republiki Sloveniji, ter podružnica tuje banke v Republiki Sloveniji, ki opravlja bančne storitve skladno z zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01).
‘Neposredne udeleženke’ sistema bruto poravnave v realnem času (BPRČ) so obvezniki, ki imajo odprt poravnalni račun pri Banki Slovenije.
‘Posredne udeleženke’ sistema bruto poravnave v realnem času (BPRČ) so obvezniki, ki nimajo poravnalnega računa pri Banki Slovenije.
‘Osnova za izračun obveznih rezerv’ pomeni obveznosti obveznika, na osnovi katerih izračuna obvezne rezerve.
‘Ročnost’ v tem sklepu pomeni pogodbeno določeno ročnost.
‘Stopnja obveznih rezerv’ je odstotek, ki se ga uporabi za izračun obveznih rezerv posameznih postavk osnove za izračun obveznih rezerv.
‘Račun obveznika pri Banki Slovenije’ je v primeru neposredne udeleženke poravnalni račun, v primeru posredne udeleženke pa posebni račun obveznih rezerv.
‘Obvezne rezerve’ so znesek, ki ga obveznik izračuna z množenjem osnove za izračun obveznih rezerv in ustreznih stopenj obveznih rezerv, in ga mora imeti v povprečju posameznega obdobja izpolnjevanja na računu pri Banki Slovenije in kot gotovino v blagajni.
‘Gotovina v blagajni’ je domači denar v blagajni obveznika, in sicer v obliki bankovcev in kovancev.
‘Obdobje izračuna’ je obdobje, določeno v 10. točki tega sklepa.
‘Obdobje izpolnjevanja’ je obdobje, določeno v 14. točki tega sklepa.
‘Stanje ob koncu dneva’ pomeni stanje na računu obveznika pri Banki Slovenije po zaprtju sistema BPRČ.
‘Delovni dan’ pomeni dan, ko obratuje BPRČ.
‘Obrestovanje’ pomeni plačilo obresti, ki jih Banka Slovenije plača obvezniku na stanje, ki ga ima obveznik na računu pri Banki Slovenije.
‘Manko’ je razlika med izračunanimi obveznimi rezervami in zneskom povprečnega izpolnjevanja obveznih rezerv v obdobju izpolnjevanja.
Obveznik za obvezne rezerve
2. Obveznik je dolžan izračunavati in izpolnjevati obvezne rezerve pri Banki Slovenije v obliki in v višini, kot je določeno s tem sklepom.
3. Podružnice domačih bank, ki so ustanovljene v tujini, niso dolžne izračunavati in izpolnjevati obveznih rezerv po tem sklepu.
Osnova za izračun obveznih rezerv
4. Obveznik izračuna obvezne rezerve na podlagi naslednjih vrst obveznosti:
– vlog – tolarskih in v tujem denarju (vpoglednih, vezanih, na odpoklic in z odpovednim rokom, prejetih posojil od pravnih oseb in od prebivalcev, ter drugih obveznosti),
– repo poslov in
– sredstev, pridobljenih z izdajo tolarskih dolžniških vrednostnih papirjev in dolžniških vrednostnih papirjev v tujem denarju.
5. V osnovo za izračun obveznih rezerv se ne upoštevajo obveznosti do institucij, ki so same obvezniki, in obveznosti do Banke Slovenije. Obveznik je upravičen do izključitve omenjenih obveznosti iz osnove, če lahko dokaže, da gre za obveznosti do institucije, ki je prav tako obveznik po tem sklepu, ali do Banke Slovenije.
6. Banka Slovenije lahko na nediskriminatorni osnovi izvzame iz osnove za izračun obveznih rezerv obveznosti do posamezne institucije. Te institucije Banka Slovenije poimensko navede v navodilu za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv, ki ga izda guverner Banke Slovenije.
7. Obveznik izračuna osnovo za obvezne rezerve kot aritmetično povprečje vsote dnevnih knjigovodskih stanj obveznosti v obdobju izračuna obveznih rezerv.
Stopnje obveznih rezerv
8. 0-odstotna stopnja obveznih rezerv velja za izračun obveznih rezerv od:
– vlog z ročnostjo nad dve leti,
– repo poslov z ročnostjo nad dve leti,
– repo poslov s kratkoročnimi državnimi vrednostnimi papirji,
– sredstev pridobljenih z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev z dogovorjeno ročnostjo nad dve leti in
– sredstev zbranih v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme.
2-odstotna stopnja obveznih rezerv velja za izračun obveznih rezerv od:
– tolarskih vlog z ročnostjo od 91 dni do dveh let,
– vlog v tujem denarju z ročnostjo do dveh let,
– repo poslov z ročnostjo od 91 dni do dveh let, razen repo poslov s kratkoročnimi državnimi vrednostnimi papirji, in
– sredstev pridobljenih z izdajo tolarskih dolžniških vrednostnih papirjev z dogovorjeno ročnostjo od 91 dni do dveh let in sredstev pridobljenih z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev v tujem denarju z dogovorjeno ročnostjo do dveh let.
7-odstotna stopnja obveznih rezerv velja za izračun obveznih rezerv od:
– tolarskih vlog z ročnostjo do 90 dni,
– repo poslov z ročnostjo do 90 dni, razen repo poslov s kratkoročnimi državnimi vrednostnimi papirji, in
– sredstev pridobljenih z izdajo tolarskih dolžniških vrednostnih papirjev z dogovorjeno ročnostjo do 90 dni.
Izračun obveznih rezerv
9. Obveznik izračuna obvezne rezerve, ki jih mora imeti v prihodnjem obdobju izpolnjevanja, z množenjem povprečnih dnevnih knjigovodskih stanj obveznosti v obdobju izračuna in ustreznih stopenj določenih v 8. točki tega sklepa.
10. Obdobje izračuna se začne 22. dne v preteklem mesecu in konča 21. dne v tekočem mesecu. Upoštevajo se vsi dnevi v mesecu.
Izpolnjevanje obveznih rezerv
11. Obveznik izpolni obvezne rezerve tako, da ima v obdobju izpolnjevanja v povprečju na računu pri Banki Slovenije in v blagajni znesek, ki je najmanj enak znesku izračunanih obveznih rezerv v tekočem obdobju izračuna.
12. Povprečje izpolnitve obveznih rezerv iz 11. točke tega sklepa se računa kot aritmetično povprečje dnevnih stanj na računu obveznika pri Banki Slovenije in v blagajni.
13. Obveznik mora imeti v tekočem koledarskem mesecu vsak dan od prvega do zadnjega dne na računu pri Banki Slovenije najmanj 50% obveznih rezerv, izračunanih za preteklo obdobje izpolnjevanja.
14. Obdobje izpolnjevanja se začne 27. dne v preteklem mesecu in konča 26. dne v tekočem mesecu. Upoštevajo se vsi dnevi v mesecu.
Obrestovanje obveznih rezerv
15. Banka Slovenije obrestuje stanje na računu pri Banki Slovenije do višine izračunanih obveznih rezerv za preteklo obdobje po obrestni meri 1% letno.
16. Obresti iz 15. točke tega sklepa Banka Slovenije plača obvezniku prvi delovni dan v mesecu za pretekli koledarski mesec.
Sankcije za neizpolnjevanje obveznih rezerv
17. Obveznik, ki delno ali v celoti ne izpolnjuje obveznih rezerv, plača Banki Slovenije nadomestilo na znesek manka.
18. Obveznik, ki nima s tem sklepom predpisanih obveznih rezerv iz 13. točke tega sklepa dnevno na računu pri Banki Slovenije, mora za znesek premalo izločenih obveznih rezerv za vsak dan plačati nadomestilo.
19. Način izračuna nadomestila in rok plačila nadomestila Banki Slovenije iz 17. in 18. točke tega sklepa je določen v navodilu za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv.
Poročanje Banki Slovenije
20. Obveznik poroča Banki Slovenije skladno z navodilom za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv, ki ga izda guverner Banke Slovenije, in na obrazcu, predpisanim s tem navodilom.
21. Poročilo iz 20. točke tega sklepa za tekoči mesec predloži obveznik na predpisanem obrazcu Banki Slovenije najkasneje prvi delovni dan v naslednjem mesecu.
Veljavnost sklepa
22. Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 80/94, 26/95, 33/95, 10/97, 35/97, 29/98, 78/98 in 101/01) ter sklep o izpolnitvi obveznih rezerv z blagajniškimi zapisi (Uradni list RS, št. 22/00).
23. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za izračun obveznih rezerv za mesec september 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost