Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1678. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina, stran 3497.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) in na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 26. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanovitelj) javni zavod za izobraževanja odraslih Ljudska univerza Ajdovščina (v nadaljevanju: javni zavod).
2. člen
Javni zavod se ustanavlja z razdružitvijo organizacijskih enot Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina na štiri samostojne zavode. Organizacijska enota Ljudska univerza se s tem odlokom ustanovi kot samostojni javni zavod.
Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je bil ustanovljen z odlokom o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št 7/91). Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod št. 1-1808-00.
Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, organizacijska enota Ljudska univerza je vpisan v razvid organizacij za izobraževanje odraslih, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Javni zavod posluje pod imenom: Ljudska univerza Ajdovščina.
Sedež zavoda: Cesta 5. maja 14, Ajdovščina.
Sedež in ime zavoda se lahko spremeni le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
Javni zavod opravlja dejavnost izobraževanja odraslih na območju Občine Ajdovščina. Javni zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
5. člen
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določajo zakoni, ta odlok in statut zavoda.
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
6. člen
Javni zavod je pravni naslednik organizacijske enote Ljudska univerza v sestavi Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, in prevzame vse pravice in obveznosti te enote.
7. člen
Javni zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Ljudska univerza Ajdovščina, in sedež: Ajdovščina.
Javni zavod ima in uporablja tudi pečat oblike premera 20 mm, z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka.
Število posameznih pečatov javnega zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.
8. člen
Javni zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, ki ga pooblasti direktor, v okviru danih pooblastil.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
9. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost javnega zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanje ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje otrok in mladine, ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe.
Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja.
Poleg izobraževanja javni zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost predvsem na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so povezane s celovito ponudbo.
10. člen
Dejavnost javnega zavoda po standardni klasifikaciji je:
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/80.21 Srednješolsko splošno izobraževanje,
M/80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
M/80.301 Višješolsko izobraževanje,
M/80.302 Visokošolsko strokovno izobraževanje,
M/80.303 Univerzitetno izobraževanje,
M/80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
M/80.42 Drugo izobraževanje,
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
DE/22.15 Drugo založništvo,
DE/22.220 Drugo tiskarstvo,
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov,
K/74.120 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.831 Prevajanje,
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Javni zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
11. člen
Organi javnega zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.
Javni zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom.
12. člen
Direktor javnega zavoda je andragoški vodja in poslovodni organ.
Direktor organizira in vodi strokovno delo in poslovanje, predstavlja in zastopa javni zavod in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.
Direktor opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja letni delovni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,
– oblikuje predloge novih programov,
– skrbi za sodelovanje zavoda z udeleženci izobraževanja in odgovarja za uresničevanje njihovih pravic in dolžnosti,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– določa sistemizacijo delovnih mest in odloča o sklepanju delovnih razmerij, pravicah, obveznostih in odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
13. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom:
– ima visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo,
– strokovni izpit,
– pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela.
14. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet javnega zavoda v soglasju s pristojnim ministrom. Mandat direktorja traja 5 let.
Svet javnega zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti mnenje andragoškega zbora in mnenje ustanovitelja.
Andragoški zbor o mnenju za imenovanje direktorja glasuje tajno.
Če andragoški zbor ali ustanovitelj ne poda mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje direktorja brez tega mnenja.
15. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet javnega zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
16. člen
Javni zavod upravlja svet zavoda, ki šteje štiri člane:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet,
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci javnega zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko člani sveta izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
17. člen
Svet javnega zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo, in imenovana volilna komisija. Volilna komisija ima tri člane, člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki v javnem zavodu niso zaposlene.
18. člen
Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
19. člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico.
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v javnem zavodu.
Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
20. člen
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta in vodi sejo do izvolitve predsednika sveta.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta, skupaj z direktorjem javnega zavoda skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta.
V odsotnosti predsednika sveta zavoda opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik, ki ga izvoli svet na prvi seji.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov, o proceduralnih vprašanjih pa z večino prisotnih na seji.
21. člen
Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte javnega zavoda, imenuje in razrešuje direktorja, sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročila o njihovi uresničitvi, določa finančni načrt in sprejema zaključne račune, odloča o pritožbah udeležencev izobraževanja, o pritožbah delavcev iz delovnega razmerja, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge naloge določene z zakoni tem odlokom in statutom javnega zavoda.
22. člen
Strokovni organi v javnem zavodu so andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja.
23. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, odloča o posodobitvah izobraževalnega dela, daje mnenje o predlogu za imenovanje direktorja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
24. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.
Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja, usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev, za evalvacijo izobraževanja in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja in opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
25. člen
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva, načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
V. ZAPOSLENI V JAVNEM ZAVODU
26. člen
V javnem zavodu so zaposleni strokovni delavci, ki organizirajo izobraževanje. Strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo, predpisane smeri ali pedagoško – andragoško izobrazbo ter strokovni izpit, predpisan za področje izobraževanja.
Izobraževanje v javnem zavodu opravljajo učitelji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za posamezno področje izobraževanja, ki z javnim zavodom sklenejo ustrezno pogodbo.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Naloge določene v tretjem odstavku tega člena lahko opravljajo tudi ustrezne službe izven zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
VI. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
27. člen
Javni zavod prevzame v upravljanje sredstva in premoženje, s katerim je razpolagala organizacijska enota Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina – Ljudska univerza.
Premoženje iz prvega odstavka je last ustanovitelja in Občine Vipava, v deležih določenih s sklepi o razdelitvi premoženja bivše Občine Ajdovščina med novonastalima občinama Ajdovščina in Vipava. Ustanovitelj in Občina Vipava preneseta premoženje v upravljanje javnemu zavodu s posebno pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem s premoženjem in določi lastništvo ustanovitelja in Občine Vipava. Javni zavod upravlja s premoženjem kot dober gospodar, za upravljanje s premoženjem je odgovoren ustanovitelju in Občini Vipava, dokler upravlja z njenim premoženjem.
28. člen
Javni zavod pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, sredstev proračunov ostalih občin, če za njih opravlja dejavnosti oziroma storitve, prispevkov udeležencev izobraževanja in iz drugih virov, v skladu z zakonom.
Z odlokom o proračunu in letno pogodbo o financiranju določi ustanovitelj višino sredstev za sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda, na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta javnega zavoda.
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja javni zavod za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet javnega zavoda, v soglasju z ustanoviteljem
VII. PRAVICE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
30. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, v okviru dejavnosti, za katere je ustanovljen.
Javni zavod si mora pridobiti soglasje ustanovitelja in Občine Vipava za odločitve, ki vplivajo in imajo posledice na nepremičnine.
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
Organi javnega zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
31. člen
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti javnega zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih javnemu zavodu zagotavlja za njegovo delo iz občinskega proračuna.
Primanjkljaj prihodkov, ki v javnem zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije za sofinanciranje krije ustanovitelj oziroma država.
Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev javnega zavoda le, če zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in po sprejetem letnem programu financira ustanovitelj. Pri tem mora javni zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.
Ustanovitelj bo javnemu zavodu zagotavljal sredstva iz proračuna z letno pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega letnega programa in finančnega načrta.
32. člen
Ustanovitelj ima do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu zavoda, statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,
– daje mnenje k imenovanju direktorja,
– imenuje predstavnike v svet zavoda,
– daje soglasje k odločitvam o premoženju,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– in druge pravice in obveznosti, določene z zakoni, drugimi predpisi in tem odlokom.
33. člen
Javni zavod pripravi program dela, finančni načrt, letni program investicij in upravljanja s premoženjem in ga posreduje ustanovitelju. Javni zavod je dolžan predložiti ustanovitelju poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje dejavnosti, z zaključnim računom za preteklo leto, do 28. februarja tekočega leta.
Javni zavod pripravi enkrat letno vsebinsko poročilo o izvajanju dejavnosti.
Javni zavod je dolžan dajati ustanovitelju tudi druge podatke, potrebne za spremljanje poslovanja, izvajanje dejavnosti in v statistične namene.
IX. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA
34. člen
Javni zavod ima statut. S statutom ureja zlasti organizacijo dejavnosti in poslovanja, določa sestavo, način imenovanja, mandat in naloge organov, pooblastila za zastopanje, pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja in druge zadeve pomembne za organizacijo in dejavnost javnega zavoda.
Javni zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Statut in splošne akte sprejema svet zavoda, razen tistih, ki so po zakonu in statutu v pristojnosti direktorja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Svet javnega zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina. Naloge strokovnih organov opravljajo do oblikovanja strokovnih organov po tem odloku, strokovni organi organizacijske enote Ljudska univerza.
36. člen
Do imenovanja direktorja javnega zavoda po tem odloku opravlja naloge direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Občinski svet občine Ajdovščina, za dobo šestih mesecev. Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse potrebno, da se javni zavod registrira, uskladi organizacija dela, sprejme statut ter oblikujejo organi v skladu s tem odlokom.
37. člen
Javni zavod prevzame v delovno razmerje delavce Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, ki so opravljali dejavnost izobraževanja odraslih v enoti Ljudska univerza. O prevzemu ostalih delavcev sprejmejo dogovor vršilci dolžnosti direktorjev novih zavodov, nastalih iz Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, v soglasju z ustanoviteljem. V dogovoru o prevzemu delavcev se uredijo tudi razmerja, pravice in obveznosti v primeru reševanja presežnih delavcev.
Delavci uprave Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina opravljajo vse naloge vodenja, računovodske in tajniške naloge povezane z zaključkom delovanja Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, do njegove ukinitve oziroma izbrisa iz sodnega registra in računovodske naloge za novoustanovljene javne zavode, dokler ti ne bodo dokončno oblikovani, ne glede na to, v katerem javnem zavodu imajo sklenjeno delovno razmerje.
38. člen
Javni zavod prevzame premoženje in sredstva za delo, ki jih je uporabljala organizacijska enota Ljudska univerza v Zavodu za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in del premoženja in sredstev, s katerimi je upravljala uprava tega zavoda, na osnovi popisa in razdelitve premoženja in sredstev Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina med novoustanovljene javne zavode. Ustanovitelj in Občina Vipava potrdita popis in razdelitev premoženja in drugih sredstev.
39. člen
Z vpisom novoustanovljenih javnih zavodov v sodni register in posebne registre preneha delovati Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in veljati odlok o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št. 7/91).
40. člen
Ob sprejemu tega odloka daje Občina Vipava svoje soglasje k 27., 30. in 38. členu, ki urejajo upravljanje skupnega premoženja.
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 026/00-3/2002
Ajdovščina, dne 10. aprila 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
Občinski svet občine Vipava je soglasje iz 40. člena tega odloka sprejel na seji dne 21. 3. 2002.
Št. 02200-6/01
Vipava, dne 10. aprila 2002.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost