Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1703. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2002, stran 3533.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št 12/99 in Uradni list RS, št. 102/01) je Občinski svet občine Dobje na 20. seji dne 3. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobje za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dobje za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2002
---------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            98.997
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 31.974
70   DAVČNI PRIHODKI                     24.869
    700  Davki na dohodek in dobiček            22.855
    703  Davki na premoženje                 716
    704  Davki na blago in storitve             1.298
    706  Drugi davki                      0
71   NEDAVČNI PRIHODKI                    7.105
    710  Udeležba na dobičku in dohdki od premoženja     630
    711  Takse in pristojbine                 515
    712  Denarne kazni                     0
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev       4.150
    714  Drugi nedavčni prihodki              1.810
72   KAPITALSKI PRIHODKI                     0
    720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         0
    721  Prihodki od prodaje zalog               0
    722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
       nematerialnega premoženja               0
73   PREJETE DONACIJE                      500
    730  Prejete donacije iz domačih virov          500
    731  Prejete donacije iz tujine               0
74   TRANSFERNI PRIHODKI                   66.523
    740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
       institucij                    66.523
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              118.295
40   TEKOČI ODHODKI                     37.030
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim         9.580
    401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost     1.270
    402  Izdatki za blago in storitve           23.530
    403  Plačila domačih obresti                0
    409  Rezerve                      2.650
41   TEKOČI TRANSFERI                    38.088
    410  Subvencije                     3.800
    411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom     17.860
    412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  3.925
    413  Drugi tekoči domači transferi           12.503
    414  Tekoči transferi v tujino               0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                  38.977
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev        38.977
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 4.200
    430  Investicijski transferi              4.200
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I–II)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               –19.298
 
B) Račun finančnih terjaev in naložb
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2002
---------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA                     31.951
    DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              31.951
    750  Prejeta račila danihposojil            31.951
    751  Prodaja kapitalskih deležev              0
    752  Kupnine iz naslova privatizacije            0
V.   DANA POSOJILA                      19.298
    IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                         19.298
    440  Dana posojila                   19.298
    441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb        0
    442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA               12.653
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2002
---------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                      0
50   ZADOLŽEVANJE0
    500  Domače zadolževanje                  0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    0
55   ODPLAČILA DOLGA0
    550  Odplačila domačega dolga                0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU           –6.645
    (I.+IV.+VII.–II–V.–VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE                    6.645
    (VII.–VIII.–IX.)
XI.  NETO FINANCIRANJE                    19.298
    (VI.+X.)
---------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcijski klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt skupin razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
2. prihodki za vzdrževanje gozdnih cest.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu avgustu in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 25% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 2,650.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 5,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina Dobje, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam, do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2002.
Št. 403-02/02-2
Dobje, dne 3. aprila 2002.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost