Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1768. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2001, stran 3644.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 16. in 99. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 14. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Veržej za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določa v naslednjih zneskih:
                              v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupni prihodki                165,133.918,02
II. Skupni odhodki                171,869.827,54
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
(I-II)                      - 6,735.909,52
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                  125.982,46
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                            –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)        125.982,46
C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna                  –
VIII. Odplačilo domačega dolga                 –
IX. Neto zadolževanje                     –
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih                      - 6,609.927,06
Proračunski primanjkljaj v višini 6,609.927,06 SIT se pokriva s prenesenimi denarnimi sredstvi na transakcijskem računu proračuna na dan 31. 12. 2000 v višini 6,617.788,63 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-276/02
Veržej, dne 14. marca 2002.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost