Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1769. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Veržej, stran 3644.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98 in 31/00) in 16. člena statuta Občina Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na 27. seji dne 14. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način obvezne priključitve na objekte javne kanalizacije na območju Občine Veržej.
2. člen
Lastnik javnega kanalizacijskega omrežja in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda je Občina Veržej.
3. člen
Uporabnik kanalizacijskega omrežja je vsaka fizična ali pravna oseba (lastnik objekta ali zemljišča), ki stalno ali občasno odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo.
4. člen
Upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda je pooblaščen izvajalec gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti.
5. člen
Upravljavec je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje javne kanalizacije in za razširitev kanalizacijskega omrežja v skladu s sprejetim programom Občine Veržej.
6. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih voda in je v upravljanju upravljavca.
II. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
7. člen
Lastnik objekta, v katerem nastajajo odpadne vode, se je na podlagi predpisov o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda dolžan priključiti na javno kanalizacijo kjer je ta zgrajena ali ko je dana možnost za priključitev, če se le-ta gradi ali rekonstruira.
Šteje se, da je priključek možno izvesti takrat, kadar je kanalizacijski vod oddaljen manj kot 100 metrov in je pretočnost tega voda zadostna za povečano obremenitev zaradi novega priključka. Mnenje o pretočnosti poda na zahtevo organa občinske uprave upravljavec kanalizacije.
Bodoči uporabnik javne kanalizacije se priključi na javno kanalizacijo na osnovi soglasja, ki ga izda organ občinske uprave in se brez le-tega ne sme izvesti priključek na javno kanalizacijo.
8. člen
Organ, ki izdaja soglasje za priključitev na javno kanalizacijo, mora v tridesetih dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje obvestiti na krajevno običajen način lastnike objektov, da je priključitev na javno kanalizacijo obvezna in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za kanalski priključek.
Lastniki in upravljavci zgradb na območju, kjer je zgrajena oziroma se gradi javna kanalizacija, morajo poskrbeti za priključitev svojih objektov na javno kanalizacijo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za objekt oziroma najkasneje v šestih mesecih po pridobitvi uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, ki je v gradnji.
9. člen
Soglasje za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje izda organ občinske uprave na podlagi vloge bodočega uporabnika javne kanalizacije, h kateri mora predložiti projektno dokumentacijo na vpogled do izdaje soglasja, gradbeno dovoljenje objekta oziroma drugo ustrezno dokazilo o tem, da je objekt legalno zgrajen, in dokazilo o plačilu prispevka po tem odloku ter na podlagi predhodnega mnenja upravljavca o možnosti priključitve, ki ga le-ta izda v roku 15 dni od podanega zahtevka za njegovo izdajo s strani organa občinske uprave.
10. člen
Obveznosti, ki jih je dolžan uporabnik poravnati pred izvedbo posameznega priključka, so stroški izdaje soglasja organa občinske uprave in plačilo prispevka za priklop na obstoječe ali novo kanalizacijsko omrežje.
11. člen
Organ občinske uprave mora ob vložitvi vloge, najkasneje pa v roku 8 dni, obvestiti uporabnika, če je vloga nepopolna.
Rok za izdajo soglasja za kanalski priključek uporabnikom je 30 dni od vročitve popolne vloge.
12. člen
Zoper negativno soglasje ali v primeru, da v roku enega meseca od prejema popolne vloge ni izdano soglasje za priključitev na kanalizacijsko omrežje, je možna pritožba na župana Občine Veržej v roku 15 dni od izdaje negativnega soglasja ali preteka roka, ko bi moral pristojen organ izdati soglasje.
13. člen
Uporabnik javne kanalizacije si je dolžan pridobiti pisno soglasje od lastnika zemljišča za prekop preko njegove parcele pred izdajo soglasja za priklop na kanalizacijsko omrežje v primerih, ko ni možno priključnega kanala narediti drugje. Za morebitno povzročeno škodo je uporabnik dolžan plačati odškodnino.
Uporabnik mora v primeru, ko ima možnost, da se priključi na priključni kanal, pridobiti soglasje lastnika priključnega kanala. V tem primeru mora biti priključni kanal zgrajen v skladu s tehničnimi predpisi za gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja.
14. člen
Neposredno priključitev priključnega kanala na javno kanalizacijsko omrežje izvede na stroške bodočega uporabnika izvajalec javne službe ali druge usposobljene fizične in pravne osebe pod neposrednim nadzorstvom izvajalca javne službe.
Način in mesto priključka določi upravljavec.
15. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča na podlagi odjave uporabnika, če pride do odstranitve (rušenja) ali do take spremembe namembnosti priključenega objekta, da v njem ne nastajajo več odpadne vode.
Uporabnik mora odjaviti priključek najpozneje 14 dni pred ukinitvijo priključka.
16. člen
Uporabniki kanalizacijskega omrežja lahko v kanalizacijo odvajajo samo fekalne odplake, ne pa tudi padavinske vode.
III. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
17. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za objekte gospodinjstva znaša 70.000 SIT, za objekte, v katerih se opravlja dejavnost, pa je višina prispevka odvisna od vgrajenega vodomera oziroma porabe vode:
----------------------------------------------------
profil vodomera:          prispevek v SIT:
----------------------------------------------------
   3/4"                70.000
    1"                120.000
   5/4"                190.000
   6/4"                250.000
    2"                360.000
  2 1/2"                680.000
    3"               1,100.000
  nad 3"               1,800.000
----------------------------------------------------
Prispevek se plača na račun Občine Veržej pred izdajo soglasja za priključitev na kanalizacijsko omrežje.
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje iz prvega odstavka tega člena se lastniku objekta zmanjša za delež stroškov individualne komunalne opreme-kanalizacija, ki jih mora lastnik poravnati skladno z odlokom, ki ureja plačilo sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Veržej.
Višina prispevka iz prvega odstavka tega člena je za koledarsko leto 2002 in se za vsako naslednje koledarsko leto znesek revalorizira skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto.
18. člen
Lastnika, ki je po tem odloku dolžan priključiti na javno kanalizacijo že zgrajen – star objekt, je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila prispevka. O oprostitvi plačila prispevka odloči organ občinske uprave po predhodnem mnenju Centra za socialno delo o socialni ogroženosti lastnika.
Sklep o oprostitvi plačila prispevka iz prvega odstavka tega člena ne velja za novega lastnika, ki mora za morebitno oprostitev ponovno vložiti zahtevo.
19. člen
Sredstva, pridobljena iz naslova prispevka za priključitev na javno kanalizacijo, so namenska in se uporabljajo za vzdrževanje ali dograditev kanalizacijskega omrežja.
IV. UREDITEV PRIKLJUČITVE NA JAVNO KANALIZACIJO V NASELJU BANOVCI
20. člen
Za izgradnjo javne kanalizacije v naselju Banovci se zagotovijo finančna sredstva v obliki sofinanciranja uporabnikov, občine in države v približnem razmerju ene tretjine. V ta namen se sklenejo pogodbe med bodočimi uporabniki in Občino Veržej, v katerih se uredi višina finančnih sredstev in režim zagotavljanja le-teh.
Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se bodo uporabniki iz prejšnjega odstavka morali priključiti na javno kanalizacijo v skladu z določili tega odloka, ki urejajo priključitev na javno kanalizacijo, pri čemer so ne glede na določbe 17. člena tega odloka oproščeni plačila prispevka.
21. člen
Bodoči uporabniki – lastniki obstoječih objektov v času izgrajevanja kanalizacije, v katerih nastajajo fekalne odplake, pa niso pristopili k pogodbi o sofinanciranju izgradnje kanalizacije in se bodo po končani izgradnji kanalizacijskega omrežja priključevali na javno kanalizacijo, bodo morali plačati priključek v višini pogodbenega zneska za sofinanciranje, povečanega za 20%. Kanalizacija se šteje za dokončano z iztekom roka za izvedbo po pogodbi z izvajalcem.
Za uporabnike, ki bodo naknadno priključili novozgrajene objekte na javno kanalizacijsko omrežje, ki so ga v določenem deležu financirali uporabniki iz prvega odstavka 20. člena in občina, veljajo določbe tega odloka, ki urejajo priključitev in prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
V. KAZENSKI DOLOČBI
22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljavec, če izvede priključek brez ustreznega soglasja.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljavca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena in komunalna inšpekcija, osebe, pooblaščene za občinski komunalni nadzor in upravljavec javne kanalizacije.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 67/97).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost