Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1764. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov, stran 3609.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 36/99, 59/99, 28/01 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga) in 16. in 29. člena odloka o pogojih za dobavo in odjem vode na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87, Uradni list RS, št. 24/91 in 9/96), 12. in 21. člena odloka o pogojih za odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 31. redni seji dne 27. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov
1. člen
V odloku o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov (Uradni list RS, št. 1/00, 13/00) se spremenijo in dopolnijo naslednji členi, in sicer:
2. člen
V 6. členu se dopolni tabela za nazivne premere vodomera 65, 125 in 200 mm, tako da je
dopolnjena tabela kot sledi:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vodomer     Dn  mm   15  20  25  30  40  50 65  80  100 125 150  200
Vodomer     Dn  cole  1/2 3/4 1  5/4 6/4 2  2,5 3  4  5  6    8
Nazivni pretok  Qn  m3/h  1,5 2,5 3,5 6,0 10  15 25  40  60  100 150  250
Normalna poraba Qno m3/dan 1,0 2,5 6,0 12  25  50 80  130 200 330 500  800
-----------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
V celoti se črta besedilo 8. člena in se na novo glasi:
Priključnina je znesek, ki ga investitor plača pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma priglasitve del za priključitev na javni vodovodni sistem ob novogradnji, prizidavi in pri spremembi namembnosti objekta ali dela objekta, kolikor gre za povečanje nazivnega premera vodomera. Obveza investitorja za plačilo priključnine je tudi pri nadomestni gradnji, v kolikor gre za povečanje nazivnega premera vodomera in če investitor ne odstrani starega vodovodnega priključka. Predvidena ureditev instalacij v objektu in izvedbo priključka na javno vodovodno omrežje se preveri po predloženi projektni dokumentaciji s strani investitorja.
Uporabnik, ki se želi priključiti iz obstoječega vodovoda na javni vodovodni sistem, plača priključnino kot novograditelj oziroma v skladu s pogodbo o priključitvi obstoječega vodovoda na javni vodovodni sistem.
Soglasje z odmero priključnine za priključek izda izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica) na vlogo investitorja. Soglasje vsebuje odmero o priključnini in tehnične ter druge pogoje priključevanja na javno vodovodno omrežje, ki jih določi izvajalec gospodarske javne službe skladno z veljavnimi standardi in normativi ter odloki Občine Sevnica.
4. člen
V 12. členu se prvi stavek za besedo priključnina dopolni z “za priključitev na javni vodovodni sistem” in sicer se glasi:
Priključnina za priključitev na javni vodovodni sistem se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka Qn in konstante K3, ki znaša 40.000 SIT.
V nadaljevanju se dopolni 12. člen kot sledi:
Stroški za izdajo soglasja z odmero priključnine za priključitev na javni vodovodni sistem niso zajeti v priključnini in jih izvajalec obračuna glede na zahtevnost postopka in se določijo na podlagi kalkulativnih osnov.
5. člen
V celoti se črta besedilo 16. člena in se na novo glasi:
Sredstva zbrana z obračunom priključnine za zgrajen vodovodni sistem so prihodek izvajalca oskrbe s pitno vodo in se porabljajo na podlagi potrjenega programa rednega in investicijskega vzdrževanja skladno s pogodbo o upravljanju in zakonom o javnih naročilih.
Sredstva zbrana z obračunom priključnine na vodovodni sistem v izgradnji so prihodek izvajalca oskrbe s pitno vodo in se porabljajo za financiranje investicijskih del pri izgradnji vodovodnega sistema skladno s pogodbo o upravljanju in zakonom o javnih naročilih.
6. člen
V celoti se črta besedilo 17. člena in se na novo glasi:
Priključnina je znesek, ki ga investitor plača pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma priglasitve del za priključitev na javni kanalizacijski sistem ob novogradnji, prizidavi in pri spremembi namembnosti objekta ali dela objekta, kolikor gre za povečanje nazivnega premera vodomera. Obveza investitorja za plačilo priključnine je tudi pri nadomestni gradnji, kolikor gre za povečanje nazivnega premera vodomera in če investitor ne odstrani starega kanalizacijskega priključka. Predvidena ureditev instalacij v objektu in izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje se preveri po predloženi projektni dokumentaciji s strani investitorja.
Uporabnik obstoječega vodovodnega priključka iz vodovodnega sistema, ki se želi na novo priključiti na javni kanalizacijski sistem, plača priključnino kot novograditelj oziroma v skladu s pogodbo o priključitvi na javni kanalizacijski sistem.
Soglasje z odmero priključnine za priključek izda izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica) na vlogo investitorja.
Soglasje vsebuje odmero o priključnini in tehnične ter druge pogoje priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje, ki jih določi izvajalec gospodarske javne službe skladno z veljavnimi standardi in normativi ter odloki Občine Sevnica.
7. člen
V celoti se črta besedilo 18. člena in se na novo glasi:
Sredstva zbrana z obračunom priključnine za zgrajen kanalizacijski sistem so prihodek izvajalca odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in se porabljajo na podlagi potrjenega programa rednega in investicijskega vzdrževanja skladno s pogodbo o upravljanju in zakonom o javnih naročilih.
Sredstva zbrana z obračunom priključnine na kanalizacijski sistem v izgradnji so prihodek izvajalca odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in se porabljajo za financiranje investicijskih del pri izgradnji javnega kanalizacijskega sistema skladno s pogodbo o upravljanju in zakonom o javnih naročilih.
8. člen
V celoti se črta besedilo 19. člena in se na novo glasi:
Priključnina za priključitev na javni kanalizacijski sistem se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka Qn in konstante K3, ki znaša 40.000 SIT.
Stroški za izdajo soglasja z odmero priključnine za priključitev na javni kanalizacijski sistem niso zajeti v priključnini in jih izvajalec obračuna glede na zahtevnost postopka in se določijo na podlagi kalkulativnih osnov.
V primeru priglasitve del (garaže, nadstrešnice itd.), kadar ni v objektu vodovodnega priključka, se za izračun priključnine za odpadne padavinske vode, ki se vodijo v javno kanalizacijo, upošteva 50% tarifa za minimalen (1/2") nazivni premer vodomera.
V primeru pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte, za katere ni predviden vodovodni priključek, se za izračun priključnine za odpadne padavinske vode odmeri 1% od minimalnega (1/2") nazivnega premera vodomera za vsak m2 tlorisne površine strehe in zmnoži s konstanto K3. Enak način izračuna se uporablja tudi za utrjene površine, s katerih je predvideno odvajanje odpadnih in padavinskih voda v javno kanalizacijo.
Poleg priključnine za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje je investitor dolžan poravnati tudi priključnino za odpadne padavinske vode, kolikor tlorisna površina strehe presega 200 m2, ki se odmeri za vsak nadaljnji m2 in sicer 1% od minimalnega (1/2") nazivnega premera vodomera in zmnoži s konstanto K3.
9. člen
Poglavje IV. PREHODNA DOLOČBA se črta iz odloka, besedilo 20. člena se na novo glasi, in sicer:
Pristojbina za čiščenje odpadnih in padavinskih voda se izračuna na osnovi kalkulativnih elementov. Pristojbina se določi v razmerju glede na višino republiške takse za obremenjevanje voda, ki se z ozirom na stopnjo čiščenja ustrezno zmanjša.
Sredstva zbrana z obračunom pristojbine za čiščenje odpadnih in padavinskih voda so prihodek izvajalca ter se porabljajo v okviru izvajanja gospodarske javne službe čiščenja odpadnih in padavinskih voda za redno in investicijsko vzdrževanje objektov komunalnih čistilnih naprav.
10. člen
Poglavje V. KAZENSKA DOLOČBA se spremeni v IV. poglavje.
V 21. členu se dopolni v tekstu za izvajalec, in sicer “gospodarske javne službe”, ter črta v nadaljevanju tekst “oziroma posameznik”.
11. člen
Poglavje VI. KONČNI DOLOČBI se spremeni v V. poglavje.
V nadaljevanju se dopolni 22. člen, in sicer:
Vsako soglasje z odmero priključnine izvajalec gospodarske javne službe (Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica) takoj po izdaji pošlje v vednost Oddelku za okolje in prostor občine Sevnica.
Kolikor se ugotovi pri vlogi investitorja, da obstoječe zmogljivosti javnega vodovodnega in kanalizacijskega sistema ne zadoščajo za priključevanje novega uporabnika ali povečanje zmogljivosti obstoječega uporabnika, se soglasje z odmero priključnine ne izda, dokler se potreba po povečanju ali dograjevanju javne komunalne infrastrukture finančno ne ovrednoti in uskladi s planiranimi investicijami Občine Sevnica.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-0001/02
Sevnica, dne 27. marca 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost