Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1739. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2001, stran 3583.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 29. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Markovci.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2001 izkazuje:
-----------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov             SIT
I.   Prihodki                  628,875.931,73
II.  Odhodki                   523,021.615,56
III.  Proračunski presežek            105,854.316,17
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
    kapitalskih deležev                   –
V.   Dana posojila in povečanje kapital. del.   31,353.600,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba 
    kapitalskih deležev             –31,353.600,00
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                       –
VIII. Odplačila dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu 
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          74,500.716,17
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Saldo sredstev na računu proračuna Občine Markovci za leto 2001 v višini 74,500.716,17 SIT se uporabi za pokrivanje odhodka proračuna Občine Markovci za leto 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/01-1
Markovci, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost