Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1743. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika, stran 3586.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika na 25. redni seji sveta dne 27. 3. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev finančnih intervencij namenjenih ohranjanju in razvoju kmetijstva v Občini Metlika.
2. člen
Višino sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika določi Občinski svet občine Metlika z odlokom o proračunu za tekoče leto, na predlog odbora za kmetijstvo.
Sredstva s sklepom dodeli župan občine.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Metlika se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– trženje in promocijo kmetijskih pridelkov in storitev,
– ohranjanje poseljenosti in optimalno rabo kmetijskih zemljišč,
– strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje,
– celovit razvoj kmetijstva Občine Metlika, še posebej v območja s težjimi pridelovalnimi pogoji za kmetijstvo,
– druge ukrepe primerne za ohranjanje in razvoj kmetijstva Občine Metlika.
4. člen
Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil pravilnika in mora vsebovati:
– navedbo ukrepa,
– višino sredstev za posamezen ukrep,
– pogoje za pridobitev sredstev, ki jih vsebuje pravilnik.
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
1. Splošni kriteriji
5. člen
1. Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja so:
– pravne in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Občini Metlika in so sredstva investirali v Občini Metlika,
– strokovne službe, društva, združenja, ki delujejo v Občini Metlika na področju kmetijstva.
2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva na osnovi potrdil o izvedeni investiciji, oziroma v obliki podpor, premij, subvencij.
3. Zahtevke za dodelitev sredstev vložijo upravičenci na osnovi javnega razpisa, če ni določeno v pravilniku drugače.
4. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega člena sami, ali njihovi pooblaščenci na njihov račun, ki morajo ta sredstva prenakazati v dveh delovnih dneh od dneva prejema sredstev.
Pooblaščeni vlagatelj ne sme pogojevati pridobljenih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje, pogodbenim sodelovanjem ali nakupom blaga iz svoje trgovske mreže, lahko pa si zaračuna stroške poslovanja največ do 0,5% od višine uveljavljenih sredstev.
6. člen
1. Razpisi morajo vsebovati:
– namene za katera se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave, ter naslov na katerega se vložijo zahtevki,
– rok do katerega bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
– ime, naslov, sedež prosilca, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjava o točnosti navedenih podatkov.
3. Zainteresiranim upravičencem mora biti na voljo ustrezna razpisna dokumentacija s podatki:
– o višini razpisanih sredstev za posamezen namen,
– višina deleža sofinanciranja za posamezen ukrep,
– navedba potrebni dokumentov, katere mora vlagatelj predložiti,
– navedbo meril za dodelitev subvencij.
7. člen
Predlog upravičenosti do zahtevanih sredstev pregleda tričlanska komisija v sestavi predsednika odbora za kmetijstvo, predstavnika občinske uprave in območne kmetijske svetovalne službe, ki jo predlaga župan občine. Komisija pripravi predlog upravičencev za dodelitev sredstev, katere s sklepom potrdi župan in sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– namen in višina sredstev,
– pogoji plačila,
– možnost preverjanja namenske porabe sredstev.
2. Posebni kriteriji
Posebni kriteriji so navedeni v 8. členu in so specifični pri posameznih ukrepih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika.
III. UKREPI
8. člen
1. Program strukturnih sprememb v kmetijstvu – prestrukturiranje kmetij in uvajanje novih metod kmetovanja na kmetijah
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam v investicije (novogradnje, adaptacije in oprema) v vse kmetijske panoge, (živinorejo, prašičerejo, ovčerejo, vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, poljedelstvo,) dopolnilne dejavnosti na kmetiji, modernizacijo kmetije, nakupa obdelovalnih kmetijskih zemljišč (razen gozda), traktorjev in kmetijskih strojev za opravljanje storitev preko strojnega krožka. Prav tako se namenjajo podpore za trženje in promocijo kmetijskih pridelkov in izdelkov. Naložba oziroma prestrukturiranje naj omogoči uvedbo novega delovnega mesta.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Na osnovi javnega razpisa upravičenci kandidirajo do največ 20% od vrednosti plačanih računov za izvedeno investicijo. K zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu investicije, plačani računi za nakup ali opravljeno delo, gradbeno dovoljenje ali priglasitev del.
2. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin z namenom urejanja pašnih površin
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo upravičencem za ograditev pašnikov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Na osnovi javnega razpisa si lahko pridobijo sredstva lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki urejajo pašnik na kraškem ali gorsko višinskem območju Občine Metlika. Minimalna površina je 1 ha, sofinancira se 40.000 SIT/ha ograjenega pašnika. Upravičenost se dokazuje s priloženim mnenjem kmetijske svetovalne službe o ureditvi pašnika, zemljiško-knjižnim izpiskom ali najemno pogodbo.
3. Podpora ekološkemu in integriranemu pridelovanju
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo kmetijam, ki so se odločile za okolju prijaznejše kmetovanje, ekološko kmetovanje cele kmetije ali integrirano pridelavo sadja, grozdja ali vrtnin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Na osnovi javnega razpisa si upravičenci območja Občine Metlika lahko pridobijo sredstva za ekološko kmetovanje (za travnike 10.000 SIT/ha, njive 20.000 SIT/ha, vinograde in sadovnjake 40.000 SIT/ha), integrirano vinogradništvo in sadjarstvo 10.000 SIT/ha vinograda in sadovnjaka ter integrirano vrtnarstvo (njive 20.000 SIT/ha), vendar ne več kot 80.000 SIT/kmetijo.
Priložiti je potrebno komisijski zapisnik oziroma potrdilo o izvajanju predpisov ekološkega oziroma integriranega kmetovanja, ki ga izda pooblaščena organizacija za kontrolo.
4. Podpora v živinoreji za plačilo stroškov osemenjevanja
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je, da se obdrži stalež plemenskih živali (krav, telic, svinj, kobil).
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci, ki kmetujejo na območju Občine Metlika lahko na osnovi javnega razpisa vložijo zahtevek za 50% povračila stroškov od cene osemenjevanja. Vlogi mora biti priložen originalni račun stroška osemenjevanja.
5. Izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je, da kmetje pridejo do novih spoznanj in tehnologij kmetovanja, se izobrazijo glede trženja in promocije kmetijskih pridelkov in kvalitete življenja na podeželju.
Pogoji:
Program izobraževanja kmetov v Občini Metlika organizira kmetijska svetovalna služba. Sredstva se zagotavljajo za plačilo honorarjev za predavatelje, uporabo prostorov, tečajev, demonstracij, strokovnih ekskurzij, prireditev na katerih se predstavljajo kmetje (kmečki praznik) in društva Občine Metlika, tekmovanja v oranju. Sredstva se dodeljujejo na osnovi letnega programa organizatorja izobraževanja, ki ga predloži v obravnavo upravi Občine Metlika.
6. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen ukrepa:
Sofinancira se kmetijska društva Občine Metlika, za izvedbo letnega programa delovanja društva (razstave, demonstracije, promocije, strokovne ekskurzije, skupni nastopi na trgu, sejmi, izdaji strokovnih biltenov in člankov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičena kmetijska društva in združenja, ki so registrirana in delujejo skladno z zakonom o društvih. Sofinanciranje programov poteka na osnovi javnega poziva k oddaji letnega poročila in plana dela za naslednje leto. Predlagane aktivnosti društva potrdi župan občine s sklepom.
7. Sofinanciranje analize zemlje in silaže
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje analize zemlje in silaže, na osnovi katere gnojimo z manjkajočimi hranili in tako ne obremenjujemo okolja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območju Občine Metlika pridobijo sredstva na osnovi računov za opravljeno analizo zemlje oziroma silaže. Subvencionira se do 50% od zneska računa.
8. Aktivnost meteorološke službe
Namen:
Sredstva so namenjena za kritje stroškov poročanja iz meteorološke postaje v Metliki.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se odobrijo na osnovi stroškov pri spremljanju in delovanju meteorološke službe in se dodeli na osnovi pogodbe med izvajalcem in občino.
9. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
Namen:
Sredstva se namenjajo za kritje stroškov, ki nastanejo pri testiranju škropilnic in pršilnikov. Za lastne potrebe je potrebno testiranje opravit vsake tri leta, za usluge del s kmetijskimi stroji pa vsako leto.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sofinanciranja so upravičeni upravičenci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Metlika. Sofinancira se do 50% od zneska računa
10. Sofinanciranje zavarovanja v kmetijstvu
Namen:
Sredstva se namenjajo za delno pokritje stroškov, ki nastanejo ob zavarovanju pridelave kmetijskih pridelkov in proizvodnih živali na kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev.
Do 30% pokritja stroškov pri zavarovalnih premijah so upravičeni občani Občine Metlika, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Zahtevku mora biti priloženo potrdilo o plačilu premije.
Kolektivno zavarovanje pa se podpre do 35% stroškov zavarovalne premije.
11. Pripravo in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje priprave in izvajanja projektov na področju kmetijstva (stari travniški nasadi, CRPOV, Vinska turistična cesta).
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se dodelijo na osnovi pogodbe sklenjene med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta na osnovi dokazil o izvajanju projekta. Višina sredstev se določi na osnovi programa in višine razpoložljivih sredstev za te namene.
12. Sofinanciranje prevoza vode za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov prevoza vode, na območja, ki niso preskrbljena s pitno vodo in v času suše za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sofinanciranja so upravičeni prebivalci s stalnim prebivališčem na območju Občine Metlika, kjer ni poskrbljeno s pitno vodo.
Ravno tako se subvencionira montaža dodatnega števca za vodo v hlevu v višini 10.000 SIT.
13. Sofinanciranje prevoza mleka
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov prevoza mleka na progah, ki niso rentabilne, vendar s tem zagotavljamo ohranjanje mlečne proizvodnje na teh območjih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sredstev so upravičeni kmetje iz naselij, kjer odvoz mleka ni rentabilen. Organizator prevoza pripravi izračun stroškov za ta področja, na osnovi tega se določi naknadno znesek subvencije.
14. Prestrukturiranje kmetij iz mlečne proizvodnje v rejo krav dojilj na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji – kraško in gorsko višinsko območje in vas Radoviči in podpora pitalcem govedi za vsa območja
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena kmetijam, ki so se do sedaj ukvarjale z mlečno proizvodnjo in se bodo usmerile v rejo krav dojilj in kmetijam, ki pitajo goveda.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Kmetija ne sme oddajat mleka, krave mora imet registrirane kot krave dojilje, minimalno dve kravi. Sredstva se bodo dodelila na kmetijo, odvisno od števila vlog. Za pitalce govedi bodo pogoji določeni v javnem razpisu.
15. Urejanje kmetijskih zemljišč in urejanje kmetijske infrastrukture
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo posodobitev zemljišč za lažjo obdelavo tal, za odstranitev kamenja, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče.
Po sklepu župana se sredstva namenjajo za agromelioracije in komasacije in urejanju kmetijske infrastrukture, ureditev poljskih poti.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za sofinanciranje izvedbe mini agromelioracij lahko pridobijo lastniki ali najemniki kmetijskih površin občine Metlika z zahtevkom na osnovi javnega razpisa. Minimalna površina za katero lahko upravičenec uveljavlja sredstva je 0,50 ha. Zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti naložbe in zemljiškoknjižni izpisek površine na kateri se dela izvajajo. Sofinancira se 60.000 SIT/ha kmetijskih zemljišč opravljenih mini melioracij.
Sredstva namenjena za nabavo gramoza za poljske poti se razporedi glede na potrebe po posameznih krajevnih skupnostih. Gramoz se dodeli na osnovi pisne vloge posamezne krajevne skupnosti.
16. Urejanje katastra kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Spodbuditi urejanje katastra kmetijskih zemljišč v skladu z dejanskim stanjem – dejanska raba zemljišč (sprememba iz travnika v njivo ali vinograd). Subvencionira se do 50% stroškov pri urejanju spremembe vrste rabe zemljišč.
Pogoji:
Prosilec vloži vlogo na občino, kateri priloži kopijo odločbe o določitvi nove rabe kmetijskih zemljišč in original računa izdan s strani geodetske uprave ali od njih pooblaščene osebe.
17. Združevanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo rabo za kmetijske namene.
Pogoji:
Prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Metlika, kateri je potrebno priložiti kopijo overjene pogodbe, kopijo potrjenega predloga za vpis v zemljiško knjigo in original računa.
Regresira se do 50% notarskih stroškov in stroškov za vpis v zemljiško knjigo.
9. člen
Del sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva lahko občinski svet na predlog odbora za kmetijstvo nameni za druge namene, ki niso določene s tem pravilnikom.
10. člen
V primeru ostanka predvidenih sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja se le-ta prerazporedi v druge namene na predlog odbora za kmetijstvo.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
11. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja odbor za kmetijstvo.
Nenamensko porabljena sredstva in druge nepravilnosti pri porabi sredstev je dolžan upravičenec povrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odobritve sredstev do dneva vračila sredstev.
V. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
13. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika, objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/99).
Št. 013-6/02
Metlika, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost