Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1746. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2001, stran 3591.

Na podlagi določb zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 56/98) 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in na podlagi statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00 in 1/01) je Občinski svet občine Mozirje na 26. seji dne 27. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2001 obsega:
----------------------------------------------------------------
A)   Bilanco prihodkov in odhodkov          v 000 SIT
I.   Skupaj prihodki                  616.515
II.  Skupaj odhodki                  607.069
III.  Proračunski presežek – primanjkljaj (I.–II.)    +9.446
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in 
    vračilo depozitov                  4.068
V.   Dana posojila                      –
VI.  Skupni presežek – primanjkljaj (IV.–V.)      +4.068
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna               32.000
VIII. Odplačilo dolga                  45.500
IX.  Neto zadolževanje (VII. – VIII.) – 13.500
X.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 
    (III. + IV. + IX.)                  +14
----------------------------------------------------------------
3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini 14 tisoč SIT, ki se prenese na splošni sklad za druge naložbe.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/02-01
Mozirje, dne 27. marca 2002.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

AAA Zlata odličnost