Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1696. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2001, stran 3528.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 20. in 21. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 30. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
                                 SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki               1.508,993.294,95
II.  Skupaj odhodki                1.535,608.889,65
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)        26,615.594,70
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vrač. danih posojil in 
    prodaja kapit. delež.              10,773.019,95
V.   Dana posojila in povečanje kapital. deležev         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in 
    sprem. kapital. deležev (IV.–V.)        10,773.019,95
VII.  Skupni primanjkljaj (I.+IV.)–(II.+V.)      15,842.574,75
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna             99,500.000,00
IX.  Odplačila dolga                 83,657.425,25
X.   Neto zadolževanje (VIII.–IX.)          15,842.574,75
XI.  Povečanje sredstev na računih (VII.–X.)           –
3. člen
Pregled in razpored prihodkov in odhodkov občine za leto 2001 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/2000
Črnomelj, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost