Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1682. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2001, stran 3513.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99 in 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 11. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Braslovče za leto 2001 z naslednjo vsebino:
                              v SIT
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki                    405,524.130,75
2. Odhodki                    392,469.531,59
3. Razlika (1–2)                  13,054.599,16
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev                 –
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
6. Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev (4–5)             –
III. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna                   –
8. Odplačilo dolga                       –
9. Neto zadolževanje (7–8)                   –
10. Sprememba stanja sredstev
na računu                     13,054.599,16
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-03/02
Braslovče, dne 11. aprila 2002.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost