Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1718. Program priprave ureditvenega načrta območja M 1 Pod Skalco, stran 3566.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 26. seji dne 13. 3. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta območja M 1 Pod Skalco
1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta območja M 1 Pod Skalco
Dolgoletna želja uporabnikov in lastnikov zemljišč v območju urejanja z oznako M 1 Pod Skalco je vodila Občinsko upravo občine Kamnik, da je v letu 1992 pristopila k pripravi ureditvenega načrta. Nekajletna usklajevanja interesov so se v letu 1996 zaključila z načelnim sporazumom vseh zainteresiranih, zato je v letu 1997 sledil sprejem osnutka odloka o ureditvenem načrtu M 1 Pod Skalco. Nadaljnja konkretizacija programov je pokazala potrebo po zaokrožitvi območja družbenih dejavnosti v povezavi s športnorekreativnimi programi zahodnega dela območja in ureditvi vodnogospodarske problematike urejanja vodotoka Nevljice.
Konkretno se program priprave nanaša na oblikovanje in verifikacijo dosedanjih izhodišč urejanja območja z dopolnitvijo obsega družbenih dejavnosti in urejanja vodotoka ter določitev sodelujočih organov, organizacij in skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega izvedbenega načrta.
V skladu z načrtovanjem razvoja območja in veljavnimi planskimi akti občine se določajo naslednje prevladujoče funkcije območja, ki hkrati predstavljajo zaokrožene funkcionalne sklope:
– rekreacijski predel ob Nevljici s kampom in oskrbnim centrom,
– športno-rekreacijski kompleks med cesto v Tuhinjsko dolino in Nevljico z osrednjim mestnim bazenom in igrišči,
– funkcionalni kompleks Doma starejših občanov s predvideno širitvijo območja varstva starejših, varovanimi stanovanji v samostojnih bivalnih enotah in ustreznimi parkovno-parkirnimi površinami,
– osrednji športno-rekreativni in turistični predel z večnamenskimi objekti in ustreznim številom parkirnih mest.
2. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta območja M 1 Pod Skalco in način pridobitve strokovnih rešitev
Za organizacijo priprave prostorskega izvedbenega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik. Variantne strokovne rešitve se glede na obseg dosedanjih gradiv, usklajevanj in javne razgrnitev ne izdelajo. Izvajalec je izbran na podlagi zbiranja ponudb in dosedanjih aktivnosti na pripravi strokovnih rešitev.
Sredstva za izdelavo ureditvenega načrta se zagotovijo s strani zainteresiranih naročnikov.
3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki oblikujejo pogoje in izdajo soglasje na predlog ureditvenega načrta M 1 Pod Skalco so:
– Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, Kamnik,
– Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, Kamnik,
– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske javne službe, Glavni trg 24, Kamnik,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, izpostava Kamnik, Maistrova 16, Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Slovenčeva c. 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Adriaplin, Zarja Kovis d.o.o., Molkova pot 5, Kamnik,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, izpostava Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, Kamnik,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, Kamnik,
– Zavod za varstvo narave RS, Območna enota Kranj, Tomšičeva ul. 9, Kranj,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, Ljubljana.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo podati svoje pogoje za pripravo predloga ter svoja soglasja oziroma mnenja na dopolnjen predlog ureditvenega načrta v tridesetih dneh od prejema zahteve.
4. člen
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
Za območje M1 Pod Skalco so že bile izdelane posebne strokovne podlage, ki se uporabljajo kot del širših strokovnih podlag. Prav tako se kot bistveni del strokovnih podlag upošteva tudi do sedaj izdelana gradiva osnutka ureditvenega načrta iz leta 1992 z ustreznimi dopolnitvami.
Nadalje se pri pripravi ureditvenega načrta upošteva še:
– razpoložljive podatke elaborata za identifikacijo posestnega stanja in podatke o obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih objektih in napravah,
– razpoložljive podatke iz obstoječih geotehničnih poročil o raziskavah tal na podtalnici,
– tehnične normative za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin,
– pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa (Uradni list RS, št. 6/99).
5. člen
Določitev vsebine, obsega ter predmeta ureditvenega načrta območja M 1 Pod Skalco
Vsebina, obseg in predmet ureditvenega načrta so vezani na finalizacijo in dopolnitev izdelanih strokovnih gradiv, ki so doživela vrsto usklajevanj na nivojih zainteresiranih uporabnikov prostora in lastnikov zemljišč, pristojnih strokovnih službah občine in pristojnih organih, organizacijah in skupnostih, ki so vključeni kot soglasjedajalci.
Ureditveni načrt ureja obravnavan prostor tako, da je upoštevana zasnova prepleta vseh obstoječih funkcij ter vkomponiranje novih posegov tako, da dopolnjujejo obstoječe dejavnosti ter smiselno izrabljajo obstoječ prostor. Tako se določa vzhodni vhod v mesto kot območje rekreacije na prostem z igrišči za tenis, kampom ob reki, vezanim na ribolov in rekreacijo ob vodi, vse skupaj pa je osredotočeno okrog servisno-hotelskega objekta ob bazenu. Objekt združuje interese večine uporabnikov med reko in cesto saj je določen kot miniaturno oskrbno središče za kamp, manjši privatni pension, garderobe s tuši in sanitarijami za kopališče, kamp in igralce na bližnjih igriščih. Ob objektu je določeno tudi osrednje parkirišče vseh uporabnikov športnega parka, kampa in gostišč.
Obstoječi športni park s tenis igrišči, igrišči za odbojko in osrednjim mestnim odprtim bazenom je potrebno zaokrožiti s kvalitetnim iztekom proti zahodu in v funkciji aktiviranja obvodnega sveta urediti z obojestransko sprehajalno potjo ob vodi, in sicer od kampa do betonskega mostu na levem bregu oziroma od betonskega mostu do Nevelj na desnem bregu reke. Sprehajališče je potrebno prečno povezati z leseno pešaško potjo, ki omogoča dostop obiskovalcem levega bregu preko vzpetine na severu z Drnovškove poti in Prašnikarjevega drevoreda. S tem se vzpostavi neposredna povezava osrednjega športnega stadiona v Mekinjah z vzponom na Stari grad.
Na desnem bregu reke se določa združevanje več programov; bistven je osni poudarek v smeri S–J od reke preko vstopnih talnih ureditev do osrednjega večnamenskega objekta, ki predstavlja fokus dogajanja. Objekt je položen v polkrožno kotlino in namenjen funkciji večnamenskega turistično in športno-rekreativnega središča. Severno za njim se določa oblikovanje sklopov varovanih stanovanj kot dopolnitev obstoječih programov družbenih dejavnosti doma starejših občanov.
Območju doma starejših občanov se v urbanističnem smislu določa funkcionalna in estetska dopolnitev z dozidavo obstoječega objekta v jugozahodnem delu; prizidek se v delu lahko poveže s sklopi varovanih stanovanj.
Zaključek Drnovškove poti se na prostih površinah dopolni s sklopom atrijskih objektov, namenjenih vključevanju v aranžma ponudbe bivanja doma starejših občanov oziroma varovanih stanovanj.
6. člen
Določitev rokov priprave in sprejemanja ureditvenega načrta M 1 Pod Skalco
S tem programom se določajo naslednji okvirni roki:
– pridobitev pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti v marcu 2002,
– izdelava predloga ureditvenega načrta za javno razgrnitev in javno obravnavo v aprilu 2002,
– javna razgrnitev in javna obravnava v aprilu in maju 2002,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave v maju 2002,
– obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave v juniju 2002,
– pridobivanje soglasij v juliju in avgustu 2002,
– obravnava in sprejem ureditvenega načrta v septembru 2002 in
– priprava končnega elaborata in objava odloka v Uradnem listu RS v septembru 2002.
7. člen
Določitev objave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-2/02
Kamnik, dne 13. marca 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost