Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1724. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Kočevje, stran 3571.

Na podlagi 21. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) in 74. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje na 28. redni seji dne 25. 3. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet pravilnika za sofinanciranje programov na področju kmetijstva je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja Občina Kočevje za uresničevanje javnega interesa na področju kmetijstva.
2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Kočevje določa pogoje, merila in postopke za izvajanje, vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Kočevje, v okviru vsakoletno določenih sredstev sprejetega občinskega proračuna.
3. člen
Sredstva se bodo delila iz dveh naslovov.
Prvo področje je področje izobraževanja, kjer bodo imeli pravico za pridobitev sredstev za letne programe kmetijske dejavnosti zavodi, zadruge in društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
Drugo področje je področje neposrednega sofinanciranja projektov kmetijske dejavnosti, kjer bodo imeli pravico za pridobitev sredstev kmetje, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
– imajo potrdilo Upravne enote Kočevje o statusu kmeta, ki ne sme biti starejše od treh mesecev.
4. člen
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
5. člen
Predmet javnega razpisa, objavljenega v lokalnih medijih, so programi, ki sodijo med kmetijske dejavnosti, in sicer za naslednje namene:
Področje izobraževanja:
– organiziranje in izvedba predavanj, seminarjev in delavnic s področja kmetijstva za kmete s področja Občine Kočevje (brezplačno oziroma ob manjši kotizaciji kot za ostale udeležence),
– sodelovanje in promocija pridelkov s področja Občine Kočevje na sejmih, razstavah in drugih predstavitvah.
Področje neposrednega sofinanciranja projektov:
– male agromelioracije (1 ha),
– dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– investicijski projekti oziroma priprava investicijske dokumentacije manjše vrednosti za osnovno dejavnost (do 500.000 SIT),
– ograjevanje kmetijskih površin kot dodatna zaščita pred divjadjo (do 2 ha),
– komasacije,
– ekološko kmetovanje.
Predmet javnega razpisa se ne nanaša na stalne neprogramske stroške zavodov in drugih prosilcev za sofinanciranje programov na področju kmetijstva. Programi, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika.
Organizacija ali kmet, ki je pridobil sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih občinskih ali državnih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme organizacija ali kmet, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa kandidirati z istim programom za druga sredstva iz proračuna Občine Kočevje.
Vsaka organizacija in vsak kmet, ki je pridobil enkrat sredstva za določen projekt oziroma program, ne more ponovno kandidirati za sredstva iz naslova tega razpisa za isti projekt oziroma program.
6. člen
Sredstva se bodo razdelila na podlagi sprejetih meril za vrednotenje programov na področju kmetijstva. Merila so sestavni del pravilnika in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z višino proračunskih sredstev.
Ena tretjina višine sredstev, določene z občinskim proračunom, se bo uporabila za področje izobraževanja, dve tretjini sredstev pa se bo uporabilo za področje neposrednega sofinanciranja projektov kmetijske dejavnosti.
V primeru, da za posamezno področje do 1. 9. v letu občina ne pridobi zadostnega števila vlog, se sredstva enega področja lahko porabijo na drugem področju.
Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
7. člen
Za pripravo predloga razpisa, izvedbo razpisa, vrednotenje programov po merilih in kriterijih in izbiro ovrednotenih programov za sofinanciranje je pristojna komisija, ki jo imenuje župan Občine Kočevje.
Osnova za pridobitev sredstev je pravnomočni sklep o dodelitvi sredstev in sklenitev pogodbe.
8. člen
Strokovni delavec občinske uprave za področje kmetijstva je tudi skrbnik pogodbe in spremlja izvrševanje stikov z izvajalci ter zaključnih poročil o potekanju in rezultatih projektov in programov.
Odobrena sredstva se nakažejo prosilcu v roku 30 dni po podpisu pogodbe, kot akontacija v višini 50% odobrenih sredstev. Poročila pošiljajo občini izvajalci skladno z določili v pogodbi.
V primeru, da upravičenec ne izpolni meril in ne dokaže stroškov, se mu pri poračunu akontacije število točk sorazmerno zniža z doseženim obsegom dejavnosti, večji obseg pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka.
Izhodiščna osnova za sofinanciranje je največ 50% celotne vrednosti programa oziroma projekta.
Če do 31. 10. niso porabljena vsa sredstva na osnovi tega izhodišča, lahko ob izkazanih višjih stroških, občina proporcionalno razdeli ostanek sredstev na program do višine stroškov.
9. člen
Če občina ugotovi, da izvajalec ne izvršuje pogodbe mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev in z njim ne sklepa novih pogodb.
Če izvajalec sredstev ni porabil namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko uporabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila prvega in drugega odstavka, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu občine.
10. člen
Izvajalci morajo podati svoje programe v skladu z razpisnimi pogoji, na predpisanih razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva razpis.
Merila so priloga tega pravilnika in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z višino odobrenih proračunskih sredstev za tekoče leto.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-2/02-135
Kočevje, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost