Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1758. Spremembe in dopolnitve tržnega reda tržnice v Rogaški Slatini, stran 3603.

V skladu z 28. in 29. členom pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93) in na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 27. 3. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E T R Ž N E G A R E D A
tržnice v Rogaški Slatini
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in dopolnjuje Tržni red tržnice v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 61/01, v nadaljevanju: Tržni red).
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»Javna tržnica na odprtem prostoru pred objektom Kidričeva ulica 6, na parcelnih številkah 1150, 1146 in 1147, vse k. o. Rogaška Slatina, posluje v obdobju med 31. 3. in 31. 10. tekočega leta, vsako sredo in petek med 8. in 17. uro ter vsako soboto med 8. in 13. uro. Trgovanje se opravlja na petih premičnih stojnicah, ki so last upravljalca.«
3. člen
V 6. členu se drugi stavek spremeni tako, da glasi:
»Soglasje je veljavno za obdobje od 31. 3. do 31. 10. tekočega leta.«
4. člen
Črta se 9. člen in dosedanji 10. člen postane 9. in dosedanji 11. člen postane 10. člen.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0003-03/02
Rogaška Slatina, dne 9. aprila 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost