Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1701. Tržni red trga v Črnomlju, stran 3531.

V skladu 13. členom zakonom o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), 28. členom pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 in 57/93), 1. člena sklepa o ureditvi tržnice v Črnomlju (Uradni list RS, št. 101/01) in na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 30. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
T R Ž N I R E D
trga v Črnomlju
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem tržnim redom se določa upravljanje trga v Črnomlju, lokacija trga, obratovalni čas, dneve za prodajo, seznam in način prodaje blaga, s katerim se trguje, pravica do prodaje na trgu, vzdrževanje reda in čistoče ter nadzor nad poslovanjem in prometom blaga na trgu.
2. člen
Upravljalec trga je Občina Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), ki lahko s pogodbo upravljanje prenese na JP Komunala d.o.o., Črnomelj.
II. LOKACIJA TRGA
3. člen
Trg v Črnomlju se v skladu s sklepom o ureditvi tržnice v Črnomlju organizira na odprtem prostoru na platoju med cerkvijo sv. Petra in staro šolo ter cerkvijo sv. Petra in banko, parcelna številka 1126/4, k.o. Črnomelj.
Na platoju med cerkvijo sv. Petra in staro šolo trgujejo osebe iz 6. člena tržnega reda na stojnicah, ki so v lasti upravljalca, na platoju med cerkvijo sv. Petra in banko pa se, v skladu s 30. členom pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln, trguje iz potujočih prodajaln.
III. OBRATOVALNI ČAS
4. člen
Tržnica posluje vsako soboto med 7. in 13. uro. Časa poslovanja tržnice ni dovoljeno podaljševati. Če prodajalec ne zasede pogodbenega prodajnega mesta oziroma stojnice do 8. ure, lahko upravljalec na to prodajno mesto oziroma stojnico razporedi drugega prodajalca za tisti dan. V primeru, da ostane stojnica nezasedena do 9. ure jo upravljalec lahko odstrani.
IV. PRODAJA BLAGA
5. člen
Na trgu se trguje na drobno zlasti z naslednjim blagom: žita in mlevski izdelki; vrtnine; sadje in izdelki iz sadja; med in izdelki na bazi medu; zdravilna zelišča, alkoholne in brezalkoholne pijače; ostala živila rastlinskega izvora; cvetje; seme; sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin; in izdelki domače obrti.
Na trgu se trguje tudi z galanterijskim blagom za gospodinjstvo izdelanim iz različnih materialov; oblačili; perilom; posteljnino; toaletnim in kuhinjskim perilom; obutvijo in bižuterijo.
Alkoholne pijače se lahko prodajajo le v originalni, zaprti embalaži.
6. člen
Pravico do prodaje blaga v skladu s 5. členom tržnega reda na trgu v Črnomlju imajo trgovci, kmetovalci in drugi posamezniki.
Prednost pri prodaji blaga iz prvega odstavka 5. člena imajo kmetovalci in drugi posamezniki s stalnim prebivališčem in z lastnimi ali najetimi kmetijskimi zemljišči v Občini Črnomelj, ki imajo za prodajo svojega blaga potrdilo o lastni proizvodnji.
7. člen
Kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pri njih zaposleni delavci.
Za trgovce lahko prodajajo pri njih zaposleni delavci ali trgovci sami. Če prodajajo zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi pri trgovcu ali drugemu posamezniku, za katerega prodajajo.
8. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest in stojnic. Blago za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. Razstavljeno blago mora biti označeno s prodajno ceno.
9. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila, ki so v uporabi, morajo ustrezati zahtevam zakona o meroslovju in postavljena tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.
10. člen
Prodaja na trgu je možna na podlagi predhodno sklenjene pogodbe z upravljalcem tržnice. Prodajalci s sklenjeno pisno pogodbo za določeno časovno obdobje so stalni prodajalci, prodajalci z dnevno – ustno pogodbo pa občasni prodajalci. Občasni prodajalec se izkaže s potrdilom o plačilu pristojbine. Upravljalec in najemnik se s pogodbo dogovorita o plačilu rezervacije za najeto stojnico oziroma prodajni prostor in načinu plačila za koriščenje tržnega prostora ter ostalih medsebojnih pravicah in obveznostih. Pogodbe o najemu stojnice oziroma prodajnega mesta se praviloma sklepajo od 5. do 20. januarja za tekoče leto.
Upravljalec tržnice določi višino pristojbine oziroma zneska rezervacije za najeto stojnico oziroma prodajni prostor po predhodnem soglasju občinske uprave.
Stojnice oziroma prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljalec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov.
11. člen
Za prodajo na javni tržnici v Črnomlju se ne plačujejo komunalna taksa ali ostale predpisane dajatve s strani Občine Črnomelj.
V. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
12. člen
Prodajalci na trgu morajo biti zdravi in ne smejo imeti na nepokritih delih telesa bolezenske ali druge spremembe, ki vzbujajo pri kupcu odpor. Biti morajo starejši od 15 let.
13. člen
Prodajalci na tržnici so dolžni vzdrževati čistočo in higieno na stojnicah oziroma na celotnem tržnem prostoru. Po končanem tržnem dnevu morajo opraviti čiščenje stojnice in prostora okrog nje ter odpadke odložiti v kontejner za smeti.
Prodajalci odgovarjajo materialno tudi za morebitne poškodbe stojnic.
14. člen
Prodajalci na tržnici so poleg tega tržnega reda dolžni spoštovati tudi ostale zakonske pogoje za prodajo, če so le-ti določeni posebej za izdelke, ki so predmet prodaje.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za izvajanje tržnega reda na trgu je zadolžen upravljalec. Pristojni inšpekcijski organi pa nadzorujejo poslovanje in promet blaga na trgu po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec, kmetovalec, drugi posameznik oziroma gospodarska družba za katero se prodaja vrši.
16. člen
Upravljalec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda predvsem zaradi:
– neurejenosti na stojnici oziroma prodajnem prostoru (odmetavanje odpadkov ipd.),
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljalca,
– samovoljnega zasedanja stojnice oziroma prodajnega prostora,
– neplačevanja tržnih pristojbin in
– v drugih primerih, ki vplivajo na slab videz in urejenost tržnice oziroma pomenijo samovoljo in nespodobno ravnanje ter druge kršitve tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnicah.
17. člen
Prodajalci na trgu bodo v prehodnem, uvajalnem obdobju v letu 2002 oproščeni plačila pristojbine oziroma plačila rezervacije za najeto stojnico oziroma prodajni prostor.
18. člen
Ta tržni red začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 32100-31/96
Črnomelj, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost