Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1667. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine, stran 3458.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena in drugega odstavka 9. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– način usposabljanja in opravljanja izpita iz fitomedicine za predavatelje za usposabljanje prodajalcev fitofarmacevtskih sredstev ter izvajalcev varstva rastlin (v nadaljnjem besedilu: predavatelji fitomedicine) in za odgovorne osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: odgovorne osebe);
– način usposabljanja in opravljanja preverjanja znanja iz fitomedicine za delavce, ki izdajajo fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: prodajalci fitofarmacevtskih sredstev) in za izvajalce zdravstvenega varstva rastlin (v nadaljnjem besedilu: izvajalci varstva rastlin);
– vsebino usposabljanj iz fitomedicine;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanja iz fitomedicine;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji, ki izvajajo usposabljanje za predavatelje fitomedicine in odgovorne osebe (v nadaljnjem besedilu: predavatelji);
– druge zadeve, ki se nanašajo na usposabljanje iz fitomedicine.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. usposabljanje je program osnovnega in nadaljnjega usposabljanja iz fitomedicine za osebe, ki pri svojem delu ravnajo s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: FFS) oziroma se usposabljajo za predavatelja fitomedicine;
2. odgovorna oseba je delavec, ki za pravno ali fizično osebo opravlja promet s FFS;
3. prodajalec FFS je delavec, ki izdaja FFS in je v delovnem razmerju pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja promet s FFS;
4. izvajalci varstva rastlin so osebe, ki pri svojem delu neposredno ravnajo s FFS, in sicer so to lahko:
– tržni pridelovalci rastlin za prehrano ljudi in živali,
– tržni pridelovalci okrasnih rastlin in sadilnega materiala,
– delavci, ki zatirajo škodljive organizme na nekmetijskih površinah (železniški objekti, letališča, avtoceste ipd.),
– delavci, ki izvajajo dezinsekcijo, dezinfekcijo in deratizacijo z namenom varstva rastlin in rastlinskih proizvodov,
– delavci, ki dodelujejo in razkužujejo semenski in sadilni material,
– delavci pooblaščenih organizacij za redno pregledovanje naprav za nanašanje FFS,
– uporabniki naprav za nanašanje FFS, ki za druge izvajajo ukrepe zdravstvenega varstva rastlin, ki so lahko gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki in izvajalci medsosedske pomoči pri nanašanju FFS,
– delovodje, ki so odgovorni za izvajanje varstva rastlin,
– drugi izvajalci ukrepov zdravstvenega varstva rastlin;
5. tržni pridelovalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki daje svoje pridelke v promet.
II. VRSTE USPOSABLJANJ
3. člen
(usposabljanje predavateljev fitomedicine in odgovornih oseb)
Usposabljanje predavateljev fitomedicine in odgovornih oseb organizira izvajalec usposabljanja iz 5. člena tega pravilnika.
Osnovno usposabljanje predavateljev fitomedicine in odgovornih oseb sestavljata tečaj in ustni izpit. Tečaj traja najmanj 35 šolskih ur.
Na usposabljanje za predavatelja fitomedicine se lahko prijavi le kandidat, ki ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe kmetijskega univerzitetnega programa rastlinske smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja zdravstvenega varstva rastlin.
Na usposabljanje za odgovorno osebo se lahko prijavi le kandidat, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe za odgovorne osebe v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi.
Izpit iz fitomedicine (v nadaljnjem besedilu: izpit) kandidat opravlja pred izpitno komisijo, ki jo imenuje izvajalec usposabljanja. Po uspešno opravljenem izpitu kandidat prejme potrdilo z veljavnostjo treh let.
Predavatelju fitomedicine se potrdilo podaljša za tri leta, če se pred potekom njegove veljavnosti udeleži tečaja iz drugega odstavka tega člena oziroma drugega odstavka 4. člena tega pravilnika in enodnevnega obnovitvenega tečaja o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika ter hkrati predloži dokazila o predavanjih na najmanj treh tečajih v obdobju teh treh let. Iz opravičljivih razlogov (npr. porodniški dopust, služenje vojaškega roka, več kot tridesetdnevni bolniški stalež) se lahko predavatelj udeleži enodnevnega obnovitvenega tečaja iz vsebin iz 8. člena tega pravilnika v enem letu po poteku veljavnosti potrdila.
Odgovorni osebi se veljavnost potrdila podaljša za tri leta, če se pred potekom njegove veljavnosti udeleži enodnevnega obnovitvenega tečaja o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika. Iz opravičljivih razlogov (npr. porodniški dopust, služenje vojaškega roka, več kot tridesetdnevni bolniški stalež) se lahko odgovorna oseba udeleži enodnevnega obnovitvenega tečaja o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika v enem letu po poteku veljavnosti potrdila.
Če predavatelj fitomedicine oziroma odgovorna oseba zamudi rok za podaljšanje veljavnosti potrdila iz šestega odstavka tega člena oziroma iz prejšnjega odstavka se mora ponovno udeležiti osnovnega usposabljanja iz drugega odstavka tega člena.
4. člen
(usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin)
Usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin organizira izvajalec usposabljanja iz 5. člena tega pravilnika.
Osnovno usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin sestavljata tečaj in pisno preverjanje znanja iz fitomedicine (v nadaljnjem besedilu: preverjanje znanja). Tečaj traja najmanj 20 šolskih ur za prodajalce FFS oziroma 15 šolskih ur za izvajalce varstva rastlin. Udeležba na tečaju za prodajalce FFS in izvajalce varstva rastlin je obvezna.
Na usposabljanje za prodajalce FFS se lahko prijavi le kandidat, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe za prodajalca FFS v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi.
Prodajalcem FFS se veljavnost potrdila podaljša za tri leta, če se pred potekom njegove veljavnosti udeleži enodnevnega obnovitvenega tečaja o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika. Iz opravičljivih razlogov (npr. porodniški dopust, služenje vojaškega roka, več kot tridesetdnevni bolniški stalež) se lahko prodajalec FFS udeleži enodnevnega obnovitvenega tečaja o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika v enem letu po poteku veljavnosti potrdila.
Izvajalcem varstva rastlin se veljavnost potrdila podaljša za tri leta, če se pred potekom njegove veljavnosti udeleži enodnevnega obnovitvenega tečaja o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika ali najmanj enega predavanja s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki ga organizira izvajalec usposabljanja iz 5. člena tega pravilnika.
Če prodajalec FFS oziroma izvajalec varstva rastlin zamudi rok za podaljšanje veljavnosti potrdila iz četrtega odstavka tega člena oziroma iz prejšnjega odstavka, se mora ponovno udeležiti osnovnega usposabljanja iz drugega odstavka tega člena.
III. IZVAJALCI USPOSABLJANJA
5. člen
(pogoji za izvajalce usposabljanja)
Izvajalci usposabljanja predavateljev fitomedicine, odgovornih oseb, prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin (v nadaljnjem besedilu: izvajalci usposabljanja) so pooblaščene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zagotovijo predavatelje, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega pravilnika,
2. so registrirane za dejavnost izobraževanja,
3. zagotovijo ustrezne tehnične in učne pripomočke za izvedbo usposabljanja,
4. zagotovijo ustrezne prostore in opremo za teoretično in praktično izvedbo usposabljanja,
5. zagotovijo gradivo iz 10. člena tega pravilnika,
6. zagotovijo seznam izpitnih vprašanj za preverjanje znanja iz fitomedicine, glede na strokovne vsebine,
7. predložijo druge informacije, ki zagotavljajo kakovostno izvedbo usposabljanja,
8. razpišejo najmanj eno usposabljanje letno.
6. člen
(pogoji za predavatelje in predavatelje fitomedicine)
Predavatelji morajo biti strokovnjaki iz fitomedicine in jih imenuje Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj VIII. stopnjo izobrazbe ustreznega univerzitetnega programa; ustreznost programa določi uprava,
– imajo priporočila oziroma poročila o izvedbi podobnih usposabljanj,
– so objavljali strokovne vsebine s področja fitomedicine v zadnjih petih letih,
– podpišejo soglasje o sodelovanju v programu usposabljanja.
Predavatelji fitomedicine morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo najmanj VII. stopnjo izobrazbe kmetijskega univerzitetnega programa rastlinske smeri,
– predložijo dokazilo o sodelovanju pri izvedbi najmanj treh tečajev o usposabljanju v treh letih,
– imajo opravljen izpit ter veljavno potrdilo za predavatelja fitomedicine.
7. člen
(pooblaščeni izvajalci usposabljanja)
Vlogo s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena tega pravilnika izvajalec usposabljanja vloži na upravo. Izvajalec usposabljanja se prijavi za izvajanje usposabljanja za posamezno skupino tečajnikov, več skupin ali vseh skupin izvajalcev varstva rastlin iz 4. točke 2. člena tega pravilnika.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje strokovno skupino za permanentno usposabljanje s področja varstva rastlin (v nadaljnjem besedilu: strokovna skupina).
Uprava v sodelovanju s člani strokovne skupine pregleda prispele prijave iz prvega odstavka tega člena in potrdi njihovo ustreznost.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo pooblasti izvajalce usposabljanja, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. in 6. člena tega pravilnika, direktor uprave pa z njimi sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojna razmerja.
Predavatelj ne more izvajati usposabljanja samo za delavce organizacije, v kateri je zaposlen.
Nadaljnja usposabljanja lahko organizirajo izvajalci usposabljanja v skladu z določbami tega pravilnika.
IV. POTEK USPOSABLJANJA
8. člen
(vsebina usposabljanja)
Vsebina osnovnega oziroma nadaljnjega usposabljanja obsega teoretični oziroma praktični del.
Vsebina osnovnega usposabljanja obsega znanja o:
– zdravstvenem varstvu rastlin,
– FFS in varnem ravnanju z njimi,
– postopkih priprave in nanašanja FFS ter ravnanju z napravami za nanašanje FFS,
– integriranem varstvu rastlin,
– predpisih s področja FFS.
Vsebina nadaljnjega usposabljanja obsega:
– obnovitev znanj iz osnovnega usposabljanja,
– novosti in specialistična znanja s področja zdravstvenega varstva rastlin, FFS, varstva pri delu, zakonodaje in drugih področij, pomembnih za posamezno skupino slušateljev.
Uprava s strokovno skupino določi število ur, podrobnejši program, obvezne vsebine usposabljanja predavateljev fitomedicine, odgovornih oseb, prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin, ki so usklajene z njihovimi deli in nalogami ter v skladu z določbami tega pravilnika, način poteka usposabljanja, najvišjo dovoljeno ceno usposabljanja na udeleženca in ceno podaljšanja v skladu z namenom usposabljanja.
9. člen
(gradivo za usposabljanja)
Uprava v sodelovanju s strokovno skupino za vsebine iz prejšnjega člena določi enotno gradivo za usposabljanje predavateljev, odgovornih oseb, prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin.
10. člen
(obveščanje)
Izvajalec usposabljanja mora obvestiti zainteresirano javnost o organiziranih usposabljanjih.
Najmanj 30 dni pred vsako izvedbo osnovnega in nadaljnjega usposabljanja mora izvajalec predhodno obvestiti upravo o času in kraju usposabljanja, imenih predavateljev, stopnji usposabljanja in ceni usposabljanja na posameznega tečajnika.
11. člen
(prijava na usposabljanje)
Kandidati se za osnovno usposabljanje iz fitomedicine ter izpit oziroma preverjanje znanja prijavijo pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanja.
Kandidat za predavatelja fitomedicine, odgovorno osebo, prodajalca FFS oziroma izvajalca varstva rastlin se prijavi s prijavnico, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, ter ji priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. oziroma 4. člena tega pravilnika.
Če je prijava na usposabljanje iz prejšnjega odstavka nepopolna, jo mora kandidat v roku 7 dni od dne, ko je izvajalec usposabljanja od njega to zahteval, dopolniti, sicer se šteje, da prijave ni bilo.
12. člen
(izpit za predavatelje fitomedicine in odgovorne osebe)
Po zaključenem tečaju za predavatelje fitomedicine in odgovorne osebe se razpišejo najmanj trije izpitni roki. Prvi izpitni rok mora biti razpisan najpozneje 60 dni po zaključenem tečaju. Če v tekočem letu osnovno usposabljanje ni organizirano, se izpitni rok za udeležence že izvedenih tečajev razpiše najmanj enkrat letno oziroma po potrebi. Način pristopa k izpitu določi izvajalec usposabljanja.
Izvajalec usposabljanja ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu v skladu s 3. členom tega pravilnika.
Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita, za katerega se je prijavil, se šteje, da ga ni opravil. Od primera do primera o opravičenosti razloga presoja izvajalec usposabljanja.
Izpit se opravlja ustno, iz vsebin iz 8. člena tega pravilnika.
Izvajalec usposabljanja, ki organizira izpit, imenuje izpitno komisijo.
Člane izpitne komisije se imenuje za vsak izpitni rok posebej izmed predavateljev, ki so predavali na usposabljanju. Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsak član komisije preverja znanje z različnih področij.
Izid izpita se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Če kandidat ustnega izpita ni opravil v treh rokih, ga lahko opravlja znova proti plačilu.
Pri opravljanju izpita mora izpitna komisija voditi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati najmanj podatke iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika.
13. člen
(pisno preverjanje znanja za prodajalce FFS in izvajalce varstva rastlin)
Po zaključenem osnovnem usposabljanju se razpišejo najmanj trije roki pisnega preverjanja znanja. Prvi rok mora biti razpisan najpozneje 30 dni po zaključenem osnovnem usposabljanju. Če v tekočem letu osnovno usposabljanje ni organizirano, se rok za udeležence že izvedenih tečajev razpiše najmanj enkrat letno oziroma po potrebi. Način pristopa k preverjanju znanja določi izvajalec usposabljanja.
Izvajalec usposabljanja ugotovi ali kandidat izpolnjuje pogoje za pristop k preverjanju znanja v skladu s 4. členom tega pravilnika.
Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k preverjanju znanja, za katerega se je prijavil, se šteje, da ga ni opravil. Od primera do primera o opravičenosti razloga presoja izvajalec usposabljanja.
Če kandidat preverjanja znanja, o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika, ni opravil v rokih iz prvega odstavka tega člena, ga lahko proti plačilu opravlja znova.
Pisno preverjanje znanja o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika opravijo prodajalci FFS ter izvajalci varstva rastlin pri izvajalcu usposabljanja, pri katerem so opravili osnovno usposabljanje.
14. člen
(potrdila o opravljenem izpitu oziroma preverjanju znanja)
Predavatelji fitomedicine, odgovorne osebe, prodajalci FFS in izvajalci varstva rastlin prejmejo po uspešno opravljenem izpitu oziroma preverjanju znanja potrdilo.
Odgovorne osebe iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki nimajo ustrezne kmetijske izobrazbe, prejmejo po uspešno opravljenem izpitu potrdilo, v katerega se vpiše zaznamek, da velja to potrdilo samo za zastopstvo brez fizične prodaje FFS.
Izvajalci varstva rastlin, ki imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe kmetijstva – rastlinske smeri, lahko pridobijo pri izvajalcih usposabljanja potrdilo brez opravljanja osnovnega usposabljanja na podlagi pisne prošnje, dokazila o izobrazbi in dokazila o plačani pristojbini.
Potrdilo velja 3 leta od njegove izdaje in se podaljša, če kandidat izpolnjuje pogoje iz 3. oziroma 4. člena tega pravilnika.
Potrdilo ima obliko izkaznice, ki je določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Uprava založi in razdeli izvajalcem usposabljanja potrdila iz prejšnjega odstavka.
Potrdilo izda izvajalec osnovnega usposabljanja, pri katerem je udeleženec opravljal izpit oziroma preverjanje znanja. Kandidat lahko veljavnost potrdila podaljša pri kateremkoli izvajalcu usposabljanja, ki je pooblaščen za izvajanje usposabljanj enake stopnje.
Potrdilo, ki je bilo izdano za višjo stopnjo usposabljanja se šteje za potrdilo, ki je bilo izdano za nižjo stopnjo usposabljanja. Stopnje usposabljanja od višje proti nižji si sledijo v naslednjem vrstnem redu: usposabljanje za predavatelje fitomedicine, usposabljanje za odgovorne osebe, usposabljanje za prodajalce FFS, usposabljanje za izvajalce varstva rastlin.
15. člen
(evidence o opravljenih izpitih in preverjanjih znanja)
Evidence o opravljenih izpitih ter preverjanjih znanja vodijo izvajalci usposabljanja.
Opravljeni izpiti oziroma preverjanja znanja se vpišejo v evidenco o opravljenih izpitih oziroma preverjanjih znanja, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika ter vsebuje zaporedno številko, ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ter občino, stopnjo in vrsto izobrazbe, datum in kraj zaključka šolanja, številko izdanega potrdila, vrsto tečaja, datum opravljanja izpita oziroma preverjanja znanja, rezultat izpita oziroma preverjanja znanja, številka potrdila, datum vpisa v seznam ter ime, priimek in podpis vpisnika podatkov. Evidenca se lahko vodi tudi v elektronski obliki, ki mora vsebovati enake podatke kot evidenca o opravljenih izpitih oziroma preverjanjih znanja.
Izvajalec usposabljanja mora upravi sproti posredovati podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka.
Izvajalec usposabljanja mora voditi evidenco o tečajnikih tudi za nadaljnja usposabljanja, ki obsega najmanj podatke o številki potrdila, imenu in priimku tečajnika.
Izvajalec usposabljanja mora zapisnike o izpitih iz osmega odstavka 12. člena tega pravilnika in pisna preverjanja znanja iz petega odstavka 13. člena tega pravilnika hraniti najmanj 5 let.
16. člen
(letna poročila o poteku usposabljanja)
Izvajalci usposabljanj morajo najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto predložiti upravi letno poročilo o poteku osnovnih in nadaljnjih usposabljanj za predavatelje fitomedicine, odgovorne osebe, prodajalce FFS in izvajalce varstva rastlin in predviden program usposabljanj za tekoče leto.
Letno poročilo o poteku osnovnih usposabljanj mora vsebovati najmanj podatke o številu, izobrazbi in občini stalnega prebivališča kandidatov ter podatek o pozitivno opravljenih izpitih oziroma preverjanjih znanja.
Letno poročilo o nadaljnjih usposabljanjih mora vsebovati najmanj podatke o številu izvedenih nadaljnjih usposabljanj oziroma predavanj ter številu slušateljev na posameznem usposabljanju oziroma predavanju.
17. člen
(vodenje registra)
Uprava vodi register:
1. predavateljev, ki so lahko tudi člani izpitne komisije,
2. predavateljev fitomedicine, ki so uspešno opravili izpit,
3. izvajalcev usposabljanj,
4. evidenc iz 15. člena tega pravilnika, razen evidenc o opravljenih preverjanjih znanja za izvajalce varstva rastlin, ki jih vodi le izvajalec usposabljanja.
18. člen
(stroški usposabljanja)
Stroške usposabljanja, izpita oziroma preverjanja znanja nosi za kandidata prijavitelj, po ceniku, ki ga določi izvajalec usposabljanja.
Cena osnovnega in nadaljnjega usposabljanja predavateljev fitomedicine, odgovornih oseb, prodajalcev FFS, izvajalcev varstva rastlin, izpita ter preverjanja znanja ne sme presegati najvišje dovoljene cene, ki jo v pogodbi z izvajalci usposabljanja določi uprava.
V ceno osnovnega usposabljanja predavateljev fitomedicine, odgovornih oseb in prodajalcev FFS je vključen strošek gradiva iz 10. člena tega pravilnika, katerega izdajo financira uprava in je na razpolago pri pogodbenem distributerju, in gradiva, ki ga pripravi izvajalec sam za izvedbo usposabljanja.
V ceno osnovnega usposabljanja izvajalcev varstva rastlin je vključen strošek gradiva iz 10. člena tega pravilnika, ki ga pripravi izvajalec sam za izvedbo usposabljanja. Gradivo, katerega izdajo financira uprava, zanje ni obvezno.
19. člen
(rok za opravljanje izpita in preverjanja znanja)
Odgovorne osebe in prodajalci FFS morajo opraviti izpit oziroma preverjanje znanja v dveh letih od dneva sklenitve delovnega razmerja za naloge odgovorne osebe oziroma prodajalca.
Izvajalci varstva rastlin morajo opraviti preverjanje znanja iz fitomedicine pred začetkom izvajanja dejavnosti oziroma opravljanjem del in nalog v zvezi z neposrednim ravnanjem s FFS.
20. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja kmetijski inšpektor v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(rok preverjanja znanja)
Prodajalci FFS in izvajalci varstva rastlin, ki na dan uveljavitve tega pravilnika že izvajajo dejavnost oziroma opravljajo dela in naloge v zvezi z neposrednim ravnanjem s FFS, morajo opraviti preverjanje znanja iz fitomedicine v dveh letih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
22. člen
(potrdilo)
Potrdilo, ki je bilo odgovornim osebam in predavateljem izdano na podlagi določb zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) se šteje za potrdilo o osnovnem usposabljanju, ki je določen s tem pravilnikom in velja do datuma navedenega v potrdilu.
Veljavnost potrdil o pridobitvi znanja iz varstva rastlin za prodajalce FFS in izvajalce varstva rastlin, izdanih na podlagi pravilnika o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva rastlin (Uradni list RS, št. 12/00, 1/01 in 11/01-ZFfS) se podaljša iz enega na tri leta.
Potrdila, ki so že natisnjena na obrazcih iz pravilnika o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva rastlin (Uradni list RS, št. 12/00, 1/01 in 11/01-ZFfS), se izdajajo do porabe zalog.
23. člen
(pogodbe)
Pogodbe iz četrtega odstavka 7. člena pravilnika o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva rastlin (Uradni list RS, št. 12/00, 1/01 in 11/01-ZFfS), ki so bile sklenjene med izvajalci usposabljanja in ministrom, prenehajo veljati v roku, ki je določen v teh pogodbah.
24. člen
(predpis, ki preneha veljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva rastlin (Uradni list RS, št. 12/00, 1/01 in 11/01-ZFfS).
25. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-3/2002
Ljubljana, dne 10. aprila 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost