Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1745. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2002, stran 3590.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 214/00 in 79/01), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 30. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mežica za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Mežica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------
                                 SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
    plan 2002
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           408.410
    Tekoči prihodki (70+71)               284.382
70   Davčni prihodki                   247.867
700  Davki na dohodek in dobiček             196.381
703  Davki na premoženje                  16.294
704  Domači davki na blago in storitve           35.192
706  Drugi davki                        –
71   Nedavčni prihodki                   36.515
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     22.000
711  Takse in pristojbine                  2.015
712  Denarne kazni                       –
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev         2.500
714  Drugi nedavčni prihodki                10.000
72   Kapitalski prihodki                  13.540
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         10.040
721  Prihodki od prodaje zalog                 –
722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
    nematerialnega premoženja               3.500
73   Prejete donacije                      –
730  Prejete donacije iz domačih virov             –
731  Prejete donacije iz tujine                 –
74   Transferni prihodki                 110.488
740  Transferni prihodki iz drugih 
    javnofinančnih institucij              110.488
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             417.010
40   Tekoči odhodki                    97.607
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim           21.890
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost       3.088
402  Izdatki za blago in storitve             70.829
403  Plačila domačih obresti                  –
409  Rezerve                        1.800
41   Tekoči transferi                   179.095
410  Subvencije                       4.090
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom       29.240
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   38.353
413  Drugi tekoči domači transferi            107.412
414  Tekoči transferi v tujino                 –
42   Investicijski odhodki                 94.408
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev          94.408
43   Investicijski transferi                45.900
430  Investicijski transferi                45.900
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (Proračunski primanjkljaj)               8.600
-------------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
                             plan 2002
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
    kapitalskih deležev (750+751+752)           8.600
75   Prejeta vračila danih posojil             8.600
750  Prejeta vračila danih posojil             8.600
751  Prodaja kapitalskih deležev                –
752  Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
    (440+441+442)
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
440  Dana posojila                       –
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe 
    kapitalskih deležev (IV.–V.)              8.600
-------------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
                             plan 2002
VII.  Zadolževanje (500)
50   Zadolževanje                        –
500  Domače zadolževanje                    –
VIII. Odplačila dolga (550)
55   Odplačilo dolga                      –
550  Odplačilo domačega dolga                  –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu 
    (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII.–VIII.–IX.)
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)
-------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet pooblasti župana, da v skladu z zakonom o javnih financah prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.
5. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi sredstev obvešča občinski svet.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, požar, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena. Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan.
8. člen
Župan lahko dolžniku dolg do višine 40.000 SIT odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine, v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov. Ne glede na navedeno v prvem odstavku tega člena, se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak, v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov, v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
10. člen
Zadolževanje Občine Mežica je možno na podlagi predhodnega soglasja ministra za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasje, so nični. Soglasje ministra za finance je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
11. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Občina mora dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve odplačati do 31. 12. proračunskega leta.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga, v tekočem proračunskem letu.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolževati, le s soglasjem ustanovitelja, pri čemer se izdana soglasja štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno se uporablja ta odlok in sklep župana.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 405-02-1/2002
Mežica, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost