Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1684. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, stran 3514.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 11. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko omrežje.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Braslovče in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1.  – za eno gospodinjstvo do povprečne
   porabe pitne vode 16m3/mesec           150.000 SIT
   – za vikend in zidanico do povprečne
   porabe pitne vode 16m3/mesec           150.000 SIT
   – za klet in samostojne garaže do povprečne
   porabe pitne vode 3m3/mesec            100.000 SIT
2.  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, 
   gostinstvo do povprečne porabe vode 3m3/mesec   150.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, 
   gostinstvo do povprečne porabe vode 6m3/mesec   200.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, 
   gostinstvo do povprečne porabe vode 9m3/mesec   250.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, 
   gostinstvo do povprečne porabe vode 12m3/mesec  300.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in 
   gostinstvo s porabo vode nad 12m3/mesec     300.000 SIT+
  za vsak m3 vode nad 12m3/mesec            8.500 SIT
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javne kanalizacije na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma, na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno kanalizacijsko omrežje, ki so ga v določenem deležu sofinancirali občani ali občina, mora od občine predložiti ustrezno soglasje za priklop in poravnati prispevek, naveden v 3. členu.
8. člen
Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v skladu z 3. členom, točka 2 tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9m3 pitne vode na mesec povprečno za eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljalcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljalec javne kanalizacije sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega sistema je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Braslovče glede na tehnične pogoje in presojo upravljalca javne kanalizacije. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javne kanalizacije pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javne kanalizacije. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti nova soglasja za priklop.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora pri upravljalcu javnega kanalizacijskega sistema pred priključitvijo na javni kanalizacijski sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo plača investitor na žiro račun upravljalca kanalizacije.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo so prihodek proračuna Občine Braslovče in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s pripadajočimi objekti na območju Občine Braslovče. Upravljalec javne kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo odvesti v proračun Občine Braslovče.
16. člen
V primeru, da bodoči uporabnik kanalizacije in čistilne naprave želi uveljavljati pravico do zmanjšanja prispevka, oziroma oprostitve plačila prispevka, mora za to predhodno pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Braslovče.
17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad RS, v Uradnem listu RS. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu RS.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05/01/02
Braslovče, dne 11. aprila 2002.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost