Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1711. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Grosuplje, stran 3559.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in 122. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne 13. 2. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Grosuplje
1. člen
Poslovnik Občinskega sveta občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 44/99) se spremeni in dopolni.
V tretjem odstavku 16. člena se besedilo »tajniku občine« nadomesti z besedilom »direktorju občinske uprave«.
2. člen
V 22. členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Gradivo za posamezno točko dnevnega reda pripravi ustrezna občinska strokovna služba. Vsebovati mora podatke o predlagatelju in sestavljeno iz: uvodne obrazložitve, v kateri je opisana ocena stanja in razlogi za sprejem, cilji, ki se želijo doseči, ter morebitna finančna sredstva, potrebna za uveljavitev predloga.«.
3. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon in statut določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih članov izrekla “ZA” njen sprejem.«.
4. člen
V 48. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Javno glasovanje se opravi z dvigom glasovalnih kartonov oziroma na drug primeren način.«.
5. člen
V tretjem odstavku 60. člena se število »15« nadomesti s številom »10«.
6. člen
V tretjem odstavku 61. člena se število »15« nadomesti s številom »10«.
7. člen
V tretjem odstavku 62. člena se število »15« nadomesti s številom »10«.
8. člen
V tretjem odstavku 63. člena se število »15« nadomesti s številom »10«.
9. člen
V prvem odstavku 64. člena se besedilo »Komisija za pripravo statuta in poslovnika« nadomesti z besedilom »Statutarnopravna komisija«.
10. člen
V 69. členu se v zadnjem stavku četrtega odstavka pred besedilom »glasov navzočih članov« doda beseda »opredeljenih«.
11. člen
V prvem odstavku 72. člena se beseda »statutu« nadomesti z besedo »poslovniku«.
12. člen
V prvem odstavku 80. člena se beseda »navzočih« nadomesti z besedo »opredeljenih«.
13. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnutek proračuna občine za naslednje proračunsko leto mora župan predložiti občinskemu svetu v sprejem najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.
Župan posreduje osnutek proračuna in izhodišča za sestavo proračuna članom delovnih teles 10 dni pred sklicem seje, vsem članom občinskega sveta pa skupaj s sklicem seje na kateri bo občinski svet opravil splošno razpravo o osnutku proračuna občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi osnutek proračuna občine. Predstavitev ni časovno omejena. Po predstavitvi je razprava o osnutku proračuna občine.
Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu svetu v sprejem najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.«.
14. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine, v skladu s statutom in poslovnikom občinskega sveta, ali da osnutek proračuna občine ne sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov osnutek proračuna občine.«.
15. člen
V 107. členu se za tretjim odstavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Občinski svet mora o predlogu novega sklepa odločati na prvi redni seji sveta.«.
16. člen
113. člen se črta.
17. člen
Dosedanji 114. člen postane 113. člen.
18. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13-11/95
Grosuplje, dne 13. februarja 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost