Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1686. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice, stran 3516.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/97, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 32. seji dne 25. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97), ki jih je izdelal projektivni biro Region d.o.o., Brežice, pod št. 2176/U2001 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na »del kareja C«.
Meja območja sprememb in dopolnitev poteka po naslednjih parcelah: 579/1, 580/1, 580/2, 582, 584, 585 k.o. Brežice.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove »del kareja C« – enote širšega mestnega jedra.
Za preostali del veljajo še naprej določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka.
Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se lahko smiselno uporabi določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.
3. člen
(spremembe in dopolnitve)
V 5. členu se doda alinea, ki glasi:
– v »delu kareja C« še podzemna garaža
V 6. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja C« so dopustni naslednji posegi v prostor:
– rušitev dvoriščnih objektov,
– adaptacija objekta CPB 24,
– izvedba novega objekta – dozidava ob objektu CPB 24 v prostoru dvorišča skupaj z izvedbo kletne etaže (podzemna garaža, pomožni prostori),
– ureditev pločnika ob Ulici stare pravde,
– ureditev, ozelenitev, tlakovanje dvorišča,
– ureditev dostopov do objekta,
– ureditev komunalne in elektroenergetske infrastrukture.
V 7. členu se pri prvi alinei tekst dopolni:
v »delu kareja C« podzemna garaža.
V tretji alinei se dopolni tekst: v »delu kareja C« centralne, poslovne dejavnosti, servisno – uslužne dejavnosti, stanovanja.
V 47. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja C« se urejajo zelene površine, in sicer obcestna ozelenitev Ulice stare pravde in parkovna ureditev dvorišča.
Črta se tekst 67. člena in nadomesti z novim tekstom, ki glasi:
Obstoječi objekt na CPB 24 je potrebno adaptirati oziroma sanirati v nadstropju in podstrešju. Z adaptacijo je potrebno zadovoljiti zakonske zahteve glede potresne in požarne varnosti in zahteve glede izboljšanja delovnih pogojev. Adaptacija objekta obsega:
– preureditev prostorov v nadstropju in podstrešju za namen centralne, poslovne dejavnosti,
– sanacijo starih poškodb oziroma razpok in v ta namen uporabiti kvalitetne materiale,
– izolacijo fasade z izvedbo novih finalnih slojev, zamenjava stavbnega pohištva (kjer je to potrebno),
– izolacijo strešne konstrukcije in zamenjavo kritine (kjer je to potrebno).
Objekt na CPB 24 se dozida. Dozidava se funkcionalno poveže z obstoječim objektom v nivoju nadstropja in podstrešja.
Dozidani objekt formira notranje dvorišče, ima simetrično tlorisno zasnovo sestavljeno iz osnovnih in povezovalnih krakov.
Notranje dvorišče, ki ga je možno nadkriti s stekleno streho je sestavni del objekta in je forma, ki sodi v novo nastali ambient, saj je zamišljen kot urejen, tlakovan in ozelenjen prostor namenjen tako zaposlenim kot obiskovalcem. V notranjem dvorišču so organizirani peš vhodi v objekt in peš izhod iz podzemne garaže.
– horizontalni gabarit – 50,6 x 25,5 m (±10% proti dvorišču)
Znotraj osnovnega gabarita je potrebno ustvariti dinamično tlorisno zasnovo, kar pomeni, da ga je potrebno razčleniti na več manjših celot
– vertikalni gabarit – K+P+1+M – višino objekta oziroma vsake posamezne etaže je potrebno uskladiti z obstoječim objektom CPB 24
– konstrukcija – klasična zidana; AB skeletna
– streha – kombinirana streha, osnova je simetrična dvokapnica s frčadami, naklona 35˚–45˚
– kritina – opečna, bobrovec
– fasada – pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih materialov. Potrebno se je izogniti videzu monumentalnosti – skladno z razčlenitvijo osnovnega gabarita se rešujejo tudi fasade, in sicer z uporabo različnih fasadnih elementov in različnih barv.
Pod celotno površino dozidave se izvede kletna etaža – podzemna garaža, pomožni prostori. Kletna etaža je vkopana.
– horizontalni gabarit – max. 50,6 m x 25,5 m
– vertikalni gabarit – K
– konstrukcija – AB skeletna
Ureditev funkcionalnega zemljišča »dela kareja C«:
– dovozi – do objekta in v podzemno garažo so z obstoječih ulic – CPB, Ulica stare pravde,
– parkirni prostori – so ob CPB in v podzemni garaži,
– vhodi in komunikacije za pešce – do objekta je možen peš dostop – pločniki, dvorišče,
– glavna peš komunikacija poteka skozi prehodne veže in dvorišče,
– odpadki – zabojniki za smeti so locirani v objektu, v prostoru za ta namen,
– zelene površine – ker je cilj doseči kvalitetno delovno okolje je predvidena parkovna ureditev dvorišča.
Pri izvajanju vseh zemeljskih del je potrebno zagotoviti arheološko sondiranje, ki v primeru kvalitetnih arheoloških najdb lahko preraste v zaščitno arheološko izkopavanje.
Potrebno je predvideti možnost povezave med nanovo urejenim »delom karejem C« in dvoriščnim prostorom objekta CPB 22 (nekdanja Glasbena šola), katerega bi bilo možno realizirati z odstranitvijo sekundarnih prizidkov in nadstreškov.
V 99. členu se dodajo odstavki, ki glasijo:
V »delu kareja C« so pogoji za prometno urejanje naslednji: Dovozi oziroma dostopi do objekta so z CPB in Ulice stare pravde. Ob CPB so obstoječa parkirišča. Pod celotno površino novozgrajenega objekta se uredi kletna etaža, ki je delno namenjena parkiranju vozil – podzemna garaža s ca. 26 parkirnih mest (na vsakih 12 parkirnih prostorov je parkirni prostor za invalide). Uvoz v podzemno garažo je z Ulice stare pravde. Izvede se z rampo – maximalni naklon rampe: zunaj je 10%, znotraj 15%.
Glavna peš komunikacija skozi prehodne veže v pritličnih delih objekta in preko notranjega dvorišča je povezava med različnimi funkcijami, obenem pa povezava dveh mestnih ulic.
Pešpoti se uredijo kot pločniki širine 1,2 m – ob Ulici stare pravde, kot tlakovane površine ob objektih – notranje dvorišče. Na vseh peš komunikacijah je potrebno izvesti rampe za invalide naklona 1:16 in »vhode« na pločnike za pešce z utopljenimi robniki.
V 108. členu se doda nova alinea, ki glasi:
V »delu kareja C« se pod celotno površino dozidave, izvede vkopana kletna etaža, ki je delno namenjena parkiranju vozil – podzemna garaža.
V 124. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja C« se projektirani kot obstoječi objekt priključita na obstoječ vodovodni sistem Brežice, ki ga napaja črpališče Brezina. Navezava bo iz obstoječe LTŽ Ø 60, ki poteka po ulici Stare pravde. Obstoječi jašek se poruši. Izven objekta se zgradi novi jašek. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz soglasja upravljavca vodovoda.
V 127. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja C« obstoječa hidranta zadostujeta potrebam po požarni vodi v primeru požara zunaj objekta. V podzemni garaži je potrebno izdelati hidrantno omrežje. To se priključi preko cevi PE Ø 90 mm na obstoječo cev LTŽ Ø 125, ki poteka po Bizeljski cesti. Na odcepu je nujno vgraditi ventil za podzemno vgradnjo (slepi vod!), o tem pa obvestiti lokalno gasilsko enoto.
V 129. členu se dodajo odstavki, ki glasijo:
V »delu kareja C« se meteorne vode s strešin in utrjenih površin vodijo v novo meteorno kanalizacijo. Del meteornih vod se priključuje na obstoječ mešan kanal, ki poteka pod Cesto prvih borcev, del pa na obstoječ mešan kanal, ki poteka pod Ulico stare pravde. Večji del obstoječih površin se že sedaj odvodnjava v obstoječo kanalizacijo, tako da ni predvideno znatno povečanje dotočnih količin v obstoječo kanalizacijo!
Komunalne odpadne vode se speljejo preko vertikalnih odtokov iz objekta v zunanjo fekalno kanalizacijo. Ta je predvidena na severni in južni strani, na vzhodni strani objekta pa se združi s predvideno meteorno kanalizacijo. Nato se odpadne komunalne in meteorne vode skupaj odvedejo v obstoječo mešano kanalizacijo BC DN500mm, ki poteka pod Ulico stare pravde, preko novega priključnega revizijskega jaška.
Znotraj kareja je predviden ločen sistem kanalizacije zaradi preprečitve širjenja smradu in poplavljanja fekalnih kanalov in objekta z meteorno vodo. Cevi in jaški so predvideni iz PVC. Cevi fekalnih kanalov bodo profila do DN200mm, revizijski jaški pa do DN1000mm in bodo locirani na vseh lomih in mestih priključkov iz objektov.
V predvidenem ureditvenem območju nastanek tehnoloških odpadnih vod ni predviden. Pod ostale odpadne vode lahko štejemo odpadne vode iz predvidene podzemne garaže. V ta namen bodo v tlaku nameščeni lovilci olj in bencina, preko katerih so bodo odpadne vode zbirale in po kanalizacijskih ceveh do DN160mm odvajale v črpališče odpadne vode, ki bo nameščeno v zbirnem jašku v garažnem kompleksu. Od tod se bodo odpadne vode prečrpavale v novo meteorno kanalizacijo in preko nje v obstoječo mešano kanalizacijo na Ulici stare pravde. V garaži ne pričakujemo padavinskih vod, tako da se bo na črpališče odvajalo odpadne vode pri pranju povoznih površin v garaži in pa del padavinskih vod iz uvozne klančine, ki se bodo zajemale s prečno nameščeno rešetko na dnu klančine. Lovilci olj in bencina se bodo redno kontrolirali in čistili, odpadna olja in naftni derivati pa se bodo zbirali v zabojniku za posebne odpadke in odvažali na zbirališča posebnih odpadkov!
V 134. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja C« je organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Zabojniki za komunalne odpadke so locirani v objektih v prostorih namenjenih za ta namen, papir in steklo pa je potrebno zbirati v posebnih zabojnikih, ki so trenutno nameščeni na Cesti prvih borcev. Zaradi odpadnih olj in naftnih derivatov, ki se bodo zajemali v lovilcih olj, bo ob zabojniku za komunalne odpadke nameščen tudi zabojnik za odpadna olja.
V 135. členu se dodajo odstavki, ki glasijo:
Priključevanje »dela kareja C« na elektroenergetsko omrežje, je predvideno direktno v transformatorski postaji TP Brežice Šola moči 630 kVA. Pri priključevanju novega kompleksa je potrebno predhodno pridobiti elektroenergetska soglasja, iz katerih je razvidna priključna moč in zahteve upravljalca distribucijskega omrežja.
Obstoječa javna razsvetljava zadošča potrebam.
Po končani izvedbi priključevanja novega kompleksa je potrebno kable preizkusiti. Preizkus bo izveden v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi. O rezultatih preizkusov je potrebno podati pisno poročilo.
Vsa križanja in približevanja NN kablovoda z ostalimi komunalnimi napravami, kot so: ceste, vodovod, kanalizacija morajo biti izvedena v skladu s “Tipizacijo elektroenergetskih kablov za napetosti 1kV, 10kV in 20kV” in izdanimi soglasji upravljalcev komunalnih naprav. Način izvedbe posameznih križanj je razviden iz priloženih načrtov in opisa križanj. Po izvedbi je potrebno križanja vrisati v načrt izvedenih del.
Križanja dovoznih poti in cest bodo izvedena s prekopom cestišča (Ulica stare pravde) v skladu z veljavnimi tehniškimi predpisi, kar pomeni, da je globina vkopa 1m pod površino. Vsi kabli morajo biti položeni v zaščitnih PVC ceveh (110 mm ali 160 mm – odvisno od kabla). Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljalca ceste.
Pri križanju se energetski kabel položi pod ali nad cevmi vodovoda in kanalizacije, odvisno od višine lege cevi. Križanje energetskega kabla s cevmi kanalizacije se izvede na oddaljenosti
0,5 m. Energetski kabel je potrebno ščititi pred mehanskimi poškodbami, zato ga položimo v zaščitno PVC cev (110 mm ali 160 mm – odvisno od kabla), ki sega 1.5 m na vsaki strani križanja. Izkop kabelskega jarka za kablovod, na delu trase kjer prečka kanalizacijo in vodovod bo potrebno izvesti ročno s posebno previdnostjo. Pred pričetkom del je potrebno obvestiti vse zainteresirane upravljalce kanalizacije in vodovodov.
Pri križanju kablov je potrebno upoštevati vse veljavne tehnične normative za TK naprave. Po predpisih mora biti križanje izvedeno z podkopom TK voda tako, da je vertikalna oddaljenost najmanj 0,5 m (izjemni primeri 0,3m), energetski kabel pa mora biti nad TK vodom. Kot križanja vodov je v našem primeru 90 ali kvečjemu 45. Pred pričetkom izvajanja podkopa TK voda, je potrebno obvestiti vzdrževalno skupino Telekoma zaradi zakoličenja trase in nadzora. Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso obstoječo projektno dokumentacijo PID, ki so osnova za vsa nadaljnja dela.
V 137. členu se dodata odstavka, ki glasita:
Novi objekt, kakor tudi obstoječi v »delu kareja C« se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ki se izvede v pritlični etaži. Prostor za skladiščenje olja se nahaja v kleti. Kotlovnica vsebuje nizkotemperaturni kondenzacijski kotel na olje/plin z oljnim gorilnikom. Ogrevanje prostorov v obstoječem in novih objektih bo radiatorsko. V poletnem režimu se bo hlajenje izvajalo preko »split sistema« ki bo razpeljan po objektu. Hladilni agregat se nahaja v strojnici. Predvideno je prisilno prezračevanje javnih prostorov in sanitarij. Ostali prostori se prezračujejo naravno skozi okna in vrata.
Po izvedbi plinifikacije v Mestnem jedru je možno objekte priključiti na zemeljski plin in oljni gorilnik se v fazi priključitve plina zamenja s plinskim. Izvede se priključitev gorilca v kotlovnici na javno plinovodno omrežje. Možna je direktna priključitev brez regulacije tlaka, vendar je na dostopnem mestu potrebno izvesti meritev potrošnje plina. Prostor za skladiščenje olja se skupaj s cisterno odstrani oziroma predela v druge namene.
V 139. členu se dodajo odstavki, ki glasijo:
V »delu kareja C« se prostozračni priključki, ki potekajo znotraj ureditvenega načrta v delu kareja C (med Ulico stare pravde in Cesto prvih borcev) za obstoječe objekte, ukinejo in se zagotovijo zemeljski priključki.
Na delu Ceste prvih borcev, v področju bodočega kareja C, kjer telekomunikacije potekajo po prostozračnih kablih, bo potrebno v času izgradnje zagotoviti nemoteno funkcioniranje telekomunikacij. To pomeni, da bo potrebno pred izgradnjo novega objekta te linije tako rekonstruirati, da ne bo prišlo do prekinitev linij ali izpada dela telekomunikacijskega omrežja.
Glavni priključek se zagotovi z izgradnjo nove dvocevne kanalizacije z navezavo na obstoječo kabelsko kanalizacijo, ki poteka po nasprotni strani Ulice stare pravde v smeri bivše trgovske šole. Pri obeh novih objektih se predvidi po en standardni TK kabelski jašek (1,2x1, 2x1,2 m) za potrebe priključevanja.
Telefonska instalacija znotraj objekta bo izvedena v skladu s pravili strukturiranega ožičenja in bo obdelano v posebnem poglavju.
Izkop kabelskega jarka za kablovod, na delu trase, kjer prečka kanalizacijo in vodovod bo potrebno izvesti ročno s posebno previdnostjo. Pred pričetkom del je potrebno obvestiti vse zainteresirane upravljalce kanalizacije in vodovodov.
V 143. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja C« se porušijo dvoriščni objekti, ki so izgubili svojo funkcijo in so motnja na obravnavanem območju:
– pomožni objekti na parceli št. 584 – ob dvoriščnem prizidku na parceli 582,
– dvoriščna prizidka na parceli št. 582 do osnovnega objekta CPB 24,
– dvoriščna prizidka na parceli št. 579/1 do osnovnega objekta CPB 22.
V 156. členu se doda stavek, ki glasi:
Za novi objekt v »delu kareja C« so tolerance na horizontalni gabarit ±10% v smeri proti notranjemu dvorišču.
4. člen
Za »del kareja C« se vnesejo grafične spremembe v grafični del odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-471/00
Brežice, dne 25. marca 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost