Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1733. Sklep o razglasitvi stanovanjskega bloka Meksika na Njegoševi cesti v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3581.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 18. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o razglasitvi stanovanjskega bloka Meksika na Njegoševi cesti v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Stanovanjski blok Meksika (EŠD 354).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Stanovanjski blok Meksika je edinstven primer stanovanjske arhitekture v Sloveniji, zasnovane in realizirane po vzoru stanovanjskih “Hofov “ iz obdobja “rdečega Dunaja”. Zgrajen je bil v letih 1926/27 po načrtih arhitekta Vladimirja Šubica, ki ga je zasnoval po vzoru dunajskega bloka Fuchsenfeldhof kot zaprt stavbni blok z notranjim dvoriščem. Funkcionalistična fasada je oblikovana geometrijsko. Okras je omejen na poslikavo stropa vhodne veže, ki je delo slikarja Riharda Jakopiča, in na portal s kamnitima kipoma, ki sta delo kiparja Lojzeta Dolinarja.
3. člen
Spomenik obsega stavbišče št. 343, k.o. Šentpeter.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu 1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika sega na severni strani 12 metrov od meje spomenika.
Izvirnika kart hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za kulturni spomenik velja splošni varstveni režim, ki se nanaša na arhitekturo kot izvirno celoto, ter podrobni varstveni režim, ki se nanaša na značilne elemente arhitekture, kot so poslikava stropa vhodne veže, portal s kipi in kovanimi vrati, komercialna pritličja in posegi v podstrešne prostore. Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje arhitekture kot izvirne celote s prvotno namembnostjo in dovoljuje le tiste posege, katerih cilj je vzdrževanje in obnova oziroma vzpostavitev prvotnega stanja spomenika;
– varstvo in obnovo portala s kipi in kovanimi vrati ter obnovo poslikave na stropu vhodne veže;
– prenovo komercialnih pritličij na severnem in južnem vogalu cestne fasade po originalnih načrtih v prvotno stanje;
– varstvo in prenovo ureditve notranjega dvorišča z vodnjakom in svetilkama;
– prenovo strehe v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem zavoda.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– v vplivnem območju se eventualna nova pozidava objektu ne sme približati na manj kot 12 metrov, kolikor znaša minimalna širina tipične mestne ulice v tem delu mesta in se mora gabaritno uskladiti s stavbo Meksike, oziroma s celotno vzhodno fasado obrobja Njegoševe med Zaloško in Bohoričevo. Stanovanjski blok je bil namreč zasnovan kot prostostoječ objekt.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-48
Ljubljana, dne 18. marca 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost