Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2001, stran 3649.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) je Občinski svet občine Žalec na 29. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Žalec za leto 2001, katerega sestavni del sta zaključna računa rezervnega sklada in sklada za obnovo Novega Celja.
2. člen
1. Zaključni račun PRORAČUNA izkazuje:
----------------------------------------------------------------
                              v SIT
----------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Prihodki                 1.951.177.766,76
II.  Odhodki                 1.976.114.878,77
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)      24.937.112,01
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev             44.251.205,20
V.   Dana posojila in povečanje 
    kapitalskih deležev             2.918.938,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.–V.)        41,332.267,20
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna           138,000.000,00
VIII. Odplačila dolga              111,689.017,30
IX.  Neto zadolževanje (VII.–VIII.)       26,310.982,70
X.   Povečanje sredstev na računih
    (I.–II. + VI. + IX.)            42,706.137,89
----------------------------------------------------------------
2. Zaključni račun REZERVNEGA SKLADA izkazuje:
– Prihodke                     11.867.494,79
– Odhodke                      7.586.869,20
– Presežek prihodkov                4.280.625,59
3. Zaključni račun SKLADA ZA OBNOVO NOVEGA CELJA izkazuje:
– Prihodke                     1.000.882,27
– Odhodke                       618.402,12
– Presežek prihodkov                 382.480,15
3. člen
Povečanje sredstev na računih v znesku 42,706.137,89 SIT se prenese v splošni sklad. Upoštevaje prenos sredstev po zaključnem računu iz leta 2000 je v zaključnem računu občinskega proračuna ob koncu leta 2001 izkazan ostanek sredstev v višini 112,668.817,56 SIT, ki se prenese v leto 2002.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 4,280.625,59 SIT se prenese v sredstva rezerv Občine Žalec za leto 2002.
5. člen
Račun sklada za obnovo Novega Celja je Agencija za plačilni promet Celje zaprla dne 6. 11. 2001. Neporabljena sredstva v znesku 382.480,15 SIT so se prenesla na redni žiro račun proračuna.
6. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2001 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2002
Žalec, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost